Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Arktis er mest utsatt for havforsuring

Havområdene i Arktis er mest utsatt for havforsuring, noe som kan gjøre det vanskelig for mange arter å overleve i tiårene som kommer.

Hovedinnhold

Det hevder forskningsleder Richard Bellerby ved Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR). Han har ledet arbeidet med havforsuring i NorACIA (delutredning 2), den norske oppfølgingen av Arktisk råd-prosjektet Arctic Climate Impact Assessment. Hovedrapporten lanseres i Tromsø i dag. Den tar bredt for seg klimaprosesser, virkninger i økosystem og samfunn i nord.

Tapt arv?

Forskere ved Bjerknessenteret overvåker havforsuringen på alle havdyp og de har allerede observert en nedgang i pH-verdien i havområder rundt Arktis og Antarktis. Disse unike datasettene har blitt brukt i regionale modeller, som har avdekket at polare havområder vil få de største pH-endringene i vårt århundre. Årsaken til havforsuring er økte CO2-konsentrasjoner i havet som en følge av tiltatte utslipp fra bruk av fossile brensel og avskoging. Dette endrer den kjemiske sammensetningen i havet, som klarest kommer tilsyne ved at havet får lavere pH-verdi og blir surere, også kalt havforsuring.

- Langs norskekysten fins verdens største forekomster av kaldtvannskoraller, som er yngleplassene for tallrike fiskeslag. Disse revene står i fare for forvitring etter hvert som forsuringen tiltar. Marine organismer som produserer kalkskall vil også få problemer i et surere havklima, som i neste omgang vil påvirke den marine næringskjeden og fiskerinæringen, forteller Bellerby.

Omfanget havforsuringen kan få er avhengig av mengden CO2 som slippes ut fra menneskeskapt aktivitet, men Bellerby presiserer at fortsatte CO2-utslipp fra bruk av fossile brensel kan få store konsekvenser for den biogeokjemiske sammensetningen i havet. Geologiske data fra tidligere tider med lave pH-verdier viser at det var massive reduksjoner i det biologiske mangfoldet i havet.

Bredt bidrag til utredningen

Bjerknessenteret har bidratt stekt til NorACIA-utredningen, både til klimascenarier, fysiske og biogeokjemiske prosesser og effekter på økosystem. Harald Loeng fra Havforskningsinstituttet og tilknyttet BCCR ledet arbeidsgruppen i rapport 3 om klimaeffekter. Han skal holde innlegg om dette under dagens lansering.

Bjerknesforskere som har bidratt til rapporten håper at den vil få folks øyne opp for de raske endringene som skjer i nordområdene og at politikerne går i dialog med forskere som har ekspertise på område, for å forbedre klima scenarier og høyne kunnskap om sårbarheten til økosystemet og det biologiske mangfoldet i nord.

Kontaktpersoner (i Tromsø under lanseringen):
Richard Bellerby, Bjerknessenteret for klimaforskning, mobil: 908 99 256
Harald Loeng, Havforskningsinstituttet/Bjerknessenteret, mobil: 970 75 858

Fakta om NorACIA

  • Norsk oppfølging av Arktisk råd-prosjektet "Arctic Climate Impact Assessment"
  • NorACIA (2005-2009) skal bidra til å utvikle, sammenstille og formidle kunnskap om klimaendringer – effekter og tilpasninger – i norsk del av Arktis.
  • Rapporten bygger på fem delutredninger innenfor temaene klimautvikling (delutredning 1), fysiske og biogeokjemiske systemer (delutredning 2), økosystemer og biologisk mangfold (delutredning 3), effekter på folk og samfunn (delutredning 4) og tilpasning til klimaendringene (delutredning 5).
  • Polarinstituttet har vært koordinerende institusjon.

BCCRs bidrag til NorACIA:

Frode Flatøy, Uni BCCR  (delutredning 1 og 2)
Richard Bellerby (BCCR/UiB) delutredning 2
Asgeir Sorteberg, UiB/BCCR (delutredning 1)
Bjørn Ådlandsvik, IMR/BCCR(delutredning 1 og 3)
Anne D. Sandvik, IMR/BCCR (delutredning 2)
Harald Loeng, IMR/BCCR  (leder av delutredning 3)

Lenker