Hjem

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning

Samarbeidspartnere

group_5.jpg

Gruppe5

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning (JC-DeepSea) vil ha en senterleder som øverste hode, samt en ledergruppe som vil bruke administrative ressurser både fra Institutt for geovitenskap og fra fakultetet.  

Senterlederen vil velge en nestleder blant forskningsgruppelederne (PI’ene).

Det vil også dannes en vitenskapelig veiledningskomité, som vil dannes ut fra JC-DeepSeas internasjonale partnere og eksterne eksperter.

Hver av arbeidsgruppene vil ledes av en gruppekoordinator. Denne posisjonen roteres, slik at andre forskere kan få ledererfaring.

Et team av forskningsgruppeledere (PI’er) vil være ansvarlige for å drive arbeidsgruppene, og de ulike PI’ene kan bidra til både én eller flere arbeidsgrupper.

Lokale og nasjonale samarbeid

K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning (JC-DeepSea) styrkes av et samarbeid med Bergen Marine Forskningsklynge.

Dette partnerskapet vil spesielt involvere Havforskningsinstituttet (IMR), Christian Michelsens Institutt (CMR) og UniResearch.

CDeepSea vil samarbeide med kollegaer ved Universitetet i Tromsø (UiT) og ved Universitetet i Oslo (UiO), i tillegg til andre norske universiteter.

Senteret leder også utviklingen av et vitenskapelig program som en del av et nasjonalt samarbeidsprogram i de polare bassengene i Nordområdene, som er støttet av Utenriksdepartementet.

Senteret vil også brukes av Oljedirektoratet som et ekspertsenter på spørsmål som omhandler mineralressurser i områder under norsk herredømme.

Internasjonale samarbeid

Internasjonalt vil K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning samarbeide med flere institusjoner som har dyphavsprogram.

Senteret vil fortsette sitt lange samarbeid med Universitet i Washington (UW, USA). UW leder det amerikanske Neptunprogrammet som er et regionalt havobservatorium i det nordøstlige Stillehavet. Samarbeidet er viktig for teknologisk utvikling, og er spesielt relevant når havobservatorier blir etablerte utenfor kysten av Norge nå.

Det vil også pågå et forskningssamarbeid i eksperimentell hydrotermal geokjemi med «Woods Hole Oceanographic Institution» (WHOI, USA) og MARUM Senter for Marin- og Miljøvitenskap (Universitetet i Bremen, Tyskland). Førsteamanuensis E. Reeves (Institutt for geovitenskap, UiB) har nære kontakter med både MARUM og WHOI, og har også en «Long Term Guest Investigator»-avtale med WHOI. Disse ledende institusjonene har havgående programmer og dyphavsteknologi som kan bidra til global forskning på midthavsryggen.

Vi kommer også til å samarbeide med ledende forskere innenfor fagfeltet geomikrobiologi i USA, ved Bigelow laboratorium for Havvitenskap og ved MARUM (Bremen) gjennom B. Orcutt og W. Back, respektivt. Anerkjente mikrobiologer med ekspertise i avansert genomikk vil også være i tett samarbeid med oss gjennom allerede etablerte prosjekter, og inkluderer T. Ettema og C. Schleper fra Universitetet i Uppsala, Sverige og Universitetet i Wien, Østerrike, respektivt.

Senteret vil også arbeide tett med andre forskningsgrupper som studerer havbunnssedimentering ved lave spredningsrater.

  • Vi vil fortsette å ta del i det internasjonale tiltaket ledet av Institute de Physique du Globe de Paris (IPGP, Frankrike), for å samle data på de den østligeste delen av den Sørvestindiske Midthavsryggen.
  • Vi vil også utvikle et samarbeid med GEOMAR – Helmholtz Senter for Havforskning i Kiel (Tyskland). Dette instituttet utfører regelmessig ekspedisjoner langs den sørlige seksjonen av den magmarike Kolbeinseyryggen nord for Island, som vil fullføre vårt vitenskapelige program langs denne ryggen (WP1).
  • Til slutt vil vi også videreutvikle vårt pågående samarbeid med Harvard University (USA) i søken etter en diagnostisk petrologisk ulikhet i erupterte basalter under symmetrisk og asymmetrisk spredning langs Atlanterhavsryggen.

Senteret vil dra stor nytte fra det Trans-Atlantiske forskningssamarbeidet etablert gjennom SponGES-prosjektet som nylig ble finansiert av den Europeiske Kommisjon gjennom Horizon 2020-programmet. Prosjektet vil bidra til flere av arbeidsgruppene våre og vil spesielt hjelpe med å forbedre beskyttelsen og bærekraftig bruk av det marine økosystemet. Dette involverer samarbeid med ledende forskere innenfor fagfelt som studerer dyphavsbiodiversitet og sårbare økosystem i dyphavet, som blant annet inkluderer Harbor Branch Oceanographic Institute, Bedford Institute of Oceanography, Centre d’Estudis Avantcats de Blanes og Instituto do Mar.

I tillegg vil vi fortsette å utvikle et samarbeid med Portugal som er viktig for senterets feltaktiviteter utenfor norske farvann. Gjennom en Norsk-Portugisisk finansieringsordning (EEA), vil vi etablere et partnerskap med Portuguese Task Group for the Extension of the Continental Shelf (EMEPC) og Portuguese Institute for the Sea and Atmosphere (IPMA). Dette partnerskapet åpner opp for felles muligheter for å dele ressurser, ekspertise og kunnskap som er av stor viktighet for begge nasjoner, og vil la senterets forskere ta del i marine ekspedisjoner til Atlanterhavsryggen rundt Azorene.

Partnerskap på tvers av sektorer

Styrking av den akademiske industrien er kritisk for å sike at Norge fortsetter å bygge vår nasjonale ekspertise og kompetanse. Norge har vært en pioner og en internasjonal leder i å utvikle undervanns- og observasjonsteknologi. I den kunnskapsbaserte økonomien for fremtiden, vil denne ekspertisen være en stor del av Norges bidrag til det internasjonale samfunnet.

Flere av forskerne ved det nye senteret har allerede fått erfaring med brobygging mellom akademia og industrien, ved for eksempel å holde presentasjoner eller være inviterte foredragsholdere ved profesjonelle møter som faglige messer eller industriforum.

I tillegg har forskere ved Senter for GeoBiologi (CGB) bidratt med sin ekspertise for å råde politikere og beslutningstagere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med den voksende interessen for ressurser i dyphavet vil denne ekspertisen bli et økende behov.

Senteret har en intensjon om å utforske verktøy som kan styrke broene mellom akademia og forretningsvirksomheten, ved for eksempel bruk av industrifinansierte PHDer og praksisplasser. Forskere ved senteret vil også fortsette å delta i profesjonelle møter og motsatt vil invitasjoner til senterets egne seminarer og arbeidsstuer også distribueres til industrien.

Deltakelse i internasjonale programmer

Det norske IODP-kontoret ligger ved UiB og er en nøkkelinstitusjon i det norske IODP-foretaket. Senteret har nylig mottatt finansiering fra MagellanPlus-programmet for å holde en internasjonal arbeidsstue for å utvikle et nytt borreprosjekt ved AMOR.

En av våre JC-DeepSea forskere er forskningsgruppeleder (PI) på det nært forestående Surtsey Borreprosjektet, i tillegg til å ha en sentral rolle i det Dype Karbon Observatoriet (Deep Carbon Observartory) hvor vi har blitt finansiert gjennom deres program for liv i dyphavet (Census for Deep Life Program).

Senterets leder er medlem av styringskomiteen i dette programmet og JC-DeepSea ønsker at InterRidge-kontoret skal ligge ved vårt senter neste periode.