Hjem
HMS-portalen
Grønt UiB

Klimafond

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk.

Hovedinnhold

Generelt om fondet

UiB har i en årrekke arbeidet målrettet med forskning og utdanning for bærekraft generelt og 2030 agendaen spesielt. I de senere årene har UiB også hatt økt oppmerksomhet om bærekraftarbeidet i egen organisasjonen. Her har klimaarbeidet, gjennom prosjektet Klimanøytralt UiB, vært et prioritert område. Universitetsstyret har vært pådriver for et høyt ambisjonsnivå i dette arbeidet. Innføring av årlig klimaregnskap gir oversikt over universitets samlede klimagassutslipp. 

I oktober 2020 vedtok universitetets styre å etablere et eget fond på 5 mill. kroner for å finansiere tiltak som skal engasjere ansatte og studenter i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk. 

Fondets formål

Fondets primære formål er å engasjere ansatte og studenter i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, som kan bidra til å redusere universitets klimaavtrykk, eller som er med på å engasjere og motivere flere studenter og ansatte til en felles klimadugnad. Det gis ikke støtte til søknader rettet mot enkeltstudenter eller enkeltansatte. 

Større klimatiltak knyttet til bygg prioriteres og finansieres via Eiendomsavdelingen. Fondet skal derfor primært støtte konkrete tiltak som ikke er byggrelaterte. Dette forventes å gi mer synlighet / større engasjement og «belønning» for egen innsats. Støtte gis til tiltak som kan redusere universitetets klimaavtrykk innenfor følgende kategorier:

1. Miljøvennlige reiser og arrangement

2. Tiltak for mindre forbruk, gjenbruk og rydding

3. Nyskapende og innovative ideer

Fondet åpner for nytenking og innovasjon knyttet til tiltak for et mer klimavennlig universitet. Det legges derfor opp til en åpen søknadskategori for denne type søknader. 

Vurderingskriterier

Søknadene vurderes med vekt på

 • Relevans/grad av nyttighet (i forhold til kostnad) 
 • Innovasjon/nytenking
 • Gjennomførbarhet
   

Både studenter og ansatte kan søke om midler til både mindre og mer omfattende tiltak begrenset oppad til 500.000 kroner. Studenter og ansatte blir vurdert på lik linje med hensyn til vurderingskriterier. 

Fondet forvaltes av styringsgruppen for klimanøytralt UiB. Det legges årlig frem rapport til universitetsstyret om bruk av midlene.

Kort søknad som inneholder beskrivelse av mål for prosjektet, gjennomføringsplan og budsjett sendes til klima2030@uib.no 

Søkere må være tilknyttet et fakultet eller en avdeling ved UiB og dette skal oppgis i søknaden. 

Søknadsfrist: 22.03.2022

  Følgende krav stilles til mottaker av tilskudd:

  • Tilskudd gis under forutsetning av at prosjektet gjennomføres i tråd med søknaden. Ved vesentlige endringer skal saksbehandler kontaktes via Klima2030@uib.no.

  • Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan styringsgruppen for Klimanøytralt UiB kreve at hele eller deler av tilskuddet skal betales tilbake.

  • En kort rapport med beskrivelse av nytteverdi og regnskap som viser bruken av tilskuddet, skal sendes til klima2030@uib.no innen to måneder etter at aktiviteten er gjennomført.

   

  Brev om dette er sendt alle enheter på UiB.