Hjem
HMS-portalen
Grønt UiB

Klimafond

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk.

Hovedinnhold

Generelt om fondet

UiB har i en årrekke arbeidet målrettet med forskning og utdanning for bærekraft generelt og 2030 agendaen spesielt. I de senere årene har UiB også hatt økt oppmerksomhet om bærekraftarbeidet i egen organisasjonen. Her har klimaarbeidet, gjennom prosjektet Klimanøytralt UiB, vært et prioritert område. Universitetsstyret har vært pådriver for et høyt ambisjonsnivå i dette arbeidet. Innføring av årlig klimaregnskap gir oversikt over universitets samlede klimagassutslipp. 

I oktober 2020 vedtok universitetets styre å etablere et eget fond på 5 mill. kroner for å finansiere tiltak som skal engasjere ansatte og studenter i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk. 

Fondets formål

Fondets primære formål er å engasjere ansatte og studenter i arbeidet for et mer klimavennlig universitet, som kan bidra til å redusere universitets klimaavtrykk, eller som er med på å engasjere og motivere flere studenter og ansatte til en felles klimadugnad. Det gis ikke støtte til søknader rettet mot enkeltstudenter eller enkeltansatte. 

Større klimatiltak knyttet til bygg prioriteres og finansieres via Eiendomsavdelingen. Fondet skal derfor primært støtte konkrete tiltak som ikke er byggrelaterte. Dette forventes å gi mer synlighet / større engasjement og «belønning» for egen innsats. Støtte gis til tiltak som kan redusere universitetets klimaavtrykk innenfor følgende kategorier:

Reiser og arrangement

Eksempler:

 • Støtte til enheter eller organisasjoner som velger miljøvennlige reisealternativ
 • Støtte til valg av mer miljøvennlige lokalreiser, bysykkelordninger etc. for grupper eller miljøer
 • Tiltak for et sykkelvennlig universitet 

Tiltak for gjenbruk og rydding

Eksempler:

 • Ryddedag og Bruktbua.
 • Gjenbruk og sirkulær økonomi

Nyskapende og innovative ideer

Fondet åpner også for nytenking og innovasjon knyttet til tiltak for et mer klimavennlig universitet. Det legges derfor opp til en åpen søknadskategori for denne type søknader. 

Vurderingskriterier

Søknadene vurderes med vekt på

 • Relevans/grad av nyttighet (i forhold til kostnad) 
 • Innovasjon/nytenking
 • Gjennomførbarhet
   

Både studenter og ansatte kan søke om midler til både mindre og mer omfattende tiltak begrenset oppad til 100.000 kroner. Studenter og ansatte blir vurdert på lik linje med hensyn til vurderingskriterier. 

Fondet forvaltes av styringsgruppen for klimanøytralt UiB. Det legges årlig frem rapport til universitetsstyret om bruk av midlene.

Kort søknad som inneholder beskrivelse av mål for prosjektet, gjennomføringsplan og budsjett sendes HR-avdelingen.

Søknadsfrist: 01.03.2021

  Innvilget beløp utbetales basert på faktura og det stilles krav om kort prosjektrapport inkludert regnskapsoversikt etter at prosjektet er gjennomført.

  Brev om dette er sendt alle enheter på UiB.