Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Instituttråd

Instituttrådet skal arbeide for instituttets beste, representere ansatte og studenters interesser og synspunkter samt bidra til å dekke ansatte og studenters informasjonsbehov i saker av stor betydning for instituttene.

Hovedinnhold

Instituttrådene ved KMD
Rammer og mandate er gitt i Regelsamling for UiB og i Reglement for KMD Se lenker nederst på siden

Mandat
Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
- Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

Funksjonstid og valg
Rådets funksjonstid følger valgperioden for styringsorganene ved UiB og valg til rådet og sammensetning av dette skal skje i henhold til valgreglement (for valg til instituttstyre) ved UiB.