Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Fakultetsstyremøte 2. november 2017

Saksliste / agenda for møtet i Fakultetsstyret ved KMD, 2 november 2017

Hovedinnhold


S 42/17 - Godkjenning av innkalling og saksliste

S 43/17 - Godkjenning av protokoll fra møte 7.september 2017

S 44/17 Orienterings- og referatsaker

  • Orientering om prosedyre for tilsetting i vitenskapelige/ faglige stillinger ved fakultetet
  • Økonomirapporten per september 2017
  • Fremdriftsplan for KMD sin strategiprosess - muntlig presentasjon
  • Orientering om revidering av læringsutbyttebeskrivelser - muntlig orientering

S 45/17 Fullmaktssaker
Ansettelse i stipendiatstillinger

S 46/17 Budsjettfordelingmodell for Fakultet for kunst, musikk og design

S 47/17 Bruk av åremålsstilling med hjemmel iUniversitets- og høgskolelovens § 6-4 (1) bokstav j ved Fakultet for kunst, musikk og design

S 48/17 Oppretting av studieutvalg ved Fakultet for kunst, musikk og design

S 49/17 Oppretting av forskningsutvalg ved Fakultet for kunst, musikk og design

S 50/17 Oppnevning av HMS- utvalg for Fakultet for kunst, musikk og design

S 51/17 Eventuelt