Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Kortvarige oppdrag ved Fakultet for kunst, musikk og design

Her finner du informasjon relevant for kortvarige oppdrag ved KMD. Et kortvarig oppdrag defineres, hovedsakelig, som et engasjement med en varighet på under seks måneder. Alle andre ansettelser og engasjement går via HR som fastlønn. 

Er du vitenskapelig ansatt ved KMD og vil melde inn et behov om et kortvarig oppdrag?

Hvis du som vitenskapelig ansatt ved KMD har behov for å engasjere noen for et kortvarig oppdrag, vennligst avklar dette med din instituttleder før digitalt skjema fylles ut og sendes inn.

Er du ekstern og har takket ja til et kortvarig oppdrag ved KMD?

I forbindelse med kortvarige oppdrag ved KMD har vi behov for å innhente personopplysninger for å utarbeide en kontrakt, og vi ber om at digitalt skjema vennligst fylles ut og sendes inn. 

Er du ekstern og har takket ja til å være sensor ved KMD?

I forbindelse med en midlertidig tilsetting som ekstern sensor ved KMD har vi behov for å innhente personopplysninger, og vi ber om at digitalt skjema vennligst fylles ut og sendes inn.

Spesielle retningslinjer for avlønning som gjelder sensur ved UiB kan du lese om her

Er du utenlandsk arbeidstaker og har takket ja til et kortvarig oppdrag ved KMD?

I forbindelse med kortvarige oppdrag for utenlandske arbeidstakere har vi behov for å innhente personopplysninger for å utarbeide en kontrakt, og vi ber om at digitalt skjema vennligst fylles ut og sendes inn.

Hvis du skal være ekstern sensor og er utenlandsk arbeidstaker, ber vi om at du vennligst fyller ut og sender inn et eget skjema

Vi minner om skattereglene for utenlandske arbeidstakere som engasjeres for kortvarige oppdrag i Norge: 

  • En utenlandsk arbeidstaker kan motta lønn, skattefritt, for arbeid til og med 3 dager i løpet av et kalenderår. 
     
  • En utenlandsk arbeidstaker som engasjeres til arbeid utover 3 dager må ha D-nummer og søke Skatt Vest om skattekort (skjema RF 1209). Dersom personen ikke har D-nummer må vedkommende personlig møte på skattekontoret. Det samme gjelder for personer som ikke har møtt på skattekontoret de to siste årene. Ved oppmøte må vedkommende medbringe RF-skjema, legitimasjon, pass og arbeidsavtale.
     
  • En utenlandsk arbeidstaker som engasjeres til å gjøre arbeidet i utlandet må søke Skatt Øst om skattefritak. Stemplet og signert kopi av pass må legges ved søknaden. Utbetaling vil ikke skje før skatteopplysninger fra Skatt Øst er mottatt ved Seksjon for lønn. Skatt Øst har lang behandlingstid (opptil 3 måneder). Det skal legges ved følgebrev hvor det må fremkomme i hvilket land arbeidet er utført.
     

Mer informasjon om skatt i Norge for utenlandske arbeidstakere finner du her: http://www.skatteetaten.no/en/International-pages  

Timelønnet arbeid

Timelønnet arbeid gjelder personer som er engasjert til undervisning eller som vikarer, assistenter, sensorer, praksislærere og annet.

I noen tilfeller er det behov for at det føres timeliste med tidspunkt og dato for arbeidet. Dette gjelder som oftest for studentassistenter, vitenskapelige assistenter og ringevikarer. Skjema som brukes for timelister kan lastes ned her. Timelistene skal signeres av arbeidstaker og sendes per e-post.

For timer som krever forberedelse er det ikke behov for timeliste. Det kan for eksempel gjelde gjestelærere som holder forelesninger og workshops, eller lærere som har veiledning med studenter. Her fastsettes timene på forhånd og faktor settes med bakgrunn i krav til forberedelse.

Les mer om lønnsfastsetting og forberedelsesfaktorer ved KMD her

Fakturaavtaler

Dersom det er nødvendig å opprette en fakturaavtale med din hjemminstitusjon, vennligst gi beskjed per e-post

Selvstendig næringsdrivende 

Dersom du er engasjert for å gjøre en jobb som ikke er knyttet til ordinær undervisning, kan du i enkelte tilfeller sende faktura fra enkeltpersonsforetak. Faktura sendes per e-post

Vi gjør oppmerksom på at utbetalingsprosessen for faktura fra selvstendig næringsdrivende kan ta inntil en måned. 

Reise og refusjon

UiB oppfordrer at alle gjester bestiller og legger ut for sin egen reise. KMD kan i noen tilfeller være behjelpelige med å bestille reisen, ta kontakt per e-post

UiB dekker kostnad for flytog/buss/kollektiv transport. Taxi skal godkjennes før bruk. Bruk av privat bil og diettkostnader skal også godkjennes på forhånd.

For refusjon av reiseutgifter, fyll ut og send inn reiseregningsblankett (norsk skjema/engelsk skjema) og legg ved kvitteringer per e-post