Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
FAKULTETSSTYRET VED KMD

Fakultetsstyremøte 25. oktober 2018

25. oktober 2018 kl. 11.00 -15.00,
Møllendalsveien 61, Styrerommet

Agenda

S 70/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste
S 71/18 - Godkjenning av protokoll fra møte 6. september 2018
S 72/18 Orienterings- og referatsaker

Orienteringssaker:
 a) Endring i styringsmodell og valgreglementet ved UiB
 b) Navnesaken, kunstakademiet – behandling i Universitetsstyret
 c) Brev til rektor om åremålsstillinger
 d) Ariis søknaden
 e) Opprettelse av ph.d graden – muntlig orientering
f) Kandidattall fordelt på studieprogram og studieår
g) Prosess for virksomhetsplaner og handlingsplaner - muntlig orientering
h) Økonomistatus pr. september 2018
i) HMS- avvik – status. Vedlegg.
j) Møteplan for fakultetsstyret
k) Statsbudsjettet – endring av finansiering for kunst og design
l) Utgår
m) Protokoll fra møte i Ansettelsesutvalget 13.09.2018 – Ansettelse av stipendiater

S 73/18 Fullmaktssaker og drøftingssaker
Fullmaktssak:
a) Bruk av dekanfullmakten
S 74/18 Revisjon av fakultetets reglement
S 75/18 Førsteamanuensis (100 %) i visuell kommunikasjon
S 76/18 Professor/førsteamanuensis (50 %) i design med vekt på form
S 77/18 Førsteamanuensis/universitetslektor (50 %) i pedagogikk
S 78/18 Eventuelt