Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Søknadsinformasjon

Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design

Søknadsfrist for studiestart i august 2022 er 20. april.

Hovedinnhold

Har du utdanning innen kunst, design eller musikk, og lyst til å bli lærer? 
Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg!

Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design har to studieretninger:

 • PPU for kunstnere og designere
 • PPU i utøvende musikk eller komposisjon

PPU ved Fakultet for kunst, musikk og design er et årsstudium som gir formell undervisningskompetanse i fagene kunst, design eller musikk. Studiet bygger på fullført bachelorgrad i utøvende og skapende musikk eller skapende kunst/design.

Begge studieretninger tilbys enten som ett års fulltidsstudium over to semester, eller som deltidsstudium over to år/ fire semester.

Vi gjør oppmerksom på at Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design har løpende skikkethetsvurdering, krav om signert taushetserklæring samt politiattest.

Opptakskrav

Opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design bygger på en oppnådd bachelorgrad i utøvende eller skapende kunst, musikk eller design.

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning:
§ 6.Opptak
For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning (i kunst, musikk eller design), må søker ha
- en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kapittel 14, eller
- en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget …

Språkkrav

Søkere til Praktisk-pedagogisk utdanning må beherske et nordisk språk for å være kvalifisert for opptak. Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskap i norsk språk for å være kvalifisert for opptak.
Se her for krav til norsk språk.

Politiattest

Søkere til Praktisk-pedagogisk utdanning må fremlegge politiattest ved studiestart. Ved ikke å fremlegge politiattest, eller ved politiattest med merknader diskvalifiserer studenten seg for studiet.

Spesifikk info om politiattest vil sendes alle nye studenter.

Studiets innhold

Utdanningen omfattar pedagogikk, fagdidaktikk og praksis, med faglig forankring i de sammensatte arbeids- og kunnskapsformene kunstnere, musikere og designere praktiserer. 

Praktisk-pedagogisk utdanning består av følgende komponenter:

 • 30 studiepoeng pedagogikk
 • 30 studiepoeng fagdidaktikk
 • Minst 60 arbeidsdager praksisopplæring som inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk.

Studieretning for kunstnere og designere

Opptaksprosess

 1. Søknadsfrist: 20.april
 2. Søknads- og portfoliovurdering: 25.-29.april
 3. Innkalling til intervju: sendes 2.mai
 4. Intervju: 11.og 12.mai
 5. Tilbud om studieplass: publiseres i Søknadsweb 18.mai
 6. Svarfrist i Søknadsweb: 26.mai

Gjennomføring

Studiet kan gjennomføres som fulltidsstudium over ett år / to semester, eller deltidsstudium over to år / fire semester. Du oppgir i motivasjonsteksten om du søker fulltids- eller deltidsplass på studiet.

Opptak

Hver enkelt søker vurderes ut ifra utdanning, portfolio, motivasjonsbrev, og intervju.
Søkere med oppnådd Mastergrad i skapende kunst eller design vil bli prioritert.

For at søknaden din skal være komplett må den inneholde:

 • Dokumentasjon på tidligere gjennomført utdannelse.
 • Portfolio
 • Motivasjonsbrev
 • CV som viser tidligere utdannelse og eventuell relevant arbeidserfaring.
 • Dokumentasjon på eventuell relevant arbeidserfaring.

Portfolio

Portfolien skal følge søknaden din og skal inneholde dokumentasjon på relevant kunst- og/eller designfaglig produksjon.

I portfolioen skal du vise 6-10 egne arbeider som du anser være relevante og aktuelle for din søknad. Du kan vise arbeider i valgfritt medium; dette kan inkludere video, webside, og app.

Dersom du ønsker å presentere video, webside eller app som del av din portfolio skal disse representeres med skjermbilde og tekst i portfolioen samt med link der disse kan ses på internett.

Portfolioen skal sendes inn som ett dokument med flere sider.
Videoer må ikke overskride 10 minutter i lengde.

Tekniske spesifikasjoner portfolio:

 • Filformat: PDF
 • Fysisk format på PDF-fil: Liggende A3
 • Gi filen et navn etter følgende prinsipp: etternavn_fornavn_portfolio.pdf

Søknadsweb har en øvre grense på 20 MB pr dokument.
Om din portfolio overstiger dette kan du sende den inn via WeTransfer eller lignende. Lenke for deling av filer sendes opptak.kmd@uib.no.

Motivasjonsbrev

I motivasjonsbrevet skal du redegjøre for hvem du er og hvorfor du ønsker å studere Praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere og designere ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Motivasjonsbrevet skal ikke være lenger én A4-side og inneholde følgende;

 • Hvem er du?
 • Hva slags bakgrunn, utdanning og yrkeserfaring har du?
 • Redegjør for din motivasjon for å studere Praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere og designere.

Intervju

Etter vurdering av søknad og portfolio vil søkere som er funnet kvalifisert for intervju ved instituttet motta en innkalling til dette.

Etter intervjuet vil søkerne rangeres basert på en samlet helhetlig vurdering av all innsendt dokumentasjon samt intervju.

Studieretning for utøvende musikk eller komposisjon

Opptaksprosess

 1. Søknadsfrist: 20.april
 2. Innkalling til intervju: sendes ut uke 17
 3. Intervju: uke 18
 4. Tilbud om studieplass: publiseres i Søknadsweb 18.mai
 5. Svarfrist i Søknadsweb: 26.mai

Gjennomføring

Studiet kan gjennomføres som fulltidsstudium over ett år / to semester, eller deltidsstudium over to år / fire semester. Du oppgir i søknaden din på søknadsweb om du søker fulltids- eller deltidsplass på studiet.

Opptak

Studiet kan inngå i bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon ved Griegakademiet som del av tredje og fjerde studieår på programmet.

Søkerne rangeres i følgende prioriterte grupper:

 1. Interne studenter med studierett på BAHF-MUS som kan dokumentere 120 studiepoeng, som vil ta PPU-MUS som valgemne i 3. og 4. studieår.
 2. Søkere med fullført bachelorgrad OG mastergrad i utøvende musikk eller komposisjon
 3. Søkere med fullført 4-årig bachelorgrad i utøvende musikk eller komposisjon
 4. Søkere med fullført 3-årig bachelorgrad i utøvende musikk eller komposisjon

For at søknaden din skal være komplett må den inneholde:

 • Dokumentasjon på tidligere gjennomført utdannelse.
  Er du student ved Griegakademiet trenger du ikke dokumentere dette.
 • Utfylt følgeskjema inkludert motivasjonstekst
 • CV som viser tidligere utdannelse og eventuell relevant arbeidserfaring.
 • Dokumentasjon på eventuell relevant arbeidserfaring.

Følgeskjema

Lenke til følgeskjemaet finner du i kvitteringseposten du mottar etter at du har registrert din søknad. I følgeskjemaet skal du bl.a. oppgi din motivasjon for studiet. I motivasjonsteksten skal du redegjøre for hvem du er og hvorfor du ønsker å studere Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Motivasjonsteksten skal ikke være lenger enn en A4-side og inneholde følgende;

 • Hvem er du?
 • Hva slags bakgrunn, utdanning og yrkeserfaring har du?
 • Redegjør for din motivasjon for å studere på Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk.

Intervju

Etter vurdering av søknad og følgeskjema vil søkere som er funnet kvalifisert for intervju ved instituttet motta en innkalling til dette.

Etter intervjuet vil søkerne rangeres basert på en samlet helhetlig vurdering av all innsendt dokumentasjon samt intervju.