Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Utlysning interne midler ved KMD

Utlysning av strategiske og interne midler ved Fakultet for kunst, musikk og design

UiB sentralt har satt av to millioner kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg har fakultetet en strategisk avsetning til vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det har allerede vært en utlysning og tildeling i 2023. KMD lyser igjen ut midler som skal stimulere til økt forskningsaktivitet og forskningskvalitet ved KMD, samt bedre fakultetets evne til å innhente eksterne midler.

Hovedinnhold

Det lyses ut midler innen følgende kategorier, med finansieringsramme for hver av kategoriene:

KategoriBeløp
1. Vitenskapelig forskning50 000 NOK – 300 000 NOK 
2. Kunstnerisk utviklingsarbeid50 000 NOK – 300 000 NOK 
3. Forskningsbasert undervisning50 000 NOK - 300 000 NOK
4. PubliseringsstøtteInntil 100 000 NOK  

Søknaden skal beskrive mål og overordnete ambisjoner for prosjektet, og søker skal argumentere for hvordan prosjektet støtter opp under Strategiplan for Fakultet for kunst, musikk og design - kmd(uib.no)

Midler til vitenskapelig forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsbasert undervisning skal stimulere til prosjektutvikling og nettverksbygging som leder frem til større søknader om ekstern finansiering, f.eks. fra Horisont Europa, Kreativt Europa, Norges forskningsråd, Erasmus+, NorHEAD ,Nordplus og kvalitetsprogrammene til HK-dir. Det oppfordres til tverrfaglig og/eller tverrfakultært samarbeid der det vurderes som en styrke. Søknader skal informere om tilleggsfinansiering der det foreligger. Søknader om publiseringsstøtte skal argumentere for et eventuelt opplag og vurdere distribusjonsmuligheter og markedspotensiale. Alle søknader skal redegjøre for etiske hensyn og vedlegges i en fremdriftsplan og budsjett. 

Resultater fra forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid skal tilgjengeliggjøres gjennom KMDs forskningsportal i Research Catalogue. Eventuelle andre formidlingskanaler redegjøres for i søknaden. 

Formelle krav til søknaden  

InnsendingSøknaden skal sendes inn i Research Catalogue (se instruksjoner nedenfor)
Søknadsfrist15. november 2023
Hvem kan søkeSøker må være ansatt ved KMD i fast stilling eller åremålsstilling
Prosjektperiode Prosjektet må igangsettes første kvartal 2024. Prosjektet skal normalt gjennomføres i løpet av et år

Vurdering av søknader  

Søknadene blir evaluert og vurdert etter kriteriene prosjektkvalitet, relevans for KMD og gjennomførbarhet. Samtlige søknader blir behandlet i et innstillingsmøte bestående av fakultetsledelse og en representant fra forskningsadministrasjonen. Et svar på søknaden vil foreligge ca. en måned etter søknadsfristen. 

Søknadsskjema vil være tilgjengelig i RC fra 25. september 2023

Hvordan sende inn en søknad i Research Catalogue (RC)

Vitenskapelige ansatte ved KMD må logge inn til RC-portalen på: https://www.researchcatalogue.net/portal/login ved hjelp av sitt brukernavn og passord eller ved å bruke FEIDE (med UiB-brukernavn og passord). Etter pålogging vil du se din egen profilside. Fra profilsiden klikker du på knappen 'create application', velg skjema ‘KMD Internal Funds 2024 – application template’ fra rullegardinmenyen. Husk å lagre underveis i utfylling av søknadsskjemaet og påse at alle feltene som er merket med en liten * er fylt ut.

Budsjettet må lastes opp som PDF (velg lagre som pdf i Microsoft Excel). Tall skal ikke ha mellomrom og feltene skal ikke ha røde kantrammer. Disse røde kantrammene indikerer at utfylling mangler eller er feil.

Fyll ut alle felt i søknaden, lagre underveis og velg fanen som heter ‘status’ hvor du endelig kan trykke ‘submit’. Bekreft innsending ved å trykke ‘yes’ i vinduet som dukker opp. Du vil motta en kort bekreftelse i RC og en epost som også bekrefter fullført innsending.

Hvis du har spørsmål angående søknaden eller Research Catalogue nettsiden kan disse sendes til anne-len.thoresen@uib.no eller forskning.kmd@uib.no