Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Slik blir semesteret for studenter og tilsatte:

Studenter og ansatte spør - ledelsen svarer

Når åpner lesesalene? Blir det bokstavkarakterer på vårens eksamen? Kan vi bruke bibliotekene? Blir det permitteringer? Les svarene fra ledelsen.

UiB-ledelsen svarer om korona
Fredag stilte assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden, Studentparlamentets Andreas Trohjell, UiB-professor Rebecca Cox, rektor Dag Rune Olsen, viserektor for utdanning Oddrun Samdal og prorektor Margareth Hagen i et nettmøte. Sendingen ble strømmet på Youtube, og ble ledet av Olaf Erlend Gundersen fra Kommunikasjonsavdelingen.
Foto/ill.:
Foto fra sendingen/Youtube

UiBs studenter og ansatte har fått hverdagen snudd på hodet som følge av korona-tiltakene. Mange har spørsmål om eksamen, permittering, hjemmekontor og lesesaltilgang. Fredag stilte rektor Dag Rune Olsen, prorektor Margareth Hagen, viserektor for utdanning Oddrun Samdal og assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden i et nettmøte med studenter og tilsatte. Andreas Trohjell, leder for Studentparlamentet og UiBs influensaekspert Rebecca Cox kommenterte også spørsmålene som kom inn.

Her svarer de på noen av spørsmålene som kom inn:

Spørsmål om sensur: Jeg lurer på om psykologisk fakultet har tatt en beslutning om hvorvidt eksamen vil bli gjennomført med karakterskala eller med godkjent/ikke-godkjent? Og hva vil skje med studenter som tar om igjen fag for å forbedre snittet sitt for å komme inn på ønsket master?
Ledelsen svarer: Psykologisk fakultet vil gjennomføre eksamen med karakterskala på de av emnene som i dag bruker dette. Slik ønsker de å unngå at det blir vansker for studenter som tar om igjen fag for å forbedre snittet sitt. Studieprogram kan imidlertid gis mulighet til å bruke bestått/ikke bestått på emner der særskilte forhold tilsier det.

Spørsmål om vernetjeneste og tillitsvalgte: Er vernetjenesten og organisasjonene i full funksjon når campus er stengt?
Ledelsen svarer: Ja, vernetjenesten og de tillitsvalgte er fullt operative til tross for hjemmekontor. De deltar på alle faste møterarenaer og er tilgjengelig for ansatte som vanlig

Spørsmål om informasjon: Informasjonsflyten fra UiB til studentene er ikke optimal for øyeblikket, noe blant annet studvest har tatt opp. Flere valg er tatt, uten at studentene har fått beskjed. Eksempelvis at innlevering for masteroppgavene hos Historie er flyttet 2 uker frem.  Beskjedene som har kommet har vært få, og ikke konkrete nok for tiden fremover. Vil dette skjerpes fremover, slik at viktig informasjon kommer til studentene som trenger den?
Ledelsen svarer: Alle studentene ved AHKR, der historiefaget hører til, fikk lørdag beskjed om at leveringsfristen for masteroppgaven er utsatt to uker. Instituttet ønsket ikke å sende ut informasjon om dette før fakultetet hadde tatt sin avgjørelse i saken, og melding om endelig avgjørelse kom fredag. Instituttet ville også ha med resten av vurderingsendringene i samme e-post.  Fagmiljøene ved UiB er oppfordret til og har lagt vekt på tydelig og god informasjon ut til studentene. Når flere nivå er involvert i beslutningene, har det noen ganger tatt litt tid å få landet en beslutning, som kunne kommuniseres ut. Et viktig mål for UiB har vært at vi skulle ta beslutning om format på undervisning og vurdering for resten av semesteret før påske, slik at både studenter og ansatte har en god arbeidsramme å planlegge ut i fra. Det gjorde vi fredag 27. mars, da vi besluttet å videreføre digital undervisning og vurdering ut vårsemesteret.

Spørsmål om hjemmekontor: Nå som vi ansatte må jobbe hjemme og blir pålagt å bruke privat utstyr og nettilkobling opplever mange av oss dårlig linje. Nødvendige tjenester som VPN fungerer ikke alltid. Dette er også avhengig av internettleverandør. Fakultetet har lovet en støtte på 100 kr i måneden, noe som hjelper litt, men ikke løser problemet. Er ikke det på tide at universitetet forhandler frem en prioritetspakke med en internettleverandør som er skreddersydd for behovene - som ville gitt en stabilere situasjon og som ville gitt en betydelig fordelspris til ansatte, evt studentene?
Ledelsen svarer: Vi er klar over at bredbåndskapasiteten kan være en flaskehals for enkelte på hjemmekontor. Derfor gir universitetet støtte til alle ansatte slik at de kan øke sin båndbredde. Vi vet at det er et svært mange ulike leverandører og eiere av den fysiske infrastrukturen boligene er koblet til (fiber, TV-kabler, mv) slik at en felles avtale som skal kunne dekke alle UiBs ansatte og eventuelt studenter er lite realistisk. 

Spørsmål om digital eksamen fra utlandet: Jeg har hørt rykter om at digital eksamen ikke kan gjennomføres fra utlandet. Mange studenter kommer fra land utenfra Norge, og har valgt å dra hjem. Om det stemmer at eksamen ikke kan gjennomføres fra utlandet, så håper jeg at dere virkelig jobber for å gjøre det mulig. For det første er grensene stengt, for det andre er det uøkologisk at reise bare for en eksamen for det tredje så skal vi unngå reising og smittespredning i disse vanskelige tidene. Vil utenlandske studenter få gjennomført eksamen?
Ledelsen svarer: Ja, alle utenlandske studenter vil få gjennomført eksamen. Vi har ingen begrensing på tilgang til Inspera Assessment (vurdering.uib.no) når det kommer til tilgang fra utlandet.        

Spørsmål om Facebook og personvern: Gjer UiB refleksjonar over kva løysingar ein landar på for kommunikasjon  og debatt? Det er til dømes mange som etter utallege skandalar om  personvern og datamisbruk ikkje brukar Facebook lenger. Har UiB vurdert  konsekvensen var å bruke Facebook i denne kommunikasjonen på, og det  etisk problematiske med å kreve Facebooklogin for å delta i debattane?  Alternativa er mange.
Ledelsen svarer: Informasjonsbehovet knytt til koronasituasjonen er stort, og UiB har nytta alle tilgjengelege kanalar og plattformar i sitt kommunikasjons- og informasjonsarbeid for å best mulig nå alle. Nettsida uib.no/korona har vore den klart viktigaste, men vi har også nytta eksterne medier, SMS- og e-post-utsending til alle, og vi brukar også sosiale medier, deriblant Facebook. UiB har ikkje lagt opp til Facebook-innlogging for å delta i debatt slik du spør om. Dette må bero ei misforståing. Nettmøtet/debatten vart til dømes lagt ut åpent på UiB sine nettsider og det var lagt opp til at det skulle vere mogeleg å sende inn spørsmål både via kommentarfelt på Facebook, men også via e-post. Nettmøtet vart rett nok delt også via Facebook for å nå eit breiast mogeleg publikum.

Spørsmål om krisepakke: Hvordan stiller UiB seg til krisepakken regjeringen har vedtatt?
Ledelsen svarer: Vi har forståelse for at studentene opplever det urettferdig at de ikke har rett til dagpenger ved permisjon fra deltidsjobb og er derfor glade for den ekstra milliarden stortinget nå har bevilget til stipend som alternativ til utvidet lån.

Spørsmål om forlenget tid for phd: På den offisielle uib-siden for ansatte opplyses det at alle PhDs vil få en forlengelse på en måned. Instituttet mitt sier imidlertid at det ikke er tatt noen beslutning ennå. Hvem skal jeg stole på?
Ledelsen svarer: Vi arbeider med å avklare retningslinjer for forlengelse i tråd med forskrifter og en tilretteleggende arbeidsgiverpolitikk. Stipendiatene som rammes av corona-krisen på en slik måte at de ikke kan forske, eller blir forhindret fra å forske 100 % vil få forlengelse.

Spørsmål om tilgang til kontorer: På Khrono er det løftet frem en debatt om Regjeringen egentlig har ment at vi forskere skal stenges ute fra kontorene våre. Statsråden sier dette ikke var meningen, og at vi ut fra et smittevernhensyn kan jobbe på enekontor gitt at vi tar de andre hensynene til sosial distanse og hygiene. Har UiB vurdert å åpne opp for dette?
Ledelsen svarer: Det arbeides både ved UiB og i sektoren for å forberede en gradvis åpning  av campus ved en eventuell oppmykning av restriksjoner fra nasjonale myndigheter. Denne gradvise åpningsplanen har naturligvis ingen datering siden det avhenger av regjeringens retningslinjer og epidemiens forløp.   Utestengelsen av rammer ulikt, men de rammer alle. Vi vil fortløpende vurdere hvordan og når vi skal gi tilgang til kontorene. Neste viktige milepæl er 8. april. Da har regjeringen varslet om at de kommer med en ny beslutning med hensyn videre tiltak. Det er viktig at vi er forberedt på ulike scenarier som videreføring av dagens tiltak,  ytterligere innstramminger eller en oppmykning av tiltakene. Uavhengig av hvilken beslutning som blir fattet i neste fase må alle ansatte og studenter forberede seg på at det vil ta lang tid å komme tilbake til en normalsituasjon. Vi kan derfor heller ikke utelukke at det vil være begrensninger for aktiviteten vår inn i høstsemesteret.

Spørsmål om stipendiater: Hva gjøres for å ivareta stipendiatenes mentale helse under denne krisen? Det er kjent at stipendiater sliter veldig under normale forhold, og UiB har tradisjonelt gjort lite for å ivareta stipendiatenes mentale helse. Nå er ting enda verre, og stipendiatene har nå nesten kun kontakt med veiledere og lite med andre kolleger og stipendiater. Dette gjør at stipendiatene sliter enda mer.
Ledelsen svarer: Det er viktig at ledere og veiledere er oppmerksomme på den vanskelige situasjonen som mange av våre ph.d.-kandidater opplever.  Vi oppfodrer relevante ledere tar kontakt for å få vite hvordan det står til med kandidatene. Selv om mange av ph.d.-kandidatene ikke er ansatt ved UiB, er det viktig at de blir fulgt opp med statusmøter over telefon eller i Teams/Skype, fra nærmeste faglige leder i ph.d.-utdanningen. Dette bør gjøres hyppigere enn i en normalsituasjon.  I slike tider kan det være til god hjelp at ph.d.-kandidater danner faglige og sosiale digitale grupper seg imellom. UiB utarbeider retningslinjer for forlengelse for stipendiatene som blir forhindret fra å arbeide som følge av corona-krisen. Dersom ansatte/stipendiater opplever så store vansker at det er behov for akutt krisehjelp er det viktig at de kontakter fastlegen eller bedriftshelsetjenesten slik at de kan henvises videre til spesialisthelsetjenesten. Eventuelt ta direkte kontakt med Livskrisehjelpen på Bergen Legevakt.  For mindre problemstillinger kan de få veiledning fra bedriftshelsetjenesten via telefon.

Spørsmål om varighet av tiltak: Det er bestemt at undervisning og eksamen videreføres digitalt ut semesteret. Har dere noen tanker om hvor lenge situasjonen med hjemmekontor for ansatte vil opprettholdes?
Ledelsen svarer: Tidsaksen for når samfunnet er normalisert etter koronautbruddet er usikker. Vi regner med at de fleste av våre ansatte må forberede seg på å arbeide fra hjemmekontor en stund til, men for enkelte kritiske funksjoner som ikke lar seg løse digitalt, kan det bli gitt tilgang på campus hvis myndighetens råd åpner opp for det.

Spørsmål om karakterer: Hvordan skal UiB gå framover på karakterer? Skal karakteren bestå som vanlig, eller skal den ekstraordinære situasjonen tillate andre vurderingsformer som Bestått/Ikke Bestått i noen fag?
Ledelsen svarer: I dialog med unversitetspedagogene har UiB-ledelsen gitt anbefaling til fakultetene og fagmiljøene om å vurdere å bruke bestått/ikke-bestått når saleksamener (tradisjonelle skoleeksamener) gjøres om til hjemmeeksamen. Det er altså en mulighet for å gjøre det om fagmiljøene gitt vurderingsoppgavene/-situasjonen vurderer at det er beste løsning.

Spørsmål om karakter på bachelor- og masteroppgaver: Er det slik at vi kan risikere å ikke få karakter men bestått/ikke bestått på bacheloroppgaver? Får masteroppgåver bokstavkarakter?
Ledelsen svarer: Anbefalingen om å vurdere å bruke bestått/ikke-bestått gjelder kun ved omlegging fra skoleeksamen til hjemmeeksamen, og vil dermed ikke gjelder bachelor- og masteroppgaver.

Spørsmål om muntlig eksamen: Jeg lurer på hvordan de nye restriksjonene vil gå ut over den muntlige forsvaringen av masteroppgaven som skal leveres i vår? Vil utspørring/presentasjonen av masteroppgaven skje digitalt? Hva skjer med studenter som flytter fra Bergen i løpet av sommeren?
Ledelsen svarer: Muntlige eksamener og muntlig forsvar av masteroppgaver vil gjennomføres digitalt. Dermed vil det være mulig å gjøre det også om en ikke befinner seg i Bergen.

Spørsmål om permitteringer: Blir det permitteringer ved UiB? Hva med de som er midlertidig tilsatt på eksternfinansierte midler?
Ledelsen svarer: Nei, vi permitterer ikke ved UiB. Vi arbeider for å klargjøre ordninger for de som er midlertidig tilsatt på eksternfinansierte midler, for å sørge for prosjektene og for at forskerne får god informasjon og mulighet til å fullføre prosjektene

Spørsmål om praksis: Alle tannlegestudenter har nå fått beskjed fra instituttet vårt (IKO) om at alle tannlegestudenter må gjennomføre like mye tannbehandling på  pasienter selv om det blir digital undervisning ut vårsemesteret.  Hvordan skal tannlegestudentene klare å nå kravene i alle fag når vi går glipp av 12 uker med pasientbehandling? Hvordan skal vi kunne ta opp fagene til høsten, da vi vil ha andre fag vi må ta og bestå?
Ledelsen svarer: I midlertidig forordning fra KD presiseres det at nedre grense for å bestå kliniske kurs er uforandret. Etter dette må studentene ha samme krav til forsvarlighet i klinisk arbeid, men ikke nødvendigvis samme kvantitative mengdekrav for å bestå kursene. Det kan derfor være aktuelt/nødvendig for en del studenter at den fagspesifikke kliniske treningen forlenges inn i allmennodontologi på 5. studieår inntil endelig godkjenning kan skje. Påbegynt klinisk arbeid må uansett ferdiggjøres. Kvalitet og forsvarlighet vil da måtte telle mer enn kvantitative krav. Det er derfor også presisert at det gjøres unntak fra bestemmelsen om at klinikk i ulike emner må være bestått før teoretisk eksamen i emnet. Når det gjelder ferdighetstreningen, arbeider instituttet med et alternativt opplegg.

Spørsmål om bibliotekene: Jeg lurer på hva dere kan gjøre for å gjenåpne noen bibliotekstjenester? Det er vanskelig å klare seg uten pensumlitteratur og litteratur til masterstudier.
Ledelsen svarer: Tilgang til de fysiske bibliotekarealene er avhengig av når tid campus ved UiB kan åpne for studentene, og om campus blir helt åpent for alle eller om det blir tilgangbegrensinger. Universitetsbiblioteket sine tjenester er ellers åpne digitalt, dvs. kurs, veiledning, tjenester til forskere og chat. Studentene har fått økt digital tilgang til bøker og vitenskapelige tidsskrift som et tiltak i denne koronasituasjonen,  men vi vet at ikke alt materiale kan skaffes digitalt. Her er Universitetsbiblioteket helt avhengig av at campus er åpent nok, slik at bibliotekansatte kan komme på jobb og håndtere utlån av fysiske dokumenter. På dette tidspunktet kan vi ikke anslå når tid dette blir. Om studentene eller ansatte har behov for å få tak i litteratur, anbefaler vi at de tar kontakt med Universitetsbiblioteket digitalt, dvs via chat eller epost (se UBs hjemmeside: https://www.uib.no/ub).

Spørsmål om Arboretet og Botanisk hage: Nå står vi fremfor en påskefeiring med hele befolkningen hjemme og ingen på hytta. Med fint vær ser vi derfor at UiB sine områder på Milde (Arboretet og Botanisk hage) kan bli veldig populære blant mange besøkende. Hvordan har dere tenkt at dette skal håndteres?
Ledelsen svarer: Universitetmuseets hageseksjon utfører nå det minimum om er nødvendig for å holde de levende samlinger i live - det gjelder i første rekke vanning i veksthus/plantehus og tiltak mot skadedyr.  Samtidig er arbeidet med utplantning av nye planter viktig på denne tiden. Botanisk hage på Milde kan ikke fysisk stenges. Vi arbeider med å avklare om Museumshagen kan være tidvis åpen i påsken.

Spørsmål om søknader til utdanning i utlandet: Eg syns det er utrolig vanskelig å få tak i sertifiserte dokument frå UiB som er nødvendige for å søkje utdanning i utlandet, med egne strenge tidsfristar, der dokument må vere i papirform med stempel og underskrift og sendast per post. Skal de la nokre administrativt ansatte gå på jobb slik at sånne saker kan bli behandla snarast og ikkje om to månader når tidsfristar har gått ut?
Ledelsen svarer: Under svarer vi ut frå to ulike situasjonar. Om du har fleire spørsmål, ta kontakt med oss på utveksling@uib.no      

Dersom det er snakk om utveksling: 

No når campus er stengt har vi diverre ikkje høve til å sertifisere kopiar i papirform. Vi tilrår deg å ta kontakt med utvekslingskoordinator ved UiB og høyre om han/ho kan ta kontakt med vertsuniversitetet og høyre om dei kan godta søknadspapir i pdf så lenge campus er stengt. Høyr også med utvekslingskoordinator om han/ho kan hjelpe deg med å skrive dokumentasjon i pdf-format som forklarer situasjonen, og som kan leggast ved søknaden.

Dersom det er snakk om opptak til mastergrad i utlandet:

Kontakt Internasjonalt senter UiB på utveksling@uib.no og be om hjelp til å skrive dokumentasjon i pdf-format som forklarer at campus er stengt, og at UiB akkurat no ikkje kan sertifisere originaldokumentasjon, slik at denne kan leggast ved søknaden.

Spørsmål om biblotektilgang: Jeg lurer på hvorvidt tilgang til biblioteker etterhvert vil bli mulig?  Eventuelt en alternativ metode for å få tilgang til fysisk materialet i UiB sine biblioteker?
Ledelsen svarer: Tilgang til de fysiske bibliotekarealene er avhengig av når tid campus ved UiB kan åpne for studentene, og om campus blir helt åpent for alle eller om det blir tilgangbegrensinger. Universitetsbiblioteket sine tjenester er ellers åpne digitalt, dvs. kurs, veiledning, tjenester til forskere og chat.  Studentene har fått økt digital tilgang til bøker og vitenskapelige tidsskrift som et tiltak i denne koronasituasjonen,  men vi vet at ikke alt materiale kan skaffes digitalt. Her er Universitetsbiblioteket helt avhengig av at campus er åpent nok, slik at bibliotekansatte kan komme på jobb og håndtere utlån av fysiske dokumenter. På dette tidspunktet kan vi ikke anslå når tid dette blir. Om studentene eller ansatte har behov for å få tak i litteratur, anbefaler vi at de tar kontakt med Universitetsbiblioteket digitalt, dvs via chat eller epost (se UBs hjemmeside: https://www.uib.no/ub).