Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Fornminneseksjonen

Gravhauger Vereide, Gloppen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Arkeologiske Utgravinger

Fornminneseksjonen gjennomfører årlig større og mindre arkeologiske undersøkelser i Universitetsmuseet i Bergens distrikt, som består av Hordaland, Sogn & Fjordane og Sunnmøre. Er kulturminnet eldre enn fra år 1537 kalles det et fornminne, og er automatisk fredet ved lov.
Les mer om arkeologiske utgravinger.

Har du funnet noe?

Har du funnet noe i jorden eller i sjøen som kan være et arkeologisk kulturminne (fra før 1537)? Ta kontakt med fylkeskommunen. 
Les mer om dette her.
Last ned innleveringskjema.

Kulturminneforvaltning

Fornminneseksjonen har ansvar for saksbehandling og faglige undersøkelser av arkeologiske kulturminner. Vi er også er faglig rådgiver for Riksantikvaren, fylkeskommuner og andre instanser i kulturminnevernet. Museet avgir uttalelser om kulturminners kildeverdi basert på vitenskapelige kriterier og forskningsstatus. Kildene ivaretas gjennom arkeologiske utgravninger. Undersøkelsene kommer i stand når private og offentlige utbyggingstiltak berører kulturminner. Forskning og faglig utvikling står sentralt og er nedfelt i satsningsområder. Seksjonen har også ansvar for dokumentasjon og konservering av bergkunst,  FoU–oppgaver og metodeutvikling.
Les mer om Kulturminneforvaltning

Bergkunst

Fornminneseksjonen har et delegert forvaltningsansvar for alle bergkunstlokaliteter innenfor vårt museumsområde (Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre), noe som omfatter dokumentasjon, sikring, formidling og FoU-oppgaver.
Les mer.