Hjem
UiB læringslab

Satsningsområder i UiB læringslab

UIB læringslab huser også et program har som oppgave å drive institusjonens arbeid med digitalisering som verktøy for innovasjon og kvalitet i undervisning, vurdering og formidling. Programmet skal levere økt kvalitet i utdanning gjennom å sikre utvikling av tjenester, strukturer og ressurser for aktiv læring gjennom bruk av digitale løsninger.

Hovedinnhold

Programmet er en oppfølging av DigUiB-programmet som i perioden 2014-2017 hadde tre hovedprosjekter: Digital vurderingLæringsplattform og UiB læringslab. Fra 1. januar 2018  ble programmet integrert i UiB læringslab og forlenget ut 2021, med nye satsingsområder. På grunn av forsinkelser som skyldtes pandemien ble programmets prosjekt om læringsdesign forlenget ut juni 2022. Prosjektet Ny kunnskapskanal vil også bli videreført i UiB læringslab.

Programmet koordineres av en styringsgruppe som samkjører oppfølgingen av programmets prosjekter. Styringsgruppen ledes av prorektor for utdanning og digitalisering Pinar Heggernes.  Mathilde Holm  og Marianne Huse utgjør programmets administrative ledelse.

 

Satsingsområder i programmet

Læringsdesign

Læringsdesign-prosjektet arbeider for å samle og videreutvikle eksisterende støttefunksjoner for fagmiljø som vil opprette nye eller videreutvikle emner og studieprogram, både lokalt og sentralt på UiB. I tillegg skal prosjektet utvikle en modell for utforming av emne og studieprogram, med særlig vekt på å utvikle helhetlige studieprogram med meningsfylt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, lærings-, undervisnings- og vurderingsformer.

Verktøy- og tjenesteutvikling

Verktøy- og tjenesteutvikling arbeider med å forvalte UiBs verktøy- og tjenesteportefølje for læring, i dialog med ansatte, studenter, systemeiere og IT-ressurser. I tett samarbeid med resten av læringslaben synliggjør og utvikler vi beste praksis for bruk av digitale verktøy for læring.

Formidlingsutvikling

Formidlingsutvikling arbeider med å tilrettelegge nye verktøy, utvikle nye fortellerteknikker og å skape nye arenaer for forskningsformidling, spesielt ved hjelp av video, grafikk og lyd.

Lagring og LOR

Med økt bruk og produksjon av digitalt innhold i undervisningen, øker behovet for arbeidsverktøy som støtter lagring, gjenfinning, publisering og deling av digitale læringsobjekter. Behovet er særlig stort knyttet til audiovisuelle filer, som tar stor lagringsplass og som det ikke finnes noen god arbeidsflyt for i dag. Dette behovet er ikke unikt for UiB, men er løftet som et nasjonalt anliggende av institusjoner over hele landet. Prosjektet skal utrede og finne smidige lokale løsninger som lar seg koble på et mulig nasjonalt prosjekt knyttet til et LOR.