Hjem
UiB læringslab
For ansatte

Hvordan skal vi undervise høsten 2021?

Hvordan skal du planlegge videre for fysisk- versus digital undervisning, både resten av vårsemesteret og for høsten? Her finner du foreløpige retningslinjer og praktisk informasjon, så langt vi vet per april.

Anbefalinger for fysisk, digital eller hybrid undervisning våren 2021
Hvordan skal du planlegge videre for fysisk- versus digital undervisning? Oppdaterte retningslinjer og praktisk informasjon for deg som skal undervise denne våren og høsten 2021.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

  UiBs prinsipper og retningslinjer for undervisning gjelder ut vårsemesteret 2021, og inntil vi får videre avklaringer rundt evt. gjenåpning vil disse også styre planlegging av undervisning for høsten 2021.

  I tillegg må vi forholde oss til de konkrete smittevernsregler som til enhver tid gjelder på lokalt- og/eller nasjonalt plan.  

  Hva gjelder akkurat nå? 

  Det er nå åpnet for fysisk undervisning for grupper på 20 studenter. Studenter skal få melding om- og når fysisk undervisning starter opp for deres emne/gruppe gjennom Mitt UiB, og det skal så langt det er mulig gis en ukes varsel før. Se gjeldende prinsipper under, for hvilke grupper som evt. skal prioriteres fo fysisk undervisning. 

  • Eksamen skal som hovedregel gjennomføres digitalt hjemmefra resten av semesteret. For enkelte emner gjøres det unntak fordi det er nødvendig å gjennomføre eksamen med fysisk tilstedeværelse i eksamenslokalet. Avstandskravet ved fysisk eksamen er 2 m mellom kandidatene. 
  • Fagmiljøene oppfordres til å oppdatere informasjonen om undervisning og gjeldende eksamensform for resten av semesteret i Mitt UiB så raskt som mulig
  • For emner der det planlegges fysisk eksamen må beslutning om eventuell omlegging til digital eksamen tas senest en måned før eksamen finner sted.

   Felles prinsipper for undervisning vår 2021 - videreføres inntil videre

   • UiBs skal fysisk være så åpen som mulig og så stengt som nødvendig.
   • Vi skal i tråd med planlagt aktivitet tilby så mye fysisk undervisning som romkapasitet og retningslinjer for smittevern tillater.
   • Undervisning som ikke kan gjennomføres fysisk, skal gjennomføres digitalt, eller i kombinasjon (hybrid).
   • Undervisning som er lagt opp med et heldigitalt læringsdesign og en plan for gjennomføring ut semesteret kan videreføres slik.
   • Følgende prioriteres for fysisk undervisning:
    • Grupper: Førsteårsstudenter skal prioriteres før andre studenter.
    • Aktiviteter: Fag/emner som omfatter ferdighetstrening, feltarbeid og praktisk øving i laboratorier, er skapende og utøvende, og eller inneholder praksis skal prioriteres.

   Oppdaterte avstandsanbefalinger pr 16. april er minimum 1 meters avstand mellom hver person i undervisningslokaler. Informasjon om tillatt antall personer per undervisningsrom er justert for avstandskravet i romoversikt/timeplanleggingssystem.

   Avstandskravet videreføres i undervisningsplanlegging for høsten 2021. UiB viderefører også bruk av eksterne undervisningslokaler. Ta kontakt med timeplanlegger på ditt fakultet for mer informasjon.

    Smittevern i fysisk undervisning

    Ansvar for smittevern i forbindelse med fysisk undervisning hviler i hovedsak på studentene selv, og det vil også være egne smittevernsvakter tilstede i forbindelse med undervisningen. Som underviser har du ansvar for smittevern når du bruker teknisk utstyr i undervisningsrommene, og vi ber deg også hjelpe til med å minne studentene om de generelle reglene. Les mer:

    Fysisk, digital eller hybrid undervisning?

    Du som underviser må vurdere om det er mulig og ønskelig å gjennomføre hele- eller deler av undervisningen på ett emne fysisk, gitt den gjeldende antallsbegrensningen på inntil 20 studenter og øvrige prioriteringer som er angitt over. Har du store studentgrupper på et emne må du derfor vurdere om det lar seg gjøre å dele opp i grupper slik at undervisning kan gjennomføres fysisk, eller om du skal gjennomføre digitalt eller eventuelt gå for en hybrid løsning, det vil si en blanding av fysisk og digital undervisning.

    Om du velger fysisk, digital eller hybrid form avhenger også hvordan du tenker å legge opp undervisningen og hva du ønsker at studentene skal få ut av økten. For noen typer læringsaktiviteter vil fysisk samling være best egnet, mens for andre typer læringsaktiviteter kan digital undervisning fungere vel så godt. Det vil gjerne være naturlig å prioritere seminarer, gruppeundervisning og andre studentaktive læringsaktiviteter for fysisk undervisning, mens forelesninger eller andre former for mer lærerstyrt undervisning like gjerne kan fortsette å gå digitalt. 

    Planlegging og forutsigbarhet for studentene

    Vi ønsker altså å legge til rette for så mye fysisk undervisning som mulig for det som gjenstår av vårsemesteret, i kombinasjon med digitale undervisningsformater der det er nødvendig. Men dersom du som underviser har utviklet et heldigitalt læringsdesign for ditt/dine emner ut vårsemesteret og lagt en plan for gjennomføring, så kan du videreføre dette slik det er planlagt. 

    Vi vil komme tilbake med oppdaterte retningslinjer og anbefalinger rundt dette, med tanke på høstsemesteret. 

    Når undervisningen har vært- og gjerne skal fortsette å være heldigital eller hybrid er struktur, forutsigbarhet og tydelig kommunikasjon ekstra viktig for å skape et godt digitalt læringsmiljø. Dersom du som underviser ønsker å legge om hele- eller deler av undervisningen din nå som det er åpnet for mer fysisk undervisning, ønsker vi at studentene skal få en ukes varsel om dette via emnesidene i Mitt UiB.

    Veiledninger, opplæring og brukerstøtte

    Ønsker du råd og veiledning om hvordan du bør legge opp undervisningen din videre utover i semesteret?  

    UiB læringslab har revidert pedagogiske anbefalinger for fysisk versus digital og hybrid undervisning og hvordan du bruker digitale verktøy best mulig for god undervisning og læring. Se våre nye ressurssider for digital undervisning

    Her finner du også en oversikt over hvilke digitale verktøy som egner seg til ulike formål, og lenke til brukerveiledninger for alle disse. Lenke til brukerveiledninger finner du også til høyre her på denne siden. 

    Spørsmål og henvendelser kan rettes til utvidet brukerstøtteteam i UiB læringslab:

    Kontakt brukerstøtte UiB læringslab

    Se også nettkurs for studenter: Nettkurs i digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring