Hjem
Styre og ledelse

Handlingsplan for forskningsinfrastruktur 2018-2022

UiBs forskningsinfrastruktur skal bidra til fremragende forskning, innovasjon og nyskapning, og brukes aktivt i forskerutdanning og undervisning for studenter på alle gradsnivå.

Media City Bergen
Foto/ill.:
Simon Brandseth

Hovedinnhold

Universitetet i Bergens strategiplan for 2016–2022, «Hav, Liv, Samfunn», har som mål at innen ut- gangen av 2022 skal alle fakulteter ha fagmiljøer i verdensklasse og ere fagmiljøer av høy inter- nasjonal standard. Strategien løfter også frem tre strategiske satsingsområder – marin virksomhet, globale samfunnsutfordringer, samt klima og energiomstilling.

Tilgjengelig. For å kunne nå målene må UiBs felles forskningsinfrastruktur (dvs. vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, databaser, registre, arkiv og samlinger, samt kjernefasiliteter og større forskningsfasiliteter) etableres og videreutvikles systematisk og langsiktig, slik at alle fagmiljøer får tilgang til infrastruktur som er tilpasset oppgavene og holder høy kvalitet. I dette ligger også bidrag til infrastruktur for lagring, tilgjengeliggjøring og deling av data.

Attraktiv samarbeidspartner. Etablering, drift og vedlikehold av forskningsinfrastruktur er kompetanse- og kostnadskrevende. Samtidig vil moderne og unik forskningsinfrastruktur bidra til å gjøre forskningsmiljøer ved UiB attraktive for samarbeid, samt være fortrinn i rekrutteringsprosesser og konkurranser om eksterne forskningsmidler. UiB skal på utvalgte områder utvikle forskningsinfrastruktur som er ledende i Norge og Europa, og samtidig bidra til samarbeid og arbeidsdeling innad i organisasjonen, nasjonalt og internasjonalt. UiBs forskningsinfrastruktur skal drives i tråd med nasjonale retningslinjer og ta hensyn til europeiske anbefalinger for drift av forskningsinfrastruktur.

Synliggjøring. UiBs forskningsinfrastruktur skal bidra til fremragende forskning, innovasjon og nyskapning, og brukes aktivt i forskerutdanning og undervisning for studenter på alle gradsnivå. Forsknings- infrastrukturen skal synliggjøres og aktivitetene formidles slik at forskere og UiB posisjoneres og profileres på en god måte.

Gjennomføring av denne handlingsplanen krever tett samarbeid mellom universitetsledelse, fakultetsledelse og ledelse ved de enkelte institutter. Det legges opp til at denne institusjonelle handlingsplanen skal følges opp med fakultetsvise handlingsplaner for forskningsinfrastruktur

Det vil bli gjennomført en evaluering av handlingsplanen i regi av infrastrukturutvalget i løpet av 2020 og ved utgangen av strategiperioden.

UiB skal ha felles og større forskningsinfrastrukturer som bidrar til forskning av høy kvalitet.

Innsatsområder: UiB skal ha felles og større forskningsinfrastrukturer som bidrar til forskning av høy kvalitet.

For å oppnå dette skal UiB:

  1. Utarbeide helhetlige faglige og organisatoriske rammer for etablering, oppgradering og videreutvikling av felles og større forskningsinfrastruktur av høy kvalitet 

  2. Utarbeide helhetlige faglige og organisatoriske rammer for drift, tilgjengeliggjøring og synliggjøring av felles og større forskningsinfrastruktur 

  3. Aktivt benytte forskningsinfrastruktur i forskning, innovasjon og nyskapningsarbeid 

  4. Aktivt benytte forskningsinfrastruktur som ressurs i forskerutdanning og undervisning 


Last ned handlingsplanen (PDF)

Innsatsområde A

DELMÅL 1: Sikre entydige institusjonelle prosesser for etablering, oppgradering og videreutvikling av felles og større infrastruktur

Etablere institusjonelle overordnede retningslinjer for oppgavefordeling, organisering og finansiering av større forskningsinfrastruktur. I dette ligger bl.a. å:

• Utarbeide felleskriterier og prosedyrer for hva som skal til for å få status som «kjernefasilitet» eller «felles forskningsinfrastruktur»

• Opprette en institusjonell strategisk budsjettpost for etablering av ny felles og større forskningsinfrastruktur og lage retningslinjer for hvordan denne skal disponeres

• Sikre god kobling mellom faglige behov for oppgradering og videreutvikling nedfelt i planer/veikart og budsjettprosesser (inkl. langtidsbudsjettering)

• Sikre god kobling mellom utvikling av forskningsinfrastruktur og etablering av sentre (f.eks. SFF) og kunnskapsklynger

Utarbeide institusjonelle planer for utvikling av forskningsinfrastruktur og etablere et veikart internt ved UiB etter modell fra Forskningsrådet og ESFRI for ny og etablert forskningsstruktur. I dette ligger bl.a. også å:

• Utarbeide fakultetsvise planer for større forskningsinfrastruktur som grunnlag for UiBs felles planer

Utrede behov for et utstyrsregister for felles og større forskningsinfrastruktur

DELMÅL 2: Sikre bidrag fra eksterne finansieringskilder til ny og etablert forskningsinfrastruktur

  • Aktiv deltagelse i Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-program
  • Bruke muligheter i EUs rammeprogram
Bruke muligheter i Nordiske nansieringsprogram
  • Samarbeide tett med Bergens Forskningsstiftelse, helseforetak og instituttselskaper om forskningsinfrastruktur

DELMÅL 3: På utvalgte områder utvikle nasjonale, nordiske og paneuropeiske forskninginfrastrukturer i tett samarbeid med andre institusjoner

Bidra til å utvikle og delta aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk og konsortier for forskningsinfrastruktur.
I dette ligger bl.a. å:

• Inngå institusjonelle avtaler om forskningsinfrastruktur der det er relevant

• Legge til rette for faglig samarbeid og arbeidsdeling innad i organisasjonen, nasjonalt og internasjonalt

• Sørge for at alle større investeringer i forskningsinfrastruktur er basert på strategiske prioriteringer

Innsatsområde B

DELMÅL 1: Sikre entydige institusjonelle retningslinjer for drift av felles og større infrastruktur

Utarbeide institusjonelle driftsmodeller for forskningsinfrastruktur. I dette ligger bl.a. å:

• Utarbeide krav til organisering (inkl. ledelse, linjeforankring, faglig rådgivningsgruppe/samarbeidsforum)

• Utvikle fellesmodeller for budsjett, brukerbetaling, prisstruktur og kapasitetsvurderinger, i tråd med TDI- modellen

• Utvikle retningslinjer for tilgang iht. prinsippene i «European Charter for Access to Research Infrastructures»

• Etablere retningslinjer for datasikkerhet, bl.a. inkludert anbefalingene fra «Lab-IT-prosjektet»

• Etablere felles booking- og faktureringssystem

• Implementere institusjonelle driftsmodeller for all felles og større forskningsinfrastruktur

DELMÅL 2: Sikre nødvendig samlet kompetanse for utvikling og drift av felles og større forskningsinfrastruktur

Etablere et kompetanseforum av faglig og teknisk/administrativt personell knyttet til relevant forskningsinfrastruktur ved UiB

DELMÅL 3: Sikre synlig- gjøring av felles og større forskningsinfrastruktur

Synliggjøre infrastrukturene på UiBs nettsider og andre informasjonskanaler

Målrettet informasjon mot potensielle brukere, samarbeidspartnere, nansieringskilder og myndigheter

Arrangere infrastrukturdag minst hvert annet år

DELMÅL 4: Sikre at all felles og større forskningsinfrastruktur har systemer for håndtering av data

Utvikle planer og retningslinjer for håndtering av data ved alle felles og større forskningsinfrastrukturer i tråd med planlagte institusjonelle retningslinjer

Innsatsområde C

DELMÅL 1: Etablere relasjoner til samarbeidspartnere i nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, næringsliv og offentlig sektor

Involvere og inngå samarbeidsavtaler med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, næringsliv og institusjoner i offentlig sektor i planlegging av ny forskningsinfrastruktur

DELMÅL 2: Sammen med bl.a. Bergen Teknologioverføring (BTO) legge til rette for og styrke innovasjon i UiBs felles og større forskningsinfrastruktur

 

Arbeide aktivt for at felles og større infrastruktur bidrar i inkubatorvirksomhet og får brukere fra industri, næringsliv og offentlig sektor

Aktivt arbeide for å innhente og utvikle ideer og bidra til kommersialisering og lansering av nye produkter og tjenester

 

Innsatsområde D

DELMÅL 1: Sikre at kjernefasiliteter og større forskningsinfrastruktur brukes aktivt i undervisning på alle gradsnivåer

• Kartlegge og formidle beste praksis

• Aktivt arbeide for å knytte bachelorprogram mot infrastrukturene

• Legge til rette for/tilby masteroppgaver som involverer bruk av instrumenter og/eller av data generert fra fasilitetene

• Utvikle ph.d.-oppgaver som medfører opplæring og aktiv bruk av instrumentene, arkivene eller samlingene

DELMÅL 2: Invitere skoler og elever til å bli kjent med bruken og nytten av forskningsinfrastruktur

Bidra til informasjon om forskningsinfrastruktur og legge til rette for tilpasset bruk som en del av samarbeidsprogrammer med skoler