Hjem
Styre og ledelse

Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet 2018-2022

Universitetet i Bergen skal skape fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Et godt samarbeid med arbeidslivet er en viktig forutsetning for at UiB skal utføre sitt samfunnsoppdrag.

Oversiktsbilde Bergen

Hovedinnhold

Et samfunn og et arbeidsliv i endring krever sammensatte løsninger, en solid kunnskapsbase og tverrfaglige perspektiver. Gjennom forskning av høy internasjonal kvalitet, grunnutdanning, etter- og videreutdanninger og klyngesamarbeid ruster vi våre kandidater slik at de kan bidra med relevant kompetanse og innovasjon i dagens og fremtidens samfunn.

UiB har en omfattende samhandling med arbeidslivet på en rekke nivåer og måter, og ønsker å utvikle disse relasjonene gjennom dialog og samarbeidsprosjekter.

Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet er forankret i UiBs strategi «Hav, liv, samfunn» og er en oppfølging av Kunnskapsdepartementets ønske om å utvikle strategier for samhandling med arbeidslivsaktørene.

Det vil bli gjennomført en evaluering av handlingsplanen i regi av infrastrukturutvalget i løpet av 2020 og ved utgangen av strategiperioden.

Innsatsområder

Livslang læring. God utdanning handler både om teoretisk kunnskap, praktisk erfaring og analytiske ferdig- heter. Mange av ferdighetene trenes best i arbeidslivet eller i en praksissituasjon. Et arbeidsliv i kontinuerlig endring krever en solid kunnskapsbase og oppdatert kompetanse som utvikles i samarbeidet mellom arbeidslivet og universitetets etter- og videreutdanningsvirksomhet.

Forskning. Et godt samarbeid med arbeidslivet vil gjøre UiBs kunnskapsproduksjon og kompetanse mer tilgjengelig. Det vil bli lettere for arbeidslivet å dra nytte av vår forskning og gjøre forskerne mer bevisste på hvordan deres kompetanse kan brukes. Et slikt samarbeid vil også stimulere til arbeidslivets deltakelse i forskningsprosjekter.

Innovasjon. UiB skal bidra til innovasjon gjennom forskning og utdanning av høy internasjonal kvalitet. Fruktbare samarbeid med gründer- og innovasjonsmiljøer er essensielt for å vise hvordan man realiserer idéer og gjør veien fra studier og forskning til entreprenørskap kortere.

Formidling og kommunikasjon. Kunnskap er felleseie og skal deles og gjøres tilgjengelig. Gjennom et tett samspill med omverdenen – globalt, nasjonalt og lokalt – skal vi synliggjøre UiBs forskning og innovasjoner. Våre alumner bidrar med forskningsbasert kunnskap og kompetanse i hele verden.

Last ned handlingsplan (PDF)

Innsatsområde A

DELMÅL 1: UiB skal tilby forskningsbasert og relevant utdanning.

Utvikle og styrke utdanninger fra bachelornivå til etter- og videreutdanning i samarbeid med aktørene i arbeidslivet.

DELMÅL 2: UiB skal møte arbeidslivets behov for etter- og videreutdanning.

Utvikle en eksibel og digital EVU1-virksomhet i samsvar med arbeidslivets kompetansebehov. Inngå forpliktende samarbeid med aktører i arbeidslivet.
Etablere et samarbeidsprosjekt med NHO for å lette tilgangen/ inngangen til UiB.

DELMÅL 3: UiB skal legge til rette for kvalitetssikrede opplegg for praksis/arbeidslivserfaring som en integrert del av alle studieprogram.

Arbeide for å etablere praksisplasser og opplegg for studenters arbeidslivserfaring i samarbeid med arbeidslivet og deres organisasjoner. Inkludere praksis/arbeidslivserfaring i både eksisterende og nye relasjoner med arbeidslivet.

DELMÅL 4: UiB skal styrke samarbeidet med skolesektoren.

UiB utdanner et stort antall lektorer og lærere. Vi skal samarbeide med skoleeiere for å etablere ere avtaler med universitetsskoler, partnerskoler og praksisskoler.

Samarbeide med arbeidslivet om utdanningsvalg og gi utdanningsinformasjon til yngre målgrupper – Vg1, 2, barne- og ungdomsskole.

Innsatsområde B

DELMÅL 1: UiB og arbeids- livet skal bidra til felles kunnskapsutvikling.

Samarbeide med arbeidslivet om forskning og kunnskapsproduksjon ved aktuelle fagområder og i kunnskapsklyngene.

Nettverksbygging for å etablere prosjektpartnerskap i arbeid med søknader til Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), Horisont 2020, Eurostars, Nærings-ph.d./o entlig-ph.d. og andre relevante program og nansieringskilder.

DELMÅL 2: UiB skal bidra til å øke arbeidslivets forskningskompetanse.

Styrke ordning med bistillinger fra arbeidslivet.

Synliggjøre ph.d.-kandidater og yngre forskeres kompetanse på arbeidsmarkedet utenfor UH-sektoren.

Tilby kurs som gir generiske ferdigheter for ph.d.-kandidater.

Innsatsområde C

DELMÅL 1: UiB skal bidra til innovasjon og entreprenørskap.

Opprette et Lederforum for innovasjon og nyskaping.

Utvikle en egen Handlingsplan for innovasjon og nyskaping. Planen forelegges RSA for innspill.

Styrke arbeidet med innovasjon i forsking, utdanning og formidling, i samarbeid med arbeidslivet.

DELMÅL 2: Bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater.

Styrke samarbeidet med BTO og andre relevante aktører.

Innsatsområde D

DELMÅL 1: UiB skal styrke alumnusvirksomheten og andre kontaktpunkt mot arbeidslivet, både nasjonalt og internasjonalt.

Utvikle alumnusnettverk på store nasjonale arbeidsplasser, i tett dialog med UiBs fagmiljøer.

Videreutvikle UiB-alumni, bl.a. gjennom strategisk bruk av sosiale medier og aktiv synliggjøring av våre kandidater i arbeidslivet.

Utvikle arenaer, møteplasser og andre tiltak som styrker vår dialog med arbeidslivet; mentorordning, karrieredager, internasjonale alumusarrangement.

DELMÅL 2: UiB skal synliggjøre sentrale arenaer og satsinger for samarbeid med arbeidslivet.

Kommunikasjonsplaner for å øke kjennskap til UiBs særlige. satsinger som lærerutdanning, humaniora, kunnskapsklynger, etablering av nye studieprogrammer etc.

DELMÅL 3: UiB skal synligjøre hvordan UiBs forskning og utdanning bidrar til å forme samfunnet gjennom innovasjon og kunnskapsoverføring.

Styrke UiBs formidling gjennom å prioritere kommunikasjonskurs og tilgang på kommunikasjonsverktøy og -støtte for våre vitenskapelige ansatte.

Synliggjøre forskningsbaserte universitetsutdanningers relevans for arbeidslivet og etablere nyhetsbrev om UiBs brede utdanningstilbud til aktuelle samarbeidspartnere.

Samarbeide med relevante aktører på Vestlandet om aktiviteter som synligjør forskning og utdanninger som fører til innovasjoner.