Hjem
Styre og ledelse

Handlingsplan for UiB og Kina

UiBs samarbeid med Kina skal legge til rette for forskning, undervisning, innovasjon og formidling av høy kvalitet. Handlingsplanen viser våre mål og de aktiviteter vi vil bidra til.

Bilde av Five fingers peak. Quartzite sandstone Huangshizhai Zhangjiajie Wulingyuan Hunan, Kina
Foto/ill.:
Wikimedia Commons

Hovedinnhold

UiBs strategi Hav, Liv, Samfunn (2016–2022) vektlegger at vi skal være nyskapende og fremragende i alle våre samfunnsoppdrag. Et strategisk virkemiddel for å oppnå dette er nært samarbeid med verdensledende forskningsmiljøer. Vårt samarbeid med Kina er et slikt virkemiddel og skal legge til rette for forskning, undervisning, innovasjon og formidling av høy kvalitet. Kina er en av verdens største økonomier og har økende betydning i det globale samfunnet. Kina er også en raskt ekspanderende kunnskapsnasjon og en stadig viktigere kunnskapsutvikler på mange fagområder.

Denne handlingsplanen er organisert i tråd med UiBs strategiske mål: utvikle flere ledende forskningsmiljøer, utdanne Norges mest attraktive kandidater, være en ettertraktet kompetanseinstitusjon, og å bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverdenen. Å fremme kunnskap som former samfunnet er vår visjon.

Handlingsplanen må sees som en oppfølging av vår Handlingsplan for Internasjonalisering. Den tar hensyn til UiBs tre tematiske satsinger: marin, klima/energi og globale samfunnsutfordringer. Som verdens mest folkerike land opplever Kina globale samfunnsutfordringer knyttet til urbanisering, demografiske endringer, miljøforurensing, matsikkerhet, rent vann, helse samt økonomisk og sosial ulikhet, sterkere enn de fleste andre land. Kina investerer derfor også massivt i forskning og teknologi. For å samarbeide med kinesiske forsknings- og utdanningsrelevante institusjoner må vi forstå kinesiske forhold og aktivere bredden av fagmiljø ved UiB.

Handlingsplanen viser våre ambisjoner, hvilke aktiviteter vi vil legge til rette for og hvem som er ansvarlig for at disse aktivitetene settes i gang. For at handlingsplanen skal fungere, må den forankres i aktivitet på forsker- og studentnivå. I perioden handlingsplanen skal virke, vil derfor alle initiativ som kan bidra til å nå målene bli vurdert løpende. Planen vil bli vurdert og oppdatert årlig i Forskningsutvalget og Utdanningsutvalget i lys av en slik inviterende og åpen prosess. Større endringer vil måtte vurderes i styret. UiBs kjerneverdi knyttet til akademisk frihet er et grunnleggende premiss for denne handlingsplanen.

Last ned handlingsplan her (pdf).
Last ned handlingsplanen på kinesisk her (pdf)

Innsantsområder for kompetansebygging og samarbeid med Kina, 2018 - 2022

A. Innsatsområde: UiB skal være ledende i Norge på forskningssamarbeid med Kina

Delmål 1: Utvikle sterke forskningssamarbeid med ledende fagmiljøer i Kina

 • Utvide sterke eksisterende forskningssamarbeid spesielt i retning av UiBs strategiske satsinger og regjeringens handlingsplan for forskningssamarbeid med Kina.

 • Stimulere til ekstern finansiering av forskningsprosjekter med kinesiske partnere ved å avsette egne såkornsmidler og bruke ressurser fra internasjonale nettverk, som blant annet World University Network (WUN).

 • Institusjonalisere relasjonsbygging, blant annet ved hjelp av æresprofessorat, gjesteprofessorat og Professor II-stillinger

 • Delta i utviklingen av forskningsprogrammer i EU og NFR om/med Kina for å oppnå en langsiktig programstruktur som støtter UiBs forskningsinteresser.

Ansvarlig: Viserektor for gloable relasjoner, dekanat

Delmål 2: Tiltrekke oss sterke forskningstalenter fra Kina

 • Opprette og styrke utvekslingsavtaler, og felles grader, på ph.d.-nivå, med utvalgte kinesiske institusjoner

 • Opprette ekstra stipendordninger for sterke kinesiske kandidater knyttet til strategiske samarbeid.

 • Rekruttere flere ph.d.-studenter fra Kina inn i Bergens Summer Research School (BSRS).

Ansvarlig: Universitetsdirektør, dekanet

Delmål 3: God administrativ støtte for forskningssamarbeid med Kina

 • Opprette en forskningsadministrativ ressurs med kompetanse på Kina.

 • Iverksette rutiner for intern kunnskapsdeling om forskingssamarbeid med Kina.

 • Organisere faglig-sosiale tiltak for ansatte og studenter fra Kina.

Ansvarlig: Universitetsdirektør

B. Innsatsområde: UiB skal ha et ledende utdannings- og utveklingstilbud med Kina

Delmål 1: Skape det beste faglige utvekslingstilbudet (ut- og inn reisende)

 • Opprette og styrke studentutvekslingsavtaler med prioriterte kinesiske universiteter og forskningsinstitusjoner. 

 • Opprette ordning for priser(«awards») til fremragende kinesiske studenter ved, eller som ønsker seg til, UiB.
 • Igangsette tiltak for god faglig og sosial integrering av inn og utreisende studenter, bl.a. ved å tilby kurs før avreise.
 • Opprette praksisplasser og praksisoppgaver i/om Kina i samarbeid med eksterne aktører, som for eksempel Bergen Næringsråd og Maritime Bergen.
 • Utvide ChiNor sine utvekslingsprogrammer til andre fakulteter som er interessert i å delta.
 • Utvide Norwegian China Law Centre sine utdanningstilbud, inkludert samarbeid med næringsliv og kinesiske universitet, til andre interesserte fakultet. 
 • Videreutvikle samarbeidet med Nordic Centre ved Fudan Universitetet.
 • Videreføre samarbeidet med Bergen Konfutse Institutt.
 • Styrke alumniarbeidet blant kinesiske studenter ved UiB i samarbeid med næringslivet.
 • Vurdere å gjøre utvalgte informasjonsressurser tilgjengelig på kinesisk.

Ansvarlig: Viserektor for utdanning, dekanat

Delmål 2: Tilby utdanning, kurs og seminarer med internasjonalt ledende eksperter på/fra Kina

 • Styrke og koordinere eksisterende studietilbud, spesielt kinesisk språktilbud, slik at de blir tilgjengelig for interesserte studenter, særlig der UiB allerede har profilerte tilbud, som innen samfunnsvitenskap, humaniora og andre spesialiserte miljø.

 • Legge til rette for Kinarelaterte utdanningstilbud på alle fakulteter.
 • Utvikle kurstilbud, bla. MOOC i moduler om forhold i Kina.
 • Styrke og videreutvikle EVU-tilbud på Kina spesielt rettet mot skoleverket, og andre private og offentlige aktører som trenger Kina-kompetanse.
 • Utvikle samarbeid med NHH om felles kurs.

Ansvarlig: Viserektor for utdanning, universitetsdirektør, dekanat

Delmål 3: God administrativ støtte for utdanningssamarbeid med Kina

 • Opprette en studieadministrativ ressurs med kompetanse på Kina. 
 • Etablere systemer for kunnskaps- og erfaringsformidling mellom fakultetene om utdanningssamarbeid med Kina, der Norwegian China Law Centre gis en koordinerende rolle. 
 • Styrke Norwegian China Law Center med administrativ kapasitet.

Ansvarlig: Universitetsdirektør

C. Innsatsområde: UiB skal være en ettertraktet kompetanseinstitusjon på Kina

Delmål 1: Styrke UiBs egen forskning på Kina og Kina-relaterte forhold

 • Stimulere forskning på Kina og Kina-relaterte forhold, særlig der UiB allerede har profilerte miljø og forskere, som innen samfunnsvitenskap, humaniora og andre spesialiserte miljø.
 • Synliggjøre verdien av Kina/områdekunnskap i tverrfaglige satsninger, større forskningsprosjekt og søknader.

Ansvarlig: Viserektor for globale relasjoner, dekanat

Delmål 2: Bidra med faglig kompetanse om Kina på tvers av sektorer

 • Etablere et kompetanseutvalg som kan gi faglige råd til næringsliv, myndigheter og andre samfunnsaktører.
 • Samarbeide med bla. Bergen Næringsråd og NHH om årlig Bergen-China Summit.
 • Initiere et felles «Kina-nettverk» med kunnskapsinstitusjoner, lokale myndigheter, Bergen Næringsråd m.fl.
 • Samarbeide med Bergen Kommune om aktivitet knyttet til vennskapsbyen Dalian.
 • Legge til rette for, og bidra i, kulturutveksling mellom Norge og Kina.

Ansvarlig: Universitetsdirektør, rektorat

Delmål 3: Mobilisere lokale, regionale og nasjonale «stakeholders» for deltakelse i eksternt finansierte prosjekter

 • Tilrettelegge for felles søknader til NFR, EU etc. med relevante eksterne aktører som er engasjert i spørsmål knyttet til Kina, slik som Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og private aktører.
 • Samarbeid med Academia Europaea Bergen Hub for å utvikle forskningsrelasjoner og prosjekter i Kina

Ansvarlig: Universitetsdirektør, viserektor for globale relasjoner

D. Innsatsområde: UiB skal bidra til kunnskapsbasert samfunnsutvikling, god formidling og dialog om Kina

Delmål 1: Aktivt formidle kompetansen til studenter og forskere med erfaring fra Kina

 • Systematisk kartlegge og opprette kontakt med samfunns- og arbeidsliv med behov for kinakompetanse
 • Bruke Bergen Næringsråd, Bergen Kommune og andre private og offentlige aktører som møtearena og arena for synliggjøring av kompetanse, gjennom foredrag eller lignende.

Ansvarlig: Viserektor for globale relasjoner, dekanat

Delmål 2: Heve UiBs synlighet i Kina-relatert formidling og samfunnsdebatt

 • Utvikle en kommunikasjonsplattform med fokus på UiBs Kina-aktiviteter.
 • Synliggjøre UiBs aktivitet på FNs bærekraftmål i relasjon til forhold i Kina.
 • Synliggjøre UiBs Kina-kompetanse for norske og kinesiske myndigheter, inkludert ambassader og konsulat.
 • Informere om UiBs Kina-arrangement til et bredt publikum.

Ansvarlig: Universitetsdirektør, rektorat