Hjem
LHBTIS-levekår 2020

Forskningsdesignet for LHBTIS-levekår 2020

Prosjektet omfatter en kvalitativ forstudie, en kvalitativ rapport om personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling og en landsomfattende kvantitativ spørreundersøkelse.

Bilde av regnbueflagg
Foto/ill.:
Markus Spiske, unsplash.com

Hovedinnhold

Prosjektet "LHBTIS-levekår 2020" er et samarbeid mellom Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og Nordlandsforskning. Prosjektet er iverksatt på grunnlag av en utlysning fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om en landsdekkende levekårsundersøkelse på LHBTIS-feltet. Prosjektet ledes av prosjektleder Norman Anderssen (Universitetet i Bergen) sammen med kollegaene Helga Eggebø (Nordlandsforskning) og Elisabeth Stubberud (NTNU), som alle har relevante forskningserfaringer innen LHBTIS-feltet. Prosjektet skal gjennomføres i 2020.

Utformingen av forskningsdesignet er basert på tidligere lhbtis-prosjekter ledet av prosjektmedlemmene, som "Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn" (Eggebø, Stubberud & Karlstrøm, 2018) og "Seksuell orientering og levekår" (Anderssen & Malterud, 2013). Designet er også utformet i samarbeid med Bufdir.

«Skeive livsløp» - En kvalitativ forstudie

Den kvalitative forstudien «Skeive livsløp - En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtis-personer i Norge» ble publisert i oktober 2019, og baserer seg på intervjuer med 99 personer om deres erfaringer som skeiv. De fleste av intervjuene er fra tidligere undersøkelser som forskerne har hatt ansvar for. Denne forstudien gir flere holdepunkter for hvordan forskerne utformer spørreundersøkelsen som lanseres i 2020. En viktig erkjennelse fra "Skeive livsløp" er å respektere betegnelser som den enkelte selv ønsker å bruke.  Analysen av forstudien tilsier at vi i spørreundersøkelsen blant annet vil fokusere på sammensatte identiteter, åpenhet om seksuell orientering og kjønnsidentitet, utfordringer i skeive liv og skeive livsløp, og nære relasjoner. Du finner rapporten her: http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/1327692-1572347430/Dokumenter/Rapporter/2019/Skeive%20livsl%C3%B8p%20NF-rapport%206_2019.pdf

Kvalitativ rapport om personer med variasjoner i kroppslig kjønnsutvikling

Det samlede forskningsprosjektet skal inkludere en egen kvalitativ rapport om personer med variasjoner i kroppslig kjønnsutvikling. Denne delrapporten er under arbeid og har hovedvekt på spørsmål rundt identitet og identitetspolitikk.

Spørreundersøkelsen

Våren 2020 gjennomførte vi en nasjonal kvantitativ spørreundersøkelse der vi rekrutterte deltakere gjennom Opinion AS. Spørsmålene ble formulert med utgangspunkt i den forrige levekårsundersøkelsen «Seksuell orientering og levekår» (Anderssen & Malterud, 2013), men ble utvidet slik at den nå også omfatter transpersoner. Spørreundersøkelsen anlegger en åpen tilnærming til skeive identiteter både når det gjelder seksuell orientering og når det gjelder kjønn. Vi har også tilpasset undersøkelsen liknende undersøkelser i regi av EU slik at vi kan sammenlikne levekår hos norske LHBT-personer med LHBT-personer i andre land. Undersøkelsen dekker også grad av åpenhet om seksuell orientering og kjønnsidentitet, utfordringer som mobbing, diskrimineringer og seksuelle overgrep i skeive liv, og forhold til nære relasjoner som familie og egne barn. Spørreundersøkelsen omfatter heterofile personer og cispersoner, og disse har svart på samme spørsmål som LHBT-deltakerne med unntak av spesialtema som det å komme ut o.l. Dermed kan vi sammenlikne svarene fra LHBT-gruppene med hetero- og cis-personer. Analysene av svarene i spørreundersøkelsen foregår høsten 2020.