Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Mastergradsstipend

Utlysing av masterstipend knytt til ordbokprosjekta ved UiB

Våren 2024 skal ordbokprosjekta ved UiB dele ut to stipend, kvart på 25 000 kroner, til mastergradsstudentar som skriv språkvitskapleg oppgåve med relevans for fagområdet leksikografi.

Bilde av Bibliotek for humaniora som speglar seg i ein pytt
Foto/ill.:
Signe Nilssen

Hovedinnhold

Ved Universitetet i Bergen (UiB) pågår det for tida to store ordbokprosjekt. Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka (Revisjonsprosjektet) er eit samarbeidsprosjekt mellom UiB og Språkrådet. Det starta i 2018 og skal gå til 2024, medan prosjektet Norsk Ordbok a–h (NO-AH) kom i gang i 2019 og skal vare til 2029. Bokmålsordboka og Nynorskordboka skal primært dokumentere moderne og vanleg språkbruk i skriftspråka bokmål og nynorsk, der Norsk Ordbok både dokumenterer norsk talemål etter 1600 og utviklinga av det nynorske skriftspråket. I tillegg til å fornye Bokmålsordboka, Nynorskordboka og Norsk Ordbok i innhald og form, skal Revisjonsprosjektet og NO-AH bidra til å byggje eit fast vitskapleg fagmiljø i leksikografi ved Universitetet i Bergen. I samband med denne fagmiljøbygginga ønskjer vi meir forsking på og med utgangspunkt i dei tre ordbøkene. Stipendtildeling føreset at mastergradsprosjektet er knytt til éi eller fleire av UiB-ordbøkene. Ordbokprosjekta ved UiB samarbeider tett med NAOB, så ei jamføring mellom fleire av desse ordbøkene er òg av interesse.


Ordbøker kan ein studere ut frå mange perspektiv, som grammatikk, semantikk, pragmatikk, etymologi, uttale, sosiale og geografiske tilhøve, forholdet mellom norm og språkbruk, importord/avløysarord/norvagisering, lemmautval, fraseologi, ordbokbruk, korpuslingvistikk med meir. Andre tema kan vere relevante for ordbokprosjekta sjølv om dei ikkje direkte handlar om ordbøker og leksikografi, t.d. problemstillingar knytt til språkmodellering og utvikling av språkressursar og -verktøy for norsk. I språkteknologisk samanheng er det stadig behov for fleire og betre ressursar. Dette gjeld mellom anna verktøy for morfologisk og semantisk analyse, vidareutvikling av korpus og kopling mellom eksisterande ressursar. Konkretiseringar av mogelege prosjekt finn du på samlesida til prosjekta. Der kan du òg finne meir informasjon om kva språkressursar er og kva dei kan brukast til.

Aktuelle prosjekt og søkjarar

Aktuelle UiB-studentar har som regel rettleiar ved nordisk språk eller allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE). Studentar ved andre norske universitet og høgskular må ordne med rettleiing ved sine heimeinstitusjonar. Det kan vere aktuelt at forskarar ved ordbokprosjekta bidreg som medrettleiarar. Det er ei målsetjing at dei som får tildelt stipend, på ulike måtar får høve til å bli kjende med aktiviteten på ordbokprosjekta.

Søkjarane kan vere på ulike stadium i skriveprosessen: Du kan vere i gang med masteroppgåva eller i ferd med å utforme eit prosjekt. Masteroppgåva bør vere levert i løpet av vårsemesteret 2025.

Innhald i søknaden

  • ei skisse på maksimum tre sider der du gjer greie for problemstillinga og metoden – det bør også gå fram kor langt du er komen i arbeidet og kva relevans du meiner prosjektet ditt har for ordbokprosjekta
  • kort info om kva fagmiljø du er knytt til og kven som er rettleiaren din (om det er avklart)
  • karakterutskrift eller vitnemål frå høgare utdanning

Om du ønskjer, kan du sende eit skisseutkast til margunn.rauset@uib.no eller gyri.losnegaard@uib.no seinast 1. november og få ei kort tilbakemelding på dette. 

Revisjonsprosjektet og NO-AH kjem til å prioritere mastergradsprosjekta som vi vurderer har størst relevans for det leksikografiske fagmiljøet. Ordbokprosjekta tek atterhald om at det ikkje blir delt ut stipend om det ikkje kjem inn søknader vi meiner er gode eller relevante nok.