Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Fagkoordinatorer ved LLE 

Erik Bjerck HagenAllmenn litteraturvitskap 
Rolf Ivo BeevDigital kultur 
Aidan Keally ContiKlassiske fag
Bente Knold KiilerichKunsthistorie
Koenraad De SmedtLingvistikk
Christine HammNordisk litteratur
Torodd KinnNordisk språk 
Else Berit MoldeNorskkursa
Keld HyldigTeatervitskap 

Retningslinjer for fagkoordinatorer ved LLE

Godkjent av instituttleder i ePhorte sak 09/3732, rettelser godkjent 13.4.2011.

1. Vervet

 • Fagkoordinator pekes ut av instituttleder. Det er en fagkoordinator for disse fagene (allmenn litteraturvitenskap, digital kultur, klassiske fag, kunsthistorie, lingvistiske fag, nordisk språk, nordisk litteratur og norrøn filologi, teatervitenskap og norskkursene.
 • Fagkoordinator holder kontakten med lærerne på faget, og er underordnet undervisningslederen ved instituttet.
 • Fagkoordinatoren sitter i LLEs Undervisnings- og internasjonaliseringsutvalg (UUI).

2. Arbeidsoppgaver

Fagkoordinatoren er ansvarlig for undervisninga på emnene som hører inn under faget og skal:

 • Ta de nødvendige initiativ til utvikling/endring i faget, og ta eventuelle studieplanendringer og emneplanendringer på faget til behandling i UUI innen gitte frister.
 • Planlegge undervisning og eksamen
 • Sørge for jevn fordeling av undervisningsoppgavene mellom lærerne. Til hjelp i dette arbeidet har fagkoordinator innsyn i arbeidstidsregnskapet, gjennom opplysninger fra administrasjonskonsulenten
 • Rekruttere timelærere og sensorer
 • Uttale seg om godkjennings- og innpassingssaker der det er nødvendig
 • Sørge for at fag og emner blir evaluert i forhold til definert syklus og fagets behov for evaluering. Ha kontakt med tilsynssensorer (programsensor). Gi innspill til utdanningsmeldingen
 • Formidle faglige initiativ og ideer videre til undervisningslederen
 • Gi råd, veiledning og svare på ulike spørsmål som gjelder faget
 • Legge forholdene til rette for samarbeid og kommunikasjon mellom faste og midlertidig ansatte, gjennom regelmessige møter
 • Holde jevnlig kontakt med studentrepresentanter fra faget

3. Funksjonstid

Fagkoordinatorene sitter normalt i vervet i tre år. Dersom forskningspermisjoner eller andre hensyn tilsier at fagkoordinator må tre ut av vervet, skal fagkoordinator sende skriftlig melding til instituttleder om dette i god tid på forhånd. Instituttleder skal da peke ut ny fagkoordinator.

4. Kompensasjon

Vervet regnes som en del av undervisningsplikten og teller i undervisnings/ressursregnskapet på følgende måte:

 • Kunsthistorie,  litteratur og norskkursene: 195 timer per semester
 • Klassiske fag, digital kultur, lingvistikk og datalingvistikk, teatervitenskap, nordisk språk, nordisk litteratur og norrøn filologi: 160 timer per semester

Ressursene hentes fra fagets samlede undervisningsressurser. 

 

For mer informasjon om fagkoordinator-vervet:

Tilleggsnotat: Reorganisering av HF-fakultetet - endelig innstilling, tillegg til pkt. 5.

Se også LLEs  årshjul for studiesiden for nærmere om frister og arbeidsoppgaver

Se også retningslinjer for UUI