Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Program

PROGRAM PÅ NORSK: Dag 1: Ut i språket, Dag 2: Inn i språket, Dag 3: Med og utan språk // PROGRAM IN ENGLISH: Day 1: Exit language, Day 2: Enter language, Day 3: With and without language

Hovedinnhold

Konferansedagane: Dei tre dagane har kvar sine tema som igjen er knytte til spørsmålet om rom for språk. 

 

Dag 1, torsdag 14. mars: Ut i språket. Comference language day 1 is Scandinavian

Dag 1 har tittelen ”Ut i språket”, og føremålet er å spegle det språklege mangfaldet i Noreg og andre land i dag, og å diskutere korleis samfunnet møter, eller bør møte, språkbrukaren som mangfaldsagent. Eit viktig utgangspunkt er at fleirspråklegheita slår ulikt ut for dei som bruker majoritetsspråk og dei som bruker mindretalsspråk, og at språkpolitikk spelar ei rolle for utfallet.

09.30 Registrering og kaffi

10.30 Opning ved rektor Sigmund Grønmo

11.00 Markku Suksi. Retten til språk

11.50 Beinstrekk

12.00 Miguel Ángel Quesada-Pacheco. Om å skape rom for språk. 

13.15 Lønsj

14.15 Jarmo Lainio. Språkvern og politikk for språkleg mangfald.

15.00 Pause

15.15 Michael Riessler. Språket som aldri forsvann. Skoltesamisk som eksempel.

15.45 Pause

16.00 Cecilie Carlsen. Kva for språkkrav er det rimeleg å stille?

16.45 Samla diskusjon

17.00 Slutt for dagen

09.30 Registration and coffee

10.30 Opening, by University Rector Sigmund Grønmo

11.00 Markku Suksi. Language as a legal right

11.50 Break

12.00 Miguel Ángel Quesada Pacheco. On making room for language

13.15 Lunch

14.15 Jarmo Lainio. Language protection and policy making for linguistic diversity.

15.00 Break

15.15 Michael Riessler. The language that never disappeared. Skolt Sámi as an example.

15.45 Break

16.00 Cecilie Carlsen. The fairness of language testing

16.45 Discussion

17.00 End of day 1

 

 

Dag 2, fredag 15. mars: Inn i språket. Conference language day 2 is English

Dag 2 har tittelen ”Inn i språket”, og då går vi frå samfunnet til individet. Vi tek utgangspunkt i språkbrukaren som mangfaldsagent. Aktuelt her er bruken av tospråklege opplæringsmodellar i skulen og effekten det har på språkutviklinga hos einskildindivid. Sjølv om det er fagleg semje om at det er positivt for individet å vere fleirspråkleg, er det viktig å få oppdatert kunnskap om kvifor og korleis kompetanse i fleire språk verkar på individet. 

09.00 Opning.

09.15 Ellen Bialystok. Reshaping the Mind: The Benefits of Bilingualis

10.15 Mila Vulchanova. The Norwegian language situation with Nynorsk and Bokmål - cognitive advantages?

11.00 Pause

11.15 Hjalmar P. Petersen. Bilingualism with closely related languages.

12.00 Lønsj

13.00 Phd-seksjonar:

På norsk:

- Pernille Fiskerstrand: Læring av omgrep i mindretalsspråket nynorsk – ein spiralforma prosess

- Eli Bjørhusdal: Nynorskelevar i minoritetsposisjon. Språkskiftet frå nynorsk til bokmål 

- Nina Schjetne: Språkbytte/språkbrot i tidleg alder hos adopterte barn

- Randi Neteland: Kategorisering av ‹nynorsk› og ‹bokmål› blant informantar i eit talespråkkorpus

På engelsk:

- Hjalmar Eiksund: Literacy with Nynorsk as main language. Totality of writing competence among pupils in a Norwegian multinorm perspective.

- Gunhild Tomter Alstad: Language teaching in the multilingual kindergarten

- Gunhild Tveit Randen: Covariation of pupils' mother tongue competence and Norwegian competence

16.00 Samla diskusjon. Panel med Ellen Bialystok, Mila Vulcanova og Hjalmar P. Petersen. 

16.45 Slutt for dagen

20.00 Kulturkveld

 

09.00 Opening.

09.15 Ellen Bialystok. Reshaping the Mind: The Benefits of Bilingualism.

10.15 Mila Vulchanova. The Norwegian language situation with

Nynorsk and Bokmål – cognitive advantages?

11.15 Hjalmar P. Petersen. Bilingualism with closely related

languages.

12.00 Lunsj

13.00 Phd-sessions, among these:

In Norwegian:

- Pernille Fiskerstrand: Acquisition of terminology in the minority language Nynorsk- a spiral shaped process.

- Randi Neteland: Norwegian non-linguists' categorization of ‹nynorsk› and ‹bokmål›

- Nina Schjetne: Early age language switch in children adopted from China into Norwegian families

In English:

- Hjalmar Eiksund: Literacy with Nynorsk as main language. Totality of writing competence among pupils in a Norwegian multinorm perspective.

- Gunhild Tveit Randen: Covariation of pupils' mother tongue competence and Norwegian competence

- Gunhild Tomter Alstad: Language teaching in the multilingual kindergarten

16.00 Discussion. Panel debate including Ellen Bialystok, Mila

Vulcanova and Hjalmar P. Petersen.

16.45 End of day 2

20.00 Cultural event at Litteraturhuset. Program by Språkåret 2013.

 

Dag 3, laurdag 16. mars: Med og utan språk. Conference language day 3 is Scandinavian

Dag 3 har tittelen ”Med og utan språk” og koplar individperspektivet og samfunnsperspektivet. Eit sentralt spørsmål vert i kva grad samfunnet tek inn over seg den innsikta ein har om språkkompetane og tospråklegheit, og ikkje minst utviklinga av tospråklegheit hos einskildindividet. Her er det tale om å formulere språkpolitikk.

09.30 Kaffi

10.00 Arnfinn Muruvik Vonen. Norsk teiknspråk – liv laga?

11.15 Reidunn Hernes. Nynorsk, dialekt eller bokmål? Unge nynorskbrukarar sin skriftpraksis i ulike skrivesituasjonar.

12.00 Samla paneldebatt om utfordringar i norsk språkpolitikk

13.30 Avslutning av konferansen.

14.00 Lønsj

 

09.30 Coffee

10.00 Arnfinn Muruvik Vonen. What does the future hold for Norwegian Sign Language?

11.15 Reidunn Hernes. Nynorsk, dialect or Bokmål? Context-based spelling norm variation among young Nynorsk users.

12.00 Panel debate on the the challenges of Norwegian language politics

13.30 Conference closure

14.00 Lunch.