Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Organisasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier har tilsatt instituttleder, som har ansvar for instituttets samlede virksomhet. Dette omfatter personalansvar, ansvar for ressursbruken og ansvar for undervisnings- og forskningsresultat på instituttet.

Instituttleder
Instituttet er delegert den overordnede beslutningsmyndighet for den daglige drift og løpende virksomhet ved instituttet og har fullmakter til å foreta prioriteringer og strategiske valg.

Instittuttets ledergruppe
Instituttet har i tillegg undervisningsleder, forskningsleder og administrasjonssjef. Disse utgjør instituttets ledergruppe sammen med instituttleder og er underlagt instituttleder.

Instituttråd
Instituttet har et instituttråd, som er et rådgivende organi for instituttleder i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet og i alle saker av prinsipiell betydning for dette. Sammensetning, innkalling og sakspapir.

Utvalget for undervisning og internasjonalsering (UUI)
UUI er vedtaksorgan i saker som gjelder undervisning og internasjonalisering. Utvalget jobber for at instituttets strategiske mål for undervisning og internasjonalisering blir oppfylt. Utvalget er aktivt i forhold til instituttleder når det gjelder mål og ønsker for instituttets langsiktige satsninger innen dette området.
Studie- og emneplanendringer ved insittuttet behandles i utvalget. Undervisningsplanlegging, inkludert budsjettdisponeringer i forhold til timelærere på et overordnet nivå, blir også behandlet i utvalget. Utvalget ser til at instituttets undervisning blir jevnlig evaluert. Utvalget behandler og kommer med innspill til instituttets utdanningsmelding.

Undervisningsutvalget består av undervisningsleder, fagkoordinatorer og programkoordinatorer. Sekretær for utvalget: leder for studiegruppen (studieleder). Utvalget har også tre studentrepresentanter. Info, samt møteinnkalling og sakspapir

Utvalget for forskning og formidling (FFU)
FFU er et koordinerende og rådgivende organ i saker som gjelder forskning og formidling. Utvalget jobber for at instituttets strategiske mål for forskning og formidling blir oppfylt. Utvalget er aktivt i forhold til instituttleder når det gjelder mål og ønsker for instituttets langsiktige satsninger innen dette området.

Utvalget behandler saker som gjelder forskning, forskerutdanning og formidling. I utvalget sitter det et utvalg ledere for forskergruppene. Utvalget ledes av forskningsleder, og sekretær for utvalget er instituttets forskningskonsulent. Sammensetning, innkallinger og sakspapir

Fag- og studentutvalg
De enkelte fagene har fagutvalg med studentrepresentanter som representerer studentene i råd og utvalg, og som arbeider for studentsaker, både faglig og sosialt. Aktivitetene i fagutvalgene varierer mellom fag og mellom semester.

Fagkoordinatorer
Hvert av fagene ved instituttet har en fagkoordinator blant de vitenskapelig tilsatte. Fagkoordinator er utpekt av institituttleder og funksjonstiden er normalt tre år. Fagkoordinator planlegger undervisning og eksamen, fordeler oppgaver mellom fagpersoner, behandler godkjennings- og innpassingssaker og har ansvar for evaluering av studieprogram og emner. Se oversikt over fagkoordinatorer ved LLE