Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Hovedinnhold

FU101: INNFØRING I FAGUTVALG

 

Hva gjør fagutvalgene?
Fagutvalget jobber først og fremst for å fremme sosial aktivitet ved faget, og ta opp eventuelle saker som kan komme opp i løpet av et studieår, som problemer med eksamen, pensum, undervisningssituasjoner, eller lignende. Fagutvalget skal altså være bindeleddet mellom studenter og administrasjonen, og ta saker videre til programstyret eller fagkoordinator ved faget. Større saker kan tas opp med fagutvalget for deretter å videreformidles til Instituttutvalget ved instituttet, hvor alle fagutvalg bør være representert.

 

Hva gjør instituttutvalget?

Instituttutvalget (IU) er et studentutvalg (fagutvalg) på instituttnivået ved  LLE. Hvert fagutvalg kan ha inntil to representanter i Instituttutvalget. IU er det høyeste studentorganet ved instituttnivå og kan håndtere eller videreformidle saker som er for store for fagutvalget, eller tilhører instituttnivå.

Kontaktinfo til instituttutvalget: iu@lle.uib.no

 

Fagutvalg ved LLE

Fagutvalg ved LLE
Et fagutvalg er et utvalg for og med studenter ved et fag/program. Mindre fag kan gå sammen for å danne et fagutvalg. Ved LLE fins følgende fagutvalg: 
 

Epost-adresser:

Instituttutvalget: iu@lle.uib.no

Digital kultur: fagutvalg.dikult@uib.no,
Klassisk: fagutvalg.klassisk@uib.no
Kunsthistorie: fagutvalg.kunst@uib.no
Litteraturvitenskap: fagutvalg.littvit@uib.no / fli@lle.uib.no
Teatervitenskap: fagutvalg.teater@uib.no
Nordisk: fagutval.nor@uib.no
Språkvitenskap/Lingvistikk: fagutval.sprakvitskap@uib.no

 

Facebook-sider:

Fagutvalget i litteraturvitenskap
Fagutvalget i digital kultur
Fagutvalget i teatervitenskap
Fagutvalget i nordisk 
Fagutvalg i språkvitenskap
Fagutvalg i kunsthistorie

 


Studentenes egne utvalg

Det er viktig å poengtere at det ikke er et krav fra verken fakultet eller institutt at det eksisterer et fagutvalg ved hvert fag. Det er et frivillig verv, ikke et tillitsverv. Derfor er det opp til et hvert fagutvalg å bestemme hva man skal gjøre i løpet av et semester. Når det er sagt bør alle fag ha et fagutvalg.

Som ordinært medlem av fagutvalget har man ingen spesifikke oppgaver annet enn å stille opp på møter. Man kan bli forespurt om å delta i tilrettelegging av arrangementer, eller andre gjøremål, og man har rett til å bli hørt om både forslag og klager, på fagutvalgets møter.

 

Arrangement


Typer arrangement

Eksempler på arrangementer fagutvalget kan ha er fagkritisk dag (første torsdag i mars hvert år), faglunsjer eller -fester, debatter og små arrangementer som filmvisning. Dette er alle arrangementer hvor det i bunn og grunn kreves liten praktisk innsats fra fagutvalgets medlemmer, da det først og fremst er de inviterte deltakerne som er i scenelyset. På slike arrangementer sørger fagutvalget kun for lokale, og eventuell mat og drikke for de oppmøtte. Fagutvalget har rundt 2-3 arrangementer hvert semester, men hyppighet og størrelse kommer alt an på hva de selv ønsker.

 

Hvordan booke lokaler til arrangement?

Ad fontes er til for å brukes, og fagutvalg er hjertelig velkomne til å bruke Ad fontes’ koselige lokaler til arrangementer.

Booking av Ad fontes gjøres ved å sende e-post til ekstern.af@hsu.no. Sjekk kalenderen på hsu.no/adfontes på forhånd, for å se om datoen du vil booke er ledig. 

Ad fontes kan også være behjelpelige med å koke kaffe til arrangementer, om du spør pent og gir de en pose kaffe eller to i retur. 

Instituttet kan booke rom:

Annen rom-booking på f. eks. Sydneshaugen skole og HF-bygget gjøres via  til e-post rom@lle.uib.no

 

Verv

 

Fagutvalgenes verv

Vil man være mer enn ordinært medlem i fagutvalget må man gjerne komme med forslag til verv man selv kan inneha. Man hadde tidligere en fagmiljøansvarlig, men etter programstyrets opprettelse vil denne oppgaven falle på de to representantene valgt inn i programstyret. Noen verv bør et fagutvalg alltid ha:

Leder
Leder kaller inn til møter, lager sakslister og er møteleder. Leder har ansvar for all e-postkommunikasjon fra fagutvalgets e-post, så sant intet annet er avtalt. Leder skal være følge med på ev. klager fra studentene ved faget og underrettes om slike, for deretter å ta dem opp på fagutvalgsmøter. Leder har overordnet ansvar for alt fagutvalget bedriver. Leder har det økonomiske ansvaret i fagutvalget og har ansvar for å skrive søknader om støtte, samt sørge for at medlemmer får refundert sine utgifter. Leder bør sitte i programstyret og instituttutvalget.


Nestleder
Nestleder overtar leders oppgaver når leder ikke har mulighet til å gjennomføre disse. Nestleder fører referat fra møter og deler disse med de ordinære medlemmene. Om fagutvalget har nestleder eller ikke, avhenger av fagutvalgets størrelse og medlemmenes ønske.

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig har ansvar for alle av fagutvalgets arrangementer, og for å delegere oppgaver til arrangementer innad i fagutvalget. Disse oppgavene innebærer booking av lokale, avtaler med deltakere og innkjøp av mat og drikke, ev. pynt.

PR-ansvarlig
PR-ansvarligs oppgaver består i å oppdatere fagutvalgets kanaler med informasjon om fagutvalgets arrangementer så vel som andre begivenheter eller informasjon som kan interessere fagets studenter. Disse kanalene kan være Facebook-side, blogg, og e-post og MiSide (via fagansvarlig studiekonsulent ved instituttet). PR-ansvarlig står også fritt til å lage plakater eller fronte fagutvalget i andre kanaler ettersom det skulle passe seg.

Masterlesesalsansvarlig

Masterlesesalsansvarlig utnevnes av fagutvalget, som er ansvarlig for alle forhold ved mastelesesalen og tildeling av lesesalsplasser. Valget gjøres på fagutvalgets allmøte og arbeidet til masterlesesalsansvarlig gjøres i samarbeid med Humanistisk studentutvalg (HSU).

Lesesalsansvarlig får listen over masterstudenter som har omsøkt og fått lesesalsplass fra HSU, og fordeler plassene hvert semester.

Disse utnevner lesesalsansvarlig for følgende rom:
Digital kultur: rom 30X på Sydneshaugen skole
Kunsthistorie: rom 400 i HF-bygget
Litteraturvitenskap: rom 300/301 i HF-bygget
Nordisk: rom 401 i HF-bygget

 

Økonomi


Økonomisk støtte til fagutvalgenes arrangement

Instituttet har normalt en egen post på budsjettet for økonomisk støtte til fagutvalgenes arrangementer, og det er Instituttutvalget som i første rekke avgjør hvilke søknader som kan sendes videre til instituttet for godkjenning. Fagutvalget må derfor søke Instituttutvalget for økonomisk støtte til arrangementer. 

 

Søknad om støtte
Søknaden skal inneholde et reelt kostnadsoverslag og forklaring av støttens anvendelse. Søknaden er helst et overslag/budsjett over et helt semester, men man kan også sende inn søknader enkeltvis. Fagutvalgets økonomi innenfor de tildelte instituttrammene, er som regel leders ansvar, men dette kan også delegeres videre til en økonomiansvarlig.

 

Bestillinger, refusjon av utgifter, kvitteringer, faktura

Alle bestillinger av varer, etc., skal gå via instiuttets førstelinje: bestilling@lle.uib.no

Refusjoner av personlige utlegg skal skje over dette skjema

Det er leder av fagutvalgets ansvar å levere kvitteringer for utgiftene, slik at disse kan bli refundert til rette vedkommende. Kvitteringer og en orientering rundt arrangementets tidspunkt, gjennomføring og besøkstall, samt navn og kontonummer på den som har betalt, skal leveres til leder av Instituttutvalget.

Fordi fagutvalgenes størrelse og aktivitet varierer fra år til er det begrunnelse i søknad som ligger til grunn for tildeling av støtte, og ikke en fast sum.

For større arrangementer og kostnader som kan faktureres får man gjerne et rekvisisjonsnummer fra instituttet man skal bruke i bestillingen (av mat, eller lignende).

 

Instituttutvalgets økonomireglement

1. Alle søknader om økonomisk støtte fra fagutvalg skal godkjennes av IU, og deretter sendes videre til administrasjonssjef ved LLE.

2. Instituttets ledelse tar siste avgjørelse på alle søknader, men det er IU som bestemmer hvilke budsjett og søknader som sendes dit, med utgangspunkt i IUs pott på LLE sitt budsjett.

3. Alle fagutvalg skal sende inn budsjett for sine utgifter innen 01.03 for vårsemesteret og 01.10 for høstsemesteret, til iu@lle.uib.no.

4. Fagutvalg kan sende inn søknader seinere enn dette, men disse må være ekstra godt begrunnet, og godkjennes med flertall i IU før de sendes til ledelsen.

5. Leder/nestleder av IU holder oversikt over omsøkte midler for hvert eneste fagutvalg representert i IU.

 

Kontakt

 

Instituttutvalget: iu@lle.uib.no

Digital kultur: fagutvalg.dikult@uib.no
Klassisk: fagutvalg.klassisk@uib.no
Kunsthistorie: fagutvalg.kunst@uib.no
Litteraturvitenskap: fagutvalg.littvit@uib.no / fli@lle.uib.no
Teatervitenskap: fagutvalg.teater@uib.no
Nordisk: fagutvalg.nor@uib.no
Språkvitenskap/Lingvistikk: fagutvalg.sprakvitenskap@uib.no