Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 8. SEPTEMBER 2016

kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

SAKSLISTE

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II

PROTOKOLL FRA MØTET 16. JUNI 2016

58
BUDSJETTFORSLAG 2017
Saksnr. 2016/4169
 

59

JUSTERT ORGANISERING AV THE COMPUTATIONAL BIOLOGICAL UNIT (CBU)

60

FREMTIDIG ØKONOMIORGANISERING VED MN-FAKULTETET - MULIGE LØSNINGSFORSLAG, MED ANALYSER OG FORSLAG TIL VIDERE PROSESS
Saksnr. 2014/12243-18

61

TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN I ÅR 2017 ELLER PERIODEN HØST 2017 - VÅR 2018. ØKONOMISK STØTTE VED UTENLANDSOPPHOLD UNDER FORSKNINGSTERMIN
Saksnr. 2016/3406
Unntatt offentlighet

62

PROFESSOR I ROMFYSIKK – INNSTILLING OM TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING (KALLELSE)
Saksnr. 2016/5803
Unntatt offentlighet

63

FAKULTETETS PRAKTISERING AV NY ORDNING MED INNSTEGSSTILLINGER
Saksnr. 2016/6745

64

FØRSTEAMANUENSIS II I MATEMATIKKDIDAKTIKK
Saksnr. 2016/6781
Unntatt offentlighet

65

FØRSTEAMANUENSIS II I BIOINFORMATIKK
Saksnr. 2016/6557
Unntatt offentlighet

66

FØRSTEAMANUENSIS II I SIKKER KOMMUNIKASJON
Saksnr. 2016/8138
Unntatt offentlighet

67

PROFESSOR II I POPULASJONSGENETIKK (20 % STILLING) – FORLENGET TILSETTING
Saksnr. 2014/8178
Unntatt offentlighet

68

PROFESSOR II I AKVATISK MATPRODUKSJON – FORLENGET TILSETTING OG UTVIDET STILLINGSPROSENT
Saksnr. 2014/8314
Unntatt offentlighet

69

PROFESSOR II I MARIN POPULASJONSGENETIKK
Saksnr. 2010/4771
Unntatt offentlighet

70

PROFESSOR II I AKUSTISK MÅLEMETODIKK
Saksnr. 2007/6161
Unntatt offentlighet

71

PROFESSOR II I ANSVARLIG FANGST
Saksnr. 2007/6162
Unntatt offentlighet

72

PROFESSOR II I INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP
Saksnr. 2016/8587
Unntatt offentlighet

73

FØRSTEAMANUENSIS II I MARIN BIOTEKNOLOGI
Saksnr. 2014/8349
Unntatt offentlighet

74

FØRSTEAMANUENSIS II I ØKOLOGI
Saksnr. 2016/8308
Unntatt offentlighet

75

PROFESSOR II I BASSENGANALYSE OG DEPONERING AV C02 (20% STILLING) – FORLENGET TILSETTING
Saksnr. 2009/3295
Unntatt offentlighet

76

FØRSTEAMANUENSIS I MOLEKYLÆRBIOLOGI (VIKARIAT) – TILSETTING
Saksnr. 2016/4245
Unntatt offentlighet

77

SPØRSMÅL OM ENDRING AV NAVN PÅ FAKULTETET

78

MØTEPLAN FOR FAKULTETSSTYRET 2017

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 1. Kandidattall
  Opplyses i møtet
   
 2. Rekneskapsrapport per juli 2016
  Saksnr. 2016/2944

 

 1. HMS-avvik
   
 2. Behov for marine stasjonsfasiliteter ved UiB – innspill fra en arbeidsgruppe oppnevnt av dekanen

 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 

 1. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
 2. Utlysing av eksternt finansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
 3. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) – hittil i 2016
  Utgår (ingen nye saker siden siste møte)
 4. Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
  (tilsettingsrådets fullmakt) – hittil i 2016

02.09.2016/LIV/GUNLA

Helge K. Dahle
dekan

 

 

Elisabeth M. Lysebo
fakultetsdirektør