Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Protokoll fra møtet 16.06.2016

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET


PROTOKOLL FRA MØTET I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 16. JUNI 2016

kl. 09.00  i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

Til stede:

Helge K. Dahle (dekan)

 

Gruppe A:

Vigdis Vandvik (via Skype),  Jarle Berntsen, Inga Berre

 

Forfall:

Camilla Løhre (gruppe B)

 

Gruppe B:

 

 

Gruppe C:

Kristin Kalvik, Terje Restad

 

Gruppe D:

Ellen Birgitte Folgerø, Kjell Roymond Olsen

 

Dessuten møtte:

Jarl Giske, Harald Walderhaug (prodekan).
 

 

 

 

 

Fra adm.:

Elisabeth Müller Lysebo, Kristin Bakken, Eli Neshavn Høie, Astrid Breivik, Rigmor Geitus, Kristine Breivik, Kari Nordvik, Gunnar Larsen, Tove-Lise Størksen

 

IGODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Vedtak:Innkalling og saksliste ble godtkjent. 
IIPROTOKOLL FRA MØTET 25. MAI APRIL 2016 
Vedtak:Protokollen ble godkjent. 
42.ETABLERING AV MERITTERINGSORDNING; EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER (ETP)
Saksnr.: 2016/6332
 
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å etablere en ordning for meritterende undervisning (ETP) i tråd med

arbeidsgruppens forslag og med de merknader som kom fram i møtet.

 
43.FRAMTIDIG ORGANISERING AV ELEKTRONMIKROSKOPISK FELLESLABORATORIUM
Saksnr.: 2014/11059
 
Vedtak:

Styret og arbeidsgruppen ble takket for meget godt arbeid.

Fakultetsstyret vedtok enstemmig å legge ansvaret for drift og utvikling av kjernefasiliteten Elektronmikroskopisk felleslaboratorium (EFL) på vegne av Det matematisk naturvitenskapelige fakultet, til Institutt for geovitenskap (GEO) med virkning fra 1.1.2017.

Det er en forutsetning at et faglig bredt perspektiv innen naturvitenskapene ivaretas også etter endret organisering.

Ressursene fakultetet i dag legger inn i EFL, overføres til GEO. Dette omfatter ressurser tilsvarende 1,7 tekniske stillinger, 250.000 NOK til drift samt bygningsareal. GEO bes om å sikre at EFL får en vitenskapelig daglig leder og å etablere og lede et samarbeidsorgan der de ulike interne og eksterne brukermiljøene er representert. Videre bes GEO etablere en bærekraftig kostnadsmodell ut fra prinsippet om leiested med innføring av brukerbetaling.

Styret for EFL legges ned med virkning fra 1.1.2017.
Alle elektronmikroskoper bør inngå i EFL, og GEO og Institutt for biologi (BIO) bes derfor gå i dialog med sikte på at elektronmikroskopet som i dag står på BIO, organiseres under EFL.

 
44.REVIDERT BEREDSKAPSPLAN FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
Saksnr.: 2013/13470
 
Vedtak:Fakultetsstyret sluttet seg til det framlagte forslag til revidert beredskapsplan med de merknader som kom fram i møtet.

Fakultetsstyret ber om at instituttene utarbeider egne varslingsrutiner for hendelser som krever lokal beredskap i tillegg til lokal plan for øvelser.
 
45.ADMINISTRATIVT UTVIKLINGSPROSJEKT – OPPSUMMERING OG PROSJEKTAVSLUTNING
Saksnr.: 2014/12243
 
 
Vedtak:
 1. Fakultetsstyret tok oppsummeringen av status for tiltakene gjennomført i Administrativt utviklingsprosjekt til orientering, og vil benytte anledningen til å takke alle involverte for innsatsen i prosjektet. Fakultetsstyret avslutter med dette prosjektet, og ber om at fakultetsdirektøren tar ansvar for videre oppfølging og fortløpende videreutvikling av de administrative tjenestene i samråd med fakultetets ledergruppe.

Forslag til vedtak 1 ble enstemmig vedtatt.

 1. Fakultetsstyret ønsket selv å ta ansvar for å sluttføre prosessen knyttet til fremtidig organisering av våre tjenester innen økonomi- og forskningsstøtte, og ba om å få forelagt et gjennomarbeidet analysegrunnlag med mulige løsningsforslag i septembermøtet. Forslagene skal bygge på en forutsetning om at prosessen kan settes i gang så snart de første overordnede anbefalingene fra Scenario 2030 er lagt fram for fakultetsstyret.

Forslag til vedtak 2 ble vedtatt med 6 stemmer.

Et alternativ Forslag til vedtak 2 ble lagt fram i møtet av professor Vigdis Vandvik:

Fakultetsstyret ønsket selv å ta ansvar for å sluttføre prosessen knyttet til fremtidig organisering av våre tjenester innen økonomi- og forskningsstøtte, og ba om å få forelagt et gjennomarbeidet analysegrunnlag med mulige løsningsforslag så snart de første overordnede anbefalingene fra Scenario 2030 er lagt fram for fakultetsstyret.

Det alternative forslaget fikk to stemmer.
 
46.VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B 2016-2017
Saksnr.: 2016/894
 
Vedtak:

Fakultetsstyret som valgforsamling valgte følgende medlem og varamedlem for gruppe B til fakultetsstyret for perioden 1. august 2016–31. juli 2017:
Gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte)

Medlem

Stipendiat Anders Knarvik Husebø, Matematisk institutt

Varamedlemmer

1. Stipendiat Chris Storm Stavaas, Kjemisk institutt

2. Suppleres av dekanen på fullmakt ved behov

3. Suppleres av dekanen på fullmakt ved behov

 
47.NOMINERING AV ÆRESDOKTOR 2016-2017
Saksnr. 2016/6277

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.
 
48.FØRSTEAMANUENSIS I GEOBIOLOGI
Saksnr. 2015/9969
 
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Ida Helene Steen som førsteamanuensis i geobiologi ved Institutt for biologi.

Tiltredelsesdato fastsettes senere.

Det er en forutsetning for tilsettingen at Steen melder seg på kurs i universitetspedagogikk, og at hun dokumenterer at utdanningen er fullført innen ett år etter tiltredelse.

 
49.PROFESSOR II I METEOROLOGI
Saksnr. 2014/2466
 
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i meteorologi.

Fakultetsstyret vedtok å tilsette Roy Rasmussen i 20 % stilling som professor II i meteorologi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på to år med virkning fra 1. mai 2016.

Fakultetsstyret tok til etterretning at II-stillingen finansieres 50% over instituttets grunnbevilgning og 50% av Uni Research.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling ved National Center for Atmospheric Research i Colorado.

 
50.PROFESSOR II I ROMFYSIKK
Saksnr. 2013/6270
 
Vedtak

Fakultetsstyret vedtok, i samsvar med instituttleders innstilling, å forlenge tilsetting av Jesper Gjerløv i 20 % stilling som professor II i romfysikk uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 2 år fra 01.08.2016.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som «Senior Staff Scientist» ved John Hopkins University Applied Physics Laboratory.

 
51.FØRSTEAMANUENSIS II I OSEANOGRAFISK MÅLETEKNOLOGI
Saksnr. 2016/4893
 
Vedtak:

Fakultetsstyret godkjente det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i oseanografisk måleteknologi.
 

Fakultetsstyret tilsatte Ingunn Skjelvan i 10 % stilling som førsteamanuensis II i oseanografisk måleteknologi ved Geofysisk institutt for åremålsperioden 01.05.2016 - 30.04.2018 uten forutgående kunngjøring.

Fakultetsstyret tok til etterretning at II-stillingen finansieres av NFR-prosjektet «SUCCESS - Subsurface CO2 storage - Critical Elements og Superior Strategy».
 

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som forsker II ved Uni Research Klima og Biogeokjemi.

 
52.FØRSTEAMANUENSIS II I TERRESTRISK ØKOSYSTEMØKOLOGI OG TILBAKEKOBLINGER MELLOM ØKOSYSTEM OG KLIMA
Saksnr. 2016/4595
 
Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som førsteamanuensis II i terrestrisk økosystemøkologi og tilbakekoblinger mellom økosystem og klima.
 

Fakultetsstyret vedtok videre, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Hanna Lee i 20 % stilling som førsteamanuensis II i terrestrisk økosystemøkologi og tilbakekoblinger mellom økosystem og klima ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på tre år fra 01.05.2016.
 

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som forsker II ved Uni Research Klima / Bjerknessenteret i Bergen.

 
53.

FØRSTEAMANUENSIS II I INFORMATIKK
Saksnr. 2013/5438

 
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Eirik Rosnes i 20% stilling som førsteamanuensis II ved Institutt for informatikk i en åremålsperiode på to år med virkning fra 01.08.2016.

Fakultetsstyret tok til etterretning at samme stillingsomtale som lå til grunn ved forrige tilsetting av Eirik Rosnes, også skal ligge til grunn ved denne tilsettingen, med noen endringer.

Tilsettingen kombineres med hovedstilling som forsker ved Simula@UiB.

 
54.

FØRSTEAMANUENSIS II I INFORMATIKK
Saksnr. 2016/4873

 
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som førsteamanuensis II i informatikk.

Fakultetsstyret vedtar videre, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Håvard Raddum i 20% stilling som førsteamanuensis II i informatikk ved Institutt for informatikk uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 1. juni 2016.

Tilsettingen kombineres med hovedstilling som forsker ved Simula@UiB.

 
55.

KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI 2015
Saksnr. 2015/10324

 
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne bedømmelsen av Jeppe Kolding iht. forskrift om

ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 09.02.2006 nr. 129 (endret 23.07.2010), § 2-1(15).

Fakultetsstyret tok til etterretning at Jeppe Kolding fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet fiskeribiologi, og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2015.

 
56.

KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I FYSIKK 2015
Saksnr. 2015/10332

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

 
57.

OPPNEVNING AV INNSTILLENDE MYNDIGHET I TILSETTINGSSAK – FØRSTEAMANUENSIS I NATURFAGDIDAKTIKK
Saksnr. 2016/4725

 
Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevnte prodekan for utdanning til innstillende myndighet i utlyst stilling

som førsteamanuensis i naturfagdidaktikk.
 

Det forutsettes at instituttlederne for instituttene som har rangerte søkere innen sine fagfelt

deltar i gruppen som gjennomfører intervjuer, prøveforelesninger og referanseinnhenting, og

gir sine tilbakemeldinger til prodekan før endelig innstilling.

 
 EVENTUELT 
 

ORIENTERINGSSAKER

 1. Kandidattall 
  Seksjonssjef studie ga følgende orientering:
  58 avlagte mastergrader hittil i år.
  Til nå er det levert 33 avhandlinger, hvorav 24 har disputert.
  Dette er det laveste tallet på veldig lenge.
   
 2. Rekneskapsrapport per mai 2016
  Saksnr. 2016/2944
   
 3. HMS-avvik
   
 4. Løypemelding - Scenario 2030 - for et styrket fakultet
  Muntlig orientering
   
 5. Løypemelding - Utvikling av sivilingeniørprogrammer
  Muntlig orientering
 
 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 1. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
   
 2. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
   
 3. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) – hittil i 2016
   
 4. Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
  (tilsettingsrådets fullmakt) – hittil i 2016
 
 23. juni 2016/TOS 
 

 

Helge K. Dahle
dekan

 

 

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør