Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Digital undervisning

- Digitalisering krever kulturendring

Det er ikke gitt at man kan eller bør overføre dagens skriftlige skoleeksamener til et heldigitalt format, fastslår en arbeidsgruppe ved MatNat. - Mye må gjøres, erkjenner prodekan for utdanning, Harald Walderhaug.

Både penn og pc
Prodekan for undervising, Harald Walderhaug, mener penn og pc fortsatt vil leve side om side ved MatNat.
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg

Hovedinnhold

- Noe av det viktigste vi kan gjøre nå er å tilrettelegge for at dette blir en kulturendring som sprer seg til fakultetet som helhet, ved å løfte frem de gode eksemplene, og ved å gi incentiver for å forbedre egen undervisning, sier prodekan Harald Walderhaug.

En bred arbeidsgruppe ved MatNat-fakultetet har nå levert en rapport som vurderer digitale eksamensformer, samt hvordan den digitale undervisningen kan styrkes.

Under press

Gjennom UiBs digitaliseringprogram DigUiB er målet at alle faglige og administrative rutiner knyttet til eksamensavvikling og vurdering skal heldigitaliseres. Innen 2017 skal UiB tilby tekniske og administrative løsninger for digital vurdering.

- Morgenbladet har anmeldt undervisningen vår. Senest i helga fikk UiB kritikk av BTs kommentator for umoderne og kjedelig undervisning. Studentene er utålmodige. Hva sier dette om situasjonen?

- Morgenbladets stikkprøver av undervisningen på ulike fakultet ved UiB viste at det fortsatt er mye som følger gamle opptråkkede spor, men gir også eksempler på ny teknologi og nye undervisningsformer som tas i bruk på en god måte. Selv om det gjenstår noen tekniske utfordringer er mye av infrastrukturen for digitale hjelpemidler på plass. Studentene har derfor grunn til å være utålmodige, og vår utfordring fremover blir å få endringsprosesser og kulturendring innen undervisning til å skyte fart. Målet er at alle våre undervisere skal velge metoder ikke ut fra vane, men ut fra en gjennomtenkt holdning til hva som fungerer best for læring i nettopp deres fag, svarer Walderhaug.

Mye å jobbe med

På kort sikt foreslår utvalget følgende tiltak:

  • Forbedre Inspera, men samtidig gjennomføre delvis digitalisering gjennom innscanning av besvarelsene.
  • Vurdere hvilke digitale programmer som kan brukes i forhold til emner.
  • Krav om at alle studieprogram sikrer digital kompetanse.

På lang sikt:

  • Fakultetets studieprogram vurderes i forhold til ønsket læringsutbytte.
  • Fornyingsprosessen må være bredt forankret - ikke overlates til entusiastene.
  • Like utfordringer nasjonalt gir økt mulighet for samarbeid mellom institusjonene.

- Krever kulturendring

- Rapporten er klar på at vi har et stort forbedringspotensial når det gjelder digitalisering, og at vi blant annet må bli flinkere til å benytte oss av de mange mulighetene som ligger i den nye læringsplattformen «Mitt UiB». Samtidig er rapporten også klar på at digitalisering ikke er et mål i seg selv dersom tiltakene ikke har positiv innflytelse på studentenes læring – vi må altså være trygge på at de nyhetene som innføres også løpende vurderes ut fra om de gir forbedringer i undervisning, vurderingsformer eller læringsmiljø.

Prodekanen mener MatNat-fakultetet allerede har flere undervisere som bruker digitale hjelpemidler på en gjennomtenkt måte.

Samtidig må digitalisering utvikles til å bli noe mer enn tekniske løsninger. BioCEED trekkes fram som en viktig pådriver for kulturendringer som er nødvendig ved fakultetet.

- Hva tenker du om gruppens anbefalinger på kort og lang sikt?

- Rapporten og de foreslåtte tiltakene vil nå bli gjenstand for videre diskusjon i fakultetets organer som studiestyret, instituttledergruppen og fakultetsstyret. Jeg regner imidlertid med at flere av anbefalingene kan og bør følges opp raskt. Det er viktig å raskt få på plass forbedrede løsninger for våre fag i UiBs digitale eksamensløsning Inspera. Bedre tilrettelegging for tredjepartsverktøy for å kunne skrive matematisk og kjemisk notasjon, og forbedrede muligheter til å tegne skisser og diagrammer. I tillegg: Lokale arenaer for erfaringsutveksling rundt digitale eksamener og digital undervisning på hvert institutt. Digitale aspekter bør inn som en integrert del av det omfattende arbeidet med revisjon av beskrivelser av alle studieprogram og emner. Et arbeid som skal være avsluttet 15. mai neste år, sier prodekanen.

- Hvor god tid har vi?

- Vi bør skynde oss, men samtidig passe på hvor vi går. Noe er absolutt overmodent for endring, men samtidig må vi ikke glemme at den gamle universitetstradisjonen inneholder mye godt også innen feltet undervisning, understreker Harald Walderhaug.