Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Protokoll fra møtet 08.09.2016

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

PROTOKOLL FRA MØTET I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 8. SEPTEMBER 2016

kl. 09.00  i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.
 

Til stede:

Helge K. Dahle (dekan)

Gruppe A:

Jarle Berntsen (gikk under behandlingen av sak 77), Tanja Barth, Inga Berre (gikk under behandling av sak 60)

Forfall:

Vigdis Vandvik, Terje Restad (gruppe C)

Gruppe B:

Anders Knarvik Husebø

Gruppe C:

Kristin Kalvik, Andrea Grimnes

Gruppe D:

Anders Trohjell, Ida Landmark Fjermestad

Dessuten møtte:

Jarl Giske (prodekan) (gikk 12:45)
 

Fra adm.:

Elisabeth Müller Lysebo, Kristin Bakken, Eli Neshavn Høie, Astrid Breivik, Rigmor Geithus, Kristine Breivik, Kari Nordvik, Gunnar Larsen, Tove-Lise Størksen (sak 61)

IGODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Vedtak:

Innkalling ble godkjent.

Saksliste ble godkjent etter at rekkefølgen ble endret: Orienteringssak Scenario 2030 kom inn før sak 58 og sakene 60 og 77 ble behandlet fortløpende etter sak 58.

IIPROTOKOLLEN FRA MØTET 16. JUNI 2016
 Protokollen ble godkjent.
  
58.BUDSJETTFORSLAG 2017
Saksnr. 2016/4169
Vedtak:

Styret vedtok det fremlagte budsjettforslaget for 2017, med de merknader/korrigeringer som fremkom i møtet.

Det ble uttrykt bekymring for at sentrale strategikutt kan gå ut over viktig aktivitet ved grunnenhetene.

Videre ble fakultetsadministrasjonen gitt anledning til en siste korrektur og språkvask før oversendelse til universitetsdirektøren

59.JUSTERT ORGANISERING AV THE COMPUTATIONAL BIOLOGICAL UNIT (CBU)
Vedtak:

Fakultetsstyret så det som svært positivt at Bergens forskningsstiftelse, etter felles søknad fra Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus, har gitt tilsagn om å bidra til en betydelig og helhetlig styrking av fagområdet bioinformatikk ved disse institusjonene.

Fakultetsstyret anså forslaget som beskrives i saksforelegget å være i tråd med planene for ovennevnte styrking, og slutter seg til modellen for organisering av The Computational Biology Unit (CBU) som et tverrfakultært senter, med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som vertsfakultet og Institutt for informatikk som vertsinstitutt.

60.

FREMTIDIG ØKONOMIORGANISERING VED MN-FAKULTETET - MULIGE LØSNINGSFORSLAG, MED ANALYSER OG FORSLAG TIL VIDERE PROSESS

Saksnr. 2014/12243-18

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å sette i gang en omstilling av fakultetets økonomiadministrasjon, og ber om at modelluavhengig kartleggingsarbeid settes i gang i høst. Endelig valg av modell vil bli vedtatt når anbefalingene fra Scenario 2030 er klare.

Vedtaket ble fattet med fem mot tre stemmer.

61.

TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN I ÅR 2017 ELLER PERIODEN HØST 2017 - VÅR 2018. ØKONOMISK STØTTE VED UTENLANDSOPPHOLD UNDER FORSKNINGSTERMIN

Saksnr. 2016/3406

Grunnet inhabilitet forlot dekan Helge Dahle og Anders Knarvik Husebø møtet under behandlingen av denne saken. Møtet ble i denne saken ledet av prodekan Jarl Giske.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok enstemmig at søknadene om forskningstermin for året 2017 eller høst 2017 – vår 2018 innvilges slik de fremkommer i vedlagte tabell 1.

Fakultetsstyret vedtok videre enstemmig å slutte seg til det fremlagte forslag til prioritering av søknader om reise- og oppholdsutgifter under forskningstermin slik de fremkommer i tabell 2. Fakultetets tildeling vil bli gitt under forutsetning av at søkerne også søker om støtte fra L. Meltzers høyskolefond.

Forutsetningen for at fakultetsstyret innvilger søknadene, er at undervisnings- og veiledningsforpliktelser til de som innvilges forskningstermin blir ivaretatt på instituttene.

Fakultetsstyret vedtok å stille til disposisjon kr 1 000 000,- over 2017 budsjettet til dekning av reise- og oppholdsutgifter ved utenlandsopphold under forskningstermin.
 

62.PROFESSOR I ROMFYSIKK – INNSTILLING OM TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING (KALLELSE)
Saksnr. 2016/5803
Vedtak:Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for et professorat
i romfysikk ved institutt for fysikk og teknologi.

Fakultetsstyret vedtok, i samsvar med anbefaling fra instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi, å
innstille Michael Hesse som professor i romfysikk uten forutgående kunngjøring.

Det er en forutsetning for tilsettingen at Hesse i løpet av to år etter tilsetting gjennomfører relevant
opplæring i norsk.

Det er videre en forutsetning for tilsettingen at Hesse melder seg på kurs i universitetspedagogikk, og
at han dokumenterer at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelse.
Tiltredelsesdato fastsettes senere
63.FAKULTETETS PRAKTISERING AV NY ORDNING MED INNSTEGSSTILLINGER
Saksnr. 2016/6745
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok at det ved utlysning av innstegsstillinger kan gjøres unntak fra
hovedregel om åpen utlysning innenfor alle fakultetets fagområder. Eventuelle unntak skal
begrunnes med spesielle behov for å bygge opp nye fagområder, eller for å styrke kritiske
fagområder. Fakultetsstyret delegerer til dekan å vurdere fra sak til sak om innstegsstilling
skal lyses ut, og om det foreligger grunnlag for unntak fra hovedregel.

 

64.FØRSTEAMANUENSIS II I MATEMATIKKDIDAKTIKK
Saksnr. 2016/6781
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i matematikkdidaktikk.

Fakultetsstyret vedtok å tilsette Ove Gunnar Drageset i 20 % stilling som førsteamanuensis II i matematikkdidaktikk ved Matematisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 3 år med virkning fra 1. august 2016.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling ved Universitetet i Tromsø.

65.

FØRSTEAMANUENSIS II I BIOINFORMATIKK
Saksnr. 2016/6557

Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som førsteamanuensis II i bioinformatikk.

Fakultetsstyret vedtar videre, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Ketil Malde i 20 % stilling som førsteamanuensis II i bioinformatikk ved Institutt for informatikk uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på tre år med virkning fra 1. august 2016.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker ved Havforskningsinstituttet.

66.FØRSTEAMANUENSIS II I SIKKER KOMMUNIKASJON
Saksnr. 2016/8138
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som førsteamanuensis II i sikker kommunikasjon.

Fakultetsstyret vedtar videre, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Sondre Rønjom i 20 % stilling som førsteamanuensis II i sikker kommunikasjon ved Institutt for informatikk uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på tre år, med virkning fra 1. september 2016.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som seniorforsker ved Nasjonal

Sikkerhetsmyndighet (NSM).

67.

PROFESSOR II I POPULASJONSGENETIKK (20 % STILLING) – FORLENGET TILSETTING
Saksnr. 2014/8178

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i populasjonsgenetikk.

Fakultetsstyret vedtok å forlenge Kevin Glovers tilsetting i 20 % stilling som professor II i populasjonsgenetikk ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 25 måneder med virkning fra 31.08.2016.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som 1183-forsker og forskningsgruppeleder for populasjonsgenetikkgruppen ved Havforskningsinstituttet.

68.PROFESSOR II I AKVATISK MATPRODUKSJON – FORLENGET TILSETTING OG UTVIDET STILLINGSPROSENT
Saksnr. 2014/8314
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i akvatisk matproduksjon.

Fakultetsstyret vedtok å forlenge Kristin Hamres tilsetting i stilling som professor II i akvatisk matproduksjon ved Institutt for biologi samt å utvide stillingen fra 10 % til 20 %, uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 01.08.2016.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling ved NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning).

69.PROFESSOR II I MARIN POPULASJONSGENETIKK
Saksnr. 2010/4771
Vedtak:

Fakultetsstyret tok instituttleders begrunnelse for tilsetting utover to tilsettingsperioder til etterretning.

Fakultetsstyret vedtok enstemmig, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Geir Dahle som professor II i marin populasjonsgenetikk ved Institutt for biologi for en ny åremålsperiode på tre år med virkning fra 1. september 2016.

Fakultetsstyret tok til etterretning at samme stillingsomtale som lå til grunn ved forrige tilsetting av Geir Dahle, også skal ligge til grunn ved denne tilsettingen, med noen redaksjonelle endringer.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som 1183 forsker ved Havforskningsinstituttet.

70.PROFESSOR II I AKUSTISK MÅLEMETODIKK
Saksnr. 2007/6161
Vedtak:

Fakultetsstyret tok instituttleders begrunnelse for tilsetting utover to tilsettingsperioder til etterretning.

Fakultetsstyret vedtok enstemmig, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Egil Ona som professor II i akustisk målemetodikk ved Institutt for biologi for en ny åremålsperiode på tre år med virkning fra 15. august 2016.

Fakultetsstyret tok til etterretning at samme stillingsomtale som lå til grunn ved forrige tilsetting av Egil Ona, også skal ligge til grunn ved denne tilsettingen, med noen redaksjonelle endringer.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som 1183 forsker ved Havforskningsinstituttet.

71.

PROFESSOR II I ANSVARLIG FANGST
Saksnr. 2007/6162

Vedtak:

Fakultetsstyret tok instituttleders begrunnelse for tilsetting utover to tilsettingsperioder til etterretning.

Fakultetsstyret vedtok enstemmig, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Arill Engås som professor II i ansvarlig fangst ved Institutt for biologi for en ny åremålsperiode på tre år med virkning fra 15. august 2016.

Fakultetsstyret tok til etterretning at samme stillingsomtale som lå til grunn ved forrige tilsetting av Arill Engås, også skal ligge til grunn ved denne tilsettingen, med noen redaksjonelle endringer.

72.PROFESSOR II I INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP
Saksnr. 2016/8587
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som professor II i innovasjon og entreprenørskap.

Fakultetsstyret vedtok videre, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Stig-Erik Jakobsen i stilling som professor II i innovasjon og entreprenørskap ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på tre år.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som professor og senterleder ved Senter for nyskapning ved Høgskolen i Bergen.

73.

FØRSTEAMANUENSIS II I MARIN BIOTEKNOLOGI
Saksnr. 2014/8349

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Hans Kleivdal i 20 % stilling som førsteamanuensis II i marin bioteknologi ved Institutt for biologi for en åremålsperiode på to år med virkning fra 1. august 2016.

Fakultetsstyret tok til etterretning at samme stillingsomtale som lå til grunn ved forrige tilsetting av Kleivdal, også skal ligge til grunn ved denne tilsettingen, med noen redaksjonelle endringer.

Fakultetsstyret tar instituttleders begrunnelse for forlengelse til etterretning.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forskningsdirektør ved Uni Research Miljø.

74.FØRSTEAMANUENSIS II I ØKOLOGI
Saksnr. 2016/830
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som førsteamanuensis II i økologi.

Fakultetsstyret vedtok videre, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Joachim Töpper i 20 % stilling som førsteamanuensis II i økologi ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på tre år.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

75.PROFESSOR II I BASSENGANALYSE OG DEPONERING AV C02 (20% STILLING) – FORLENGET TILSETTING
Saksnr. 2009/3295
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i bassenganalyse og deponering av CO2.

Fakultetsstyret vedtok å tilsette Christian Hermanrud i 20 % stilling som professor II i bassenganalyse og deponering av CO2 ved Institutt for geovitenskap uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på ett år med virkning fra 1. januar 2017.

Fakultetsstyret tok til etterretning at stillingen finansieres gjennom FME SUCCESS.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling ved Statoils forskningssenter i Trondheim.

76.

FØRSTEAMANUENSIS I MOLEKYLÆRBIOLOGI (VIKARIAT) – TILSETTING
Saksnr. 2016/4245

Vedtak:

Grunnet inhabilitet forlot Andrea Grimnes møtet under behandlingen av denne saken.

Fakultetsstyret vedtok, i samsvar med setteinstituttleders innstilling, å rangere følgende:

1. Lisbeth Charlotte Olsen

2. Åsne Jul-Larsen

3. Erling André Høyvik

og tilsatte Lisbeth Charlotte Olsen som førsteamanuensis i molekylærbiologi ved

Molekylærbiologisk institutt. Vikariatet gjelder for fire år.

Lisbeth Charlotte Olsen har fullført kurs i universitetspedagogikk.

Tiltredelsesdato fastsettes senere

77.SPØRSMÅL OM ENDRING AV NAVN PÅ FAKULTETET
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å anbefale for universitetsstyret å endre fakultetets navn til:

• Norsk: Fakultet for matematikk, naturvitenskap og teknologi

• Engelsk: Faculty of Science and Technology.

Forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer

 

ALTERNATIVT FORSLAG TIL VEDTAK

Fakultetsstyret vedtok å beholde fakultetets nåværende navn inntil videre, men tar saken opp igjen i tilknytning til eventuelle andre organisatoriske endringer som kan komme som resultat av Scenario 2030 – for et styrket fakultet.

Det alternative vedtaket fikk 3 stemmer.

ALTERNATIVT FORSLAG TIL VEDTAK LEVERT AV JARLE BERNTSEN I MØTE

Fakultetsstyret vedtok å beholde navnet på fakultetet slik det er i dag.

Det alternative forslaget fikk ingen stemmer.

78.MØTEPLAN FOR FAKULTETSSTYRET 2017
Vedtak:Fakultetsstyret vedtok det fremlagte forslag til møtedatoer for fakultetsstyret 2017.
 

EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.

 

ORIENTERINGSSAKER

 1. Kandidattall 
  Seksjonssjef studie ga følgende orientering:
  186 avlagte mastergrader hittil i år.
  Til nå er det levert 44 avhandlinger, hvorav 36 har disputert.
   
 2. Rekneskapsrapport per juli 2016
  Saksnr. 2016/2944
   
 3. HMS-avvik
   
 4. Behov for marine stasjonsfasiliteter ved UiB – innspill fra en arbeidsgruppe oppnevnt av dekanen
   
 5. Scenario 2030
 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 1. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
   
 2. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
   
 3. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) – hittil i 2016
  Gikk ut (ingen nye saker siden siste møte)
   
  1. Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
   (tilsettingsrådets fullmakt) – hittil i 2016
 

8. september 2016/TOS

 

                                                       Helge K. Dahle
                                                            dekan

                                                                                                         Elisabeth Müller Lysebo
                                                                                                              fakultetsdirektør