Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Protokoll fra møtet 03.11.2016

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 3. NOVEMBER 2016
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

 

Til stede:
Gruppe A:
Gruppe B:
Gruppe C:
Gruppe D:

Dessuten møtte:

Fra adm.:

Helge K. Dahle (dekan)
Jarle Berntsen, Vigdis Vandvik, Inga Berre
Anders Knarvik Husebø
Kristin Kalvik, Terje Restad
Anders Trohjell, Ida Landmark Fjermestad

Harald Walderhaug (prodekan)

Elisabeth Müller Lysebo, Kristin Bakken, Astrid Breivik, Rigmor Geithus (gikk etter behandling av Orienteringssak b), Kari Nordvik, Gunnar Larsen, Tove-Lise Størksen (sekretær)

 

 1.  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

 

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endring:
- Orienteringssak a ble vedtatt utsatt til neste møte
- Orienteringssak b ble behandlet som første sak.

 

 1.  

PROTOKOLL FRA MØTET 8. SEPTEMBER 2016

 

Vedtak:

Protokollen ble godkjent

 

 1.  

SAMORDNING AV PROSESSENE FOR PROFESSOROPPRYKK VED NTNU, UIO OG UIB

 

 

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til anbefalinger fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT), datert 19. august 2016.

 

 

 1.  

INSTITUTTLEDER (KODE 1475) VED INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP – OPPNEVNING AV ARBEIDSGIVERMEDLEMMER TIL INNSTILLINGSUTVALG

 

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å oppnevne følgende arbeidsgivermedlem og varamedlem til innstillingsutvalget som skal vurdere søkere til instituttlederstillingen ved Institutt for geovitenskap:

 • Jarle Eid, dekan ved Det psykologisk fakultet
 • Vara: Berte-Elen R. Konow, prodekan ved Det juridiske fakultet

 

 

 1.  

EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET

Det ble i diskusjonen pekt på at det kunne være ønskelig å også søke om å få etablert et utvidet ansettelsesutvalg som kan foreta ansettelser i faste vitenskapelige stillinger og bistillinger. Utvalgets sammensetning vil være de interne medlemmene i fakultetsstyret i tillegg til dekan som leder utvalget.

 

 

Vedtak:

1a) Fakultetsstyret vedtok å søke universitetsstyret om å få gjennomføre en forsøksordning (pilot) med ekstern styreleder og nestleder.

Nominering av kandidater skjer i fakultetsstyret etter forslag fra et nominasjonsutvalg og i tråd med føringene om bred prosess for innhenting av forslag slik det framkom i saksforelegget.

Fakultetsledelsen sammen med én representant fra hver av de fire gruppene i fakultetsstyret får fullmakt til å utforme søknad om pilot i tråd med innspillene som framkom i fakultetsstyret. I forbindelse med evaluering av forsøksordningen skal styrets sammensetning for øvrig også evalueres.

1b) Dersom universitetsstyret innvilger søknaden om pilot med ekstern styreleder og nestleder, går fakultetsstyret med 6 stemmer inn for følgende sammensetning av styret:

Valgkrets

Tilknytning

antall

Oppnevnes

Styreleder - ekstern

1

Oppnevnes

Nestleder – ekstern

1

Gr. A - velges

Faste vitenskapelige

3

Gr. B - velges

Midl. vitenskapelige

1

Gr. C - velges

Teknisk/administrative

1

Gr. D - velges

Studenter

2

SUM

 

9

Følgende alternative forslag til sammensetning fikk 3 stemmer (forslaget falt):

Valgkrets

Tilknytning

antall

Oppnevnes

Styreleder - ekstern

1

Oppnevnes

Nestleder – ekstern

1

Gr. A - velges

Faste vitenskapelige

3

Gr. B - velges

Midl. vitenskapelige

1

Gr. C - velges

Teknisk/administrative

2

Gr. D - velges

Studenter

3

SUM

 

11

2. Fakultetsstyret vedtok med 6 stemmer at dersom det blir ekstern representasjon men ikke ekstern styreleder og nestleder, skal fakultetsstyret ha følgende sammensetning:

  Valgkrets

Tilknytning

antall

Tilsettes

Dekan (styrets leder)

1

Gr. A - velges

Faste vitenskapelige

2

Gr. B - velges

Midl. vitenskapelige

1

Gr. C - velges

Teknisk/administrative

1

Gr. D - velges

Studenter

2

Oppnevnes

Ekstern

2

SUM

 

9

 

 

 

Følgende alternative forslag til sammensetning dersom søknaden om pilot ikke innvilges, fikk 3 stemmer (forslaget falt):

Valgkrets

Tilknytning

antall

Tilsettes

Dekan (styrets leder)

1

Gr. A - velges

Fast vitenskapelige

3

Gr. B - velges

Midl. vitenskapelige

1

Gr. C - velges

Teknisk/administrative

2

Gr. D - velges

Studenter

3

Oppnevnes

Ekstern

1

SUM

 

11

Et enstemmig fakultetsstyre sluttet seg til at nominasjonsprosessen for de eksterne representantene skal skje slik den beskrives i pilotsøknaden også om søknaden ikke innvilges.
Sammensetningen av fakultetsstyret evalueres mot slutten av neste valgperiode.

 

 

 1.  

FORSLAG OM Å AVVENTE EVENTUELL ENDRING AV FAKULTETETS NAVN

 

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å beholde fakultetets nåværende navn inntil videre, men tar saken opp igjen i tilknytning til eventuelle andre organisatoriske endringer som kan komme som resultat av Scenario 2030 – for et styrket fakultet.

 

 

 1.  

STRATEGISKE UTVIKLINGSOMRÅDE: MOLEKYLÆR LIVSVITENSKAP INKL. BIOINFORMATIKK VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 

 

Vedtak:

Fakultetsstyret sluttet seg til fakultetsledelsens forslag om å sette ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utrede hvilken faglig innretning det strategiske utviklingsområdet Molekylær livsvitenskap inkl. bioinformatikk bør ha på kortere og lengre sikt for å skape styrke og utvikling framover. Arbeidsgruppen ledes av professor Mathias Ziegler. Dekanen gis fullmakt til å oppnevne øvrige medlemmer.

Fakultetsstyret ber administrasjonen i dialog med Ziegler og ledelsen for relevante fagmiljø, utforme et mandat for arbeidsgruppen med utgangspunkt i føringene i saksforelegget og momenter som framkom i møtet.

Arbeidsgruppen bes levere sin rapport innen 1. april 2017.

 

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS I EVOLUSJONÆR ØKOLOGI – TILSETTING  
Saksnr. 2016/2840

Inga Berre gikk ut under behandling av sak 84.

 

 

Vedtak:

I samsvar med instituttleders innstilling tilsettes Sigrunn Eliassen som førsteamanuensis i evolusjonær økologi ved Institutt for biologi.

Sigrunn Eliassen har fullført kurs i universitetspedagogikk.

Tiltredelsesdato fastsettes senere.

 

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS I MATEMATIKKDIDAKTIKK – TILSETTING
Saksnr. 2016/3884

Jarle Berntsen gikk ut under behandling av sak 85.

 

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere:

 1. Hans-Stefan Siller
 2. Silke Lekaus

og tilsetter Hans-Stefan Siller og Silke Lekaus i stilling som førsteamanuensis i matematikk/matematikkdidaktikk ved Matematisk institutt.

Det er en forutsetning for tilsettingen at Siller, som er østerriksk statsborger, i løpet av to år etter tilsetting gjennomfører relevant norsk opplæring.

Det er også en forutsetning at Siller og Lekaus melder seg på kurs i universitetspedagogikk, og at Siller dokumenterer at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelse og Lekaus innen ett år etter tiltredelse.

 

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS I NATURFAGDIDAKTIKK - TILSETTING
Saksnr. 2016/4725

 

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok, i samsvar med prodekans innstilling, å tilsette Jorun Nyléhn som førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved Institutt for biologi.

Det er en forutsetning for tilsettingen at Nyléhn melder seg på kurs i universitetspedagogikk, og at hun dokumenterer at utdanningen er fullført innen ett år etter tiltredelse.

 

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I MEDISINSK FYSIKK OG TEKNOLOGI -
TILSETTING

Saksnr. 2016/10892

 

 

Vedtak:

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i medisinsk fysikk og teknologi godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Eli Renate Grüner i 20% stilling som førsteamanuensis II i medisinsk fysikk og teknologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 6 år med virkning fra 1.1.2017.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling ved radiologisk avdeling, HUS.

 

 

 1.  

PROFESSOR II I ROMFYSIKK – TILSETTING
Saksnr 2016/1089

 

 

Vedtak:

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i romfysikk godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Stephen Milan i 20 % stilling som professor II i romfysikk uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 1.2.2017.

Tilsetting kombineres med hans med hans hovedstilling som professor ved University of Leicester, UK.

 

 

 1.  

PROFESSOR II I ERNÆRINGSBIOLOGI (FISKEERNÆRING) – TILSETTING
Saksnr. 2008/8976

 

 

Vedtak:

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i ernæringsbiologi godkjennes.

Rune Waagbø tilsettes i 20 % stilling som professor II i ernæringsbiologi (fiskeernæring) ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 01.10.2016.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling ved NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning).

 

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I INFORMATIKK – TILSETTING
Saksnr. 2016/9789

 

 

Vedtak:

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i informatikk godkjennes.

Torill Hamre tilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II i informatikk ved Institutt for informatikk uten forutgående kunngjøring for en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 1. juli 2016.

 

 

 

Tilsettingen kombineres med Hamres hovedstilling ved Nansen Environmental and Remote Sensing Center.

 

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I INFORMATIKK – TILSETTING
Saksnr. 2016/9791

 

 

Vedtak:

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i informatikk godkjennes.

Veronika Solteszova tilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II i informatikk ved Institutt for informatikk uten forutgående kunngjøring for en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 1. september 2016.

Tilsettingen kombineres med Solteszovas hovedstilling som forsker ved Christian Michelsen Research AS.

 

 

 1.  

PROFESSOR II I 3-D KOBLET FYSISK-BIOKJEMISK MODELLERING – TILSETTING
Saksnr. 2016/8903

 

 

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjente stillingsomtalen for stillingen som professor II i 3-d koblet fysisk-biogeokjemisk modellering.

Corinna Schrum tilsettes i 20 % stilling som professor II i 3-d koblet fysisk-biogeokjemisk modellering ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 2 år i perioden 01.10.2016 – 30.09.2018.

Det tas til etterretning at professor II-stillingen finansieres av prosjektet SPONGES (Deep-sea Sponge Grounds Ecosystems of the North Atlantic) finansiert av EUs Horizon 2020 program.

Tilsettingen kombineres med Schrums hovedstilling som direktør for Institute for Coastal Research, Helmholtz-Zentrum Geesthacht og professor ved Universitetet i Hamburg.

 

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I MARITIM ENERGI - TILSETTING
Saksnr. 2016/7526

 

 

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjente stillingsomtalen for stillingen som førsteamanuensis II i maritim energi.

Ivan Østvik tilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II i maritim energi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 2,5 år i perioden 01.08.2016 – 31.12.2018.

Det tas til etterretning at førsteamanuensis II-stillingen finansieres av Akademiaavtalen – Samarbeidsavtale mellom Statoil og Universitetet i Bergen.

Tilsettingen kombineres med Østviks hovedstilling som Business development manager ved NCE Maritime Cleantech, CEO and Owner ved Oestvik Energy AS og Project manager maritime ved CMR/Prototech/ Greens.

 

 


 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I MARIN BIOTEKNOLOGI – TILSETTING
Saksnr. 2016/10858

 

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i marin bioteknologi – mikroalger.

Maria Barbosa tilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II i marin bioteknologi – mikroalger ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på to år fra avtalt dato.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling ved Department of Bioprocess Engineering, Wageningen University, Nederland.

 

 

 1.  

PROFESSOR II I MATEMATIKKDIDAKTIKK – TILSETTING
Saksnr. 2016/10701

 

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i matematikkdidaktikk.

Fakultetsstyret vedtar videre, i samsvar med kompetansevurdering fra Universitetet i Agder og instituttleders innstilling, å tilsette Bettina Dahl Søndergaard i 20 % stilling som professor II i matematikkdidaktikk ved Matematisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 4. november 2016.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling ved Universitetet i Ålborg.

 

 

 1.  

PROFESSOR II I ANVENDT STRUKTURGEOLOGI – TILSETTING
Saksnr 2016/8420

 

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i anvendt strukturgeologi.

Fakultetsstyret vedtok å tilsette David Peacock i 20 % stilling som professor II i anvendt strukturgeologi ved Institutt for geovitenskap uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på to år fra 1.1.2017.

Fakultetsstyret tok til etterretning at stillingen finansieres gjennom en bevilgning fra BKK-UiB.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling ved Statoil.

 

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I MILJØ OG ENERGI – TILSETTING
Saksnr 2016/11078

 

 

 

Vedtak:

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i miljø og energi godkjennes.

Igor Esau tilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II i miljø og energi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i åremålsperioden 01.10.2016 – 30.06.2018.

Det tas til etterretning at førsteamanuensis II-stillingen finansieres av BKK-avtalen – Rammeavtale mellom BKK og Universitetet i Bergen.

 

 

EVENTUELT

 

ORIENTERINGSSAKER

 

Kandidattall
Saken utsettes til neste møte.

 

Rekneskapsrapport per september
Saksnr. 2016/2944

 

HMS-AVVIK
 

 

LØYPEMELDING FOR SCENARIO 2030 - FOR ET STYRKET FAKULTET

 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 

Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2016
 

 

Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2016
 

 

Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2016
 

 

Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2016)
 

3. november 2016/TOS

 

 

Helge Dahle
dekan

 

 

 

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør