Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 15. desember 2016
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

 

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

 

 

II

PROTOKOLL FRA MØTET 10.11.2016

 

 

 1.  

OMSTILLING ØKONOMIADMINISTRASJONEN – STATUS OG VIDERE PROSESS

 

 

 1.  

BUDSJETT 2017. FORSLAG TIL RAMMETILDELING TIL INSTITUTTER OG ENHETER

 

 

 1.  

POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET - SAKEN UTSETTES

 

 

 1.  

OPPNEVNING AV NASJONALE BEDØMMELSESKOMITEER – PROFESSOROPPRYKK
 

 

 

 1.  

FORENKLET TILSETTINGSPROSESS FOR POSTDOKTORSTILLINGER – PILOTPROSJEKT

 

 

 1.  

KONSTITUERING AV INSTITUTTLEDER MBI

 

 

 1.  

INNSTEGSSTILLING – FØRSTEAMANUENSIS
Unntatt offentlighet

 

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS I FISKEHELSE (BAKTERIOLOGI) – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

 

 1.  

FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

 

 1.  

FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I MATEMATIKKDIDAKTIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

 

 1.  

PROFESSOR II I STATISTIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I UNDERVISNINGSUTVIKLING – TILSETTING

Unntatt offentlighet

 

 

 1.  

PROFESSOR II I MOLEKYLÆRBIOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I ORGANISK KJEMI/BIORAFFINERING – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

 

 1.  

PROFESSOR II I RESERVOARKJEMI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

 

 1.  

PROFESSOR II I BÆREKRAFTIG HAVBRUK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

 

 1.  

PROFESSOR II I FISKEFYSIOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

 

 1.  

PROFESSOR II I TERRESTRISK/LIMNISK ENTOMOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

EVENTUELT

 

 

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

Kandidattall

 

 

Rekneskapsrapport per november
Deles ut i møtet

 

 

HMS-AVVIK

 

 

Løypemelding Scenario 2030 – for et styrket fakultet
(muntlig orientering)

 

 

Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UiB 2015 – tilbakemelding
Universitetsdirektørens ekspedisjon til MN datert 2.11.2016

 

 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 

 

Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2016

 

 

Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2016

 

 

Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) Utgår (ingen nye saker siden siste møte)

 

 

Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2016

 

08.12.2016/GPA

                                                                    Helge K. Dahle
                                                                    dekan                               Elisabeth M. Lysebo
                                                                                                            fakultetsdirektør