Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 7. desember 2016

Hovedinnhold

Protokoll fra møte i Studiestyret

Onsdag 7. desember 2016

Til stede: Helge Drange (Geofysisk institutt), Bjørn Tore Hjertaker (Institutt for fysikk og teknologi), Ørjan Totland (Institutt for biologi), Kristine Lysnes (Matematisk institutt), Rune Male (Molekylærbiologisk institutt), Fredrik Manne (Institutt for informatikk), Rolf Mjelde (Institutt for geovitenskap), John Georg Seland (Kjemisk institutt), Natalie Johnsen (studentrepresentant), Tora Skarvatun (studentrepresentant), Harald Walderhaug (prodekan)

Fra administrasjonen: Eli Neshavn Høie (studiesjef), Ingrid Solhøy (studieseksjon), Torill A. Eidsvaag (studieseksjon)

Invitert: Sigmund Selberg (Matematisk institutt)


I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE       
VEDTAK:.
Innkallingen ble godkjent med to saker under eventuelt

II   Protokoll fra møte 31. oktober 2016
VEDTAK: Protokollen ble godkjent


SAK 16/15
PROGRAMEVALUERINGER FOR BACHELOR I BIOLOGI, BACHELOR I MILJØ- OG RESSURSFAG, BACHELOR I NANOTEKNOLOGI, MASTER I FISKEHELSE OG LEKTOR I MATEMATIKK
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDTAK:
Evalueringsrapportene fra bachelorprogram i biologi, bachelorprogram i miljø- og ressursfag, bachelorprogram i nanoteknologi, masterprogram i fiskehelse og lektor i matematikk tas til etterretning. Rapportene blir lagt ut i studiekvalitetsbasen.

Institutt for biologi og Institutt for geovitenskap får utsatt frist for evalueringsrapportene for masterprogrammene til 1. mars 2017.


SAK 16/16
DIGITALISERING AV UNDERVISNING OG VURDERING VED MN - VIDERE OPPFØLGING
Vedtakssak (Saksnr. 2015/5831)

Sigmund Selberg (Matematisk institutt) orienterte om rapporten «Digitalisering av undervisning og vurdering ved MN».

VEDTAK:
Studiestyret takker arbeidsgruppen for grundig arbeid og ber om at følgende tiltak iverksettes:

 • For emner som har gjennomført digital eksamen bes instituttene om å ta med et punkt i emneevalueringene som omhandler digital eksamen.
 • Ved revisjon og evaluering av emner må det vurderes om det er digitale programmer som kan brukes og integreres i undervisningen.
 • Alle studieprogram/institutt bør opprette møteplasser der det er rom for diskusjon om undervisning, vurdering og digital eksamen. Som en oppstart på slike møteplasser vil fakultetet arrangere en seminarserie om Mitt UiB i forbindelse med revisjon av studieprogram 2016-2017.
 • Studiestyret ber fakultet følge opp slik at de nødvendige funksjonene kommer på plass i Inspera. Videre ber Studiestyret fakultetet om å ha kontinuerlig kontakt med DigUiB for å gi tilbakemelding på brukervennlighet og ønsket funksjonalitet i Inspera.
 • Studiestyret ber om at instituttene i revisjonsprosessen 2016-2017 vurderer å benytte alternative vurderingsformer til skriftlig eksamen der dette har bedre sammenheng med forventet læringsutbytte på emnet.
 • Studieprogrammene bør i revisjonsprosessen også vurdere om digital kompetanse er ivaretatt.


SAK 16/17
OPPRETTING AV ARBEIDSGRUPPE FOR ØKT REKRUTTERING TIL BACHELORPROGRAM I REALFAG
Vedtakssak (Saksnr. 2011/14723)

VEDTAK:
Studiestyret oppnevner en arbeidsgruppe for økt rekruttering, bestående av følgende medlemmer:

 • Helge Drange, Geofysisk institutt (leder for arbeidsgruppen)
 • Jarle Berntsen, Matematisk institutt
 • Inger Johanne Fjellanger, Kjemisk institutt
 • Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet
 • Ida Rosenlund, Institutt for informatikk
 • Studentrepresentant, oppnevnes i samarbeid med Realistutvalget

Arbeidsgruppens mandat er å revidere og videreutvikle handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013 – 2017, slik at den reviderte planen kan gjelde for perioden 2017 - 2020.

Målsetting:

 1. Vi ønsker å fylle alle våre studieplasser med søkere med riktige forkunnskaper, og med god forståelse for hva studiene krever.
 2. Vi ønsker å beholde flest mulig av de best kvalifiserte studentene etter at de har påbegynt studier ved fakultetet.

Arbeidsgruppen skal presentere forslag til revidert handlingsplan innen 1. juni 2017.


SAK 16/18
OPPNEVNING AV NY PROGRAMSTYRELEDER FOR NANOTEKNOLOGI OG -VITENSKAP
Vedtakssak (Saksnr. 2016/12318)

VEDTAK:
I samsvar med forslaget fra Kjemisk institutt oppnevner Studiestyret professor Lars Egil Helseth som ny programstyreleder for studieprogrammene i nanoteknologi og –vitenskap. Han oppnevnes for en fireårsperiode fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020.


SAK 16/19
LØYPEMELDING OG VIDERE FREMDRIFT FOR ETP-ORDNINGEN (EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER
Diskusjonssak (Saksnr. 2016/7160)

Studiestyret ble orientert om og diskuterte modeller for styringsgruppe og individuelle bedømmelseskomiteer til ETP-ordningen. Det var enighet om at både Studiestyret og BioCEED-ledelsen kan spille en aktiv rolle i en overgangsfase, men at mye av ansvaret på sikt bør overføres til Fakultetets pedagogiske akademi når dette er etablert med et tilstrekkelig antall medlemmer.
 

SAK 16/20
EVENTUELT

 • Statsbudsjett og studieplasser: Institutt for informatikk ber fakultetet om å vise tydelig interesse for tildeling av nye studieplasser innen informatikk og datateknologi.
 • Plagiatkontroll med URKUND: Molekylærbiologisk institutt er bekymret fordi det nye programmet for plagiatkontroll ikke kontrollerer mot databaser for vitenskapelige publikasjoner.


ORIENTERINGSSAKER

 1. Revisjon av alle studieprogram - status. Muntlig orientering
 2. Nytt timeplanleggingssystem. Muntlig orientering
 3. Liste over store gjøremål i studieadministrasjonen høst 2016 / vår 2017
 4. Høringssak: Forslag til ny Studietilsynsforskrift. Høringssvar fra MN
 5. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning

 

Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
Sekretær

MN/INSO
Bergen, 12.12.16