Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Protokoll fra møtet 10.11.2016

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 10. NOVEMBER 2016
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

 

Til stede:
Gruppe A:

Gruppe B:
Forfall:

Gruppe C:
Gruppe D:


Dessuten møtte:

Fra adm.:

Helge K. Dahle (dekan)
Jarle Berntsen, Vigdis Vandvik, Inga Berre


Anders Knarvik Husebø

Kristin Kalvik, Terje Restad
Andreas Trohjell, Ida Landmark Fjermestad


Harald Walderhaug (prodekan)

Elisabeth Müller Lysebo, Kristin Bakken, Gunnar Larsen.  
Eli  Høie, Ingrid Solhøy, Birthe Gjerdevik, Stine Beate Balevik, Asbjørn Leirvaag gikk alle etter sak 98.

Tove-Lise Størksen (sekretær)

 

  1.  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

  1.  

PROTOKOLL FRA MØTET 3. NOVEMBER 2016

 

 

Protokollen ble godkjent med de endringene til sak 81 som kom fram i møtet. Fakultetsadministrasjonen fikk fullmakt til å foreta de nødvendige justeringene.

 

  1.  

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2017/2018 OG VÅRSEMESTERET 2017

 

Vedtak:

Del A: Fakultetsstyret slutta seg til Studiestyre sitt vedtak om å godkjenne dei endringar i studieplanane som institutta har fremja. Dette inkluderer også merknader som kom fram i Studiestyret sitt møte 31. oktober og sekretæren sine kommentarar. Det føreset at alle forslag til nye emne og studieprogram vert gjennomført innanfor dagens budsjettramme.

Del B: Fakultetsstyre vedtok å tilrå forslaget om å opprette Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør), Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) og Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør). Vidare vedtok fakultetsstyret å tilrå forslaget om å opprette masterprogram i havteknologi.

 

  1.  

PERMISJON UTEN LØNN FRA STILLING SOM PROFESSOR VED MATEMATISK INSTITUTT                                                          

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok, i tråd med anbefaling fra instituttleder ved Matematisk institutt, å innvilge professor Xue-Cheng Tai permisjon uten lønn i 100 % stilling for perioden 1. mai 2017 – 31. august 2020. I permisjonstiden vil Tai inneha en midlertidig stilling ved Hong Kong Bapist University.

Fakultetsstyret ønsker at Tais tilhørighet til UiB framkommer på publikasjoner i permisjonstiden i tråd med reglene for kreditering.

 

ORIENTERINGSSAKER

 

Kandidattall
Antall master så langt i år: 239
Antall disputaser: 45 (15 til er planlagt inneværende år)

10. november 2016/TOS

                                      Helge Dahle
                                      dekan

                                                              Elisabeth Müller Lysebo
                                                              fakultetsdirektør