Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Protokoll fra møtet 15.12.2016

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 15. DESEMBER 2016
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

Til stede:   Helge K. Dahle (dekan)
Gruppe A: Jarle Berntsen, Inga Berre gikk etter sak 106, Tanja Barth gikk etter sak 101


Gruppe B: Anders Knarvik Husebø
Forfall:

Gruppe C: Kristin Kalvik, Terje Restad
Gruppe D: Andreas Trohjell, Ida Landmark Fjermestad

Dessuten møtte: Harald Walderhaug (prodekan) gikk etter sak 101, Jarl Giske (prodekan)

Fra adm.: Elisabeth Müller Lysebo, Kristin Bakken, Gunnar Larsen. 
                Eli Høie gikk etter sak 101, Rigmor Geithus, gikk etter Orienteringssak b,
                Kristine Breivik gikk etter sak 100, Kari Nordvik gikk etter sak 101
                Tove-Lise Størksen og Gry E. Parker (sekretær)

I.  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endring:
• Orienteringssak b) ble behandlet etter sak 101.
• Sak 102 ble endret til en orienteringssak f).


II.  PROTOKOLL FRA MØTET 10. NOVEMBER 2016
Vedtak: 
Protokollen ble godkjent.

100.  OMSTILLING ØKONOMIADMINISTRASJONEN – STATUS OG VIDERE PROSESS
Vedtak: 
Terje Restad fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til Scenario 2030-rapporten foreligger.
Forslaget falt med 7 mot 2 stemmer.

Fakultetsstyret tar det modelluavhengige kartleggingsarbeidet til orientering og ber om at arbeid med funksjons- og bemanningsplanene nå settes i gang.
Vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Fakultetsstyret tar til orientering at Scenario2030-prosessen ikke ser ut til å lede til 3-4 store institutter. I lys av dette går fakultetsstyret inn for at det arbeides videre med en modell for sentralisering av økonomiadministrasjonen.
Fakultetsstyret ber om at det vurderes om den nye sentraliserte enheten kan lokaliseres i to noder (Realfagbygget og Marineholmen).

Fakultetsstyret ber om at prosessen gjennomføres i henhold til Informasjons- og fremdriftsplanen for omstillingen.
Enstemmig vedtatt.


101.  BUDSJETT 2017. FORSLAG TIL RAMMETILDELING TIL INSTITUTTER OG ENHETER
Vedtak: 
Med forbehold om at det ikke skjer endringer i fakultetets forventede rammebevilgning, vedtar fakultetsstyret budsjett 2017 for instituttene og til felles formål med total fordeling på 635,577 millioner kroner finansiert over grunnbudsjettet. Fakultetsstyret tar målsetning om
bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på 385 millioner kroner til etterretning.

Endelige overføringer fra 2016 vedtas i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2016.
Enstemmig vedtatt.

Jarle Berntsen fremmet følgende tilleggsforslag på bakgrunn av vedlagte notat: Vedlegg til protokoll 15.12.16 Sak 101.pdf
Fakultetsstyret vil også uttrykke bekymring for virkningen av akkumulerende rammekutt til instituttene og ønsker at handlingsrommet i større grad flyttes til instituttene.
Forslaget falt med 8 mot 1 stemme.

102.  POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET  
Saken trekkes som vedtakssak og går inn som Orienteringssak f).

103.  OPPNEVNING AV NASJONALE BEDØMMELSESKOMITEER –PROFESSOROPPRYKK
Vedtak: 
Fakultetsstyret gir sin tilslutning til komitéenes sammensetning, og vedtar å oppnevne ovennevnte nasjonale bedømmelseskomitéer for kompetanseopprykk til professor.

Fakultetsstyret oppnevner også følgende komité for fagområdet matematikkdidaktikk:

• Professor Frode Rønning, Institutt for matematiske fag, NTNU, Trondheim, leder
• Professor Kirsti L. Hemmi, Pedagogik, Åbo Akademi i Vasa, Finland
• Professor Per Nilsson, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Sverige

104.  FORENKLET TILSETTINGSPROSESS FOR POSTDOKTORSTILLINGER – PILOTPROSJEKT
Vedtak:  
Fakultetsstyret ber universitetsstyret om anledning til å gjennomføre et pilotprosjekt der forenklet tilsettingsprosess for postdoktorer prøves ut.

105.  KONSTITUERING AV INSTITUTTLEDER MBI
Vedtak:  
Mathias Ziegler tilsettes som instituttleder ved Molekylærbiologisk institutt fra 1.1.2017 og frem til en eventuell ny instituttstruktur er konkludert og implementert (basert på eventuelle vedtak som følge av Scenario 2030 prosessen), eller til det tidspunkt hvor det er klart at det ikke vil bli en endring av instituttstrukturen som berører MBI. Dog ikke lenger enn ut eksisterende instituttlederperiode. Det vil si inntil maksimum 3 år fra 1.1.2017.

106.  INNSTEGSSTILLING – FØRSTEAMANUENSIS
Vedtak:  
I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Noeska Smit i innstegsstilling som førsteamanuensis i medisinsk visualisering ved Institutt for informatikk.

Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 6 år. Tiltredelsesdato fastsettes senere.

Det er en forutsetning for tilsettingen at Smit, som er nederlandsk statsborger, i løpet av to år etter tilsetting gjennomfører relevant opplæring i norsk.

Det er videre en forutsetning for tilsettingen at Smit melder seg på kurs i universitetspedagogikk, og at hun dokumenterer at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelse.

107.  FØRSTEAMANUENSIS I FISKEHELSE (BAKTERIOLOGI) –TILSETTING
Vedtak: 
I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Nina Sandlund som førsteamanuensis i fiskehelse (bakteriologi) ved Institutt for biologi.
Tiltredelsesdato fastsettes senere.
Det er en forutsetning for tilsettingen at Sandlund melder seg på kurs i universitetspedagogikk, og at hun dokumenterer at utdanningen er fullført innen ett år etter tiltredelse.
 
108.  FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER – TILSETTING
Vedtak: 
I samsvar med instituttleders anmodning tilsettes Håkon Dahle i fast stilling som forsker ved Institutt for biologi fra 1. januar 2017. Stillingen finansieres av eksterne midler.

109.  FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER – TILSETTING
Vedtak: 
I samsvar med instituttleders anmodning tilsettes Runar Stokke i fast stilling som forsker ved Institutt for biologi fra 1. januar 2017. Stillingen finansieres av eksterne midler.

110.  FØRSTEAMANUENSIS II I MATEMATIKKDIDAKTIKK – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i matematikkdidaktikk godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Runar Ile i 20 % stilling som førsteamanuensis II i matematikkdidaktikk ved Matematisk institutt uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 3 år med virkning fra 1. januar 2017.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling ved Handelshøyskolen BI.

111.  PROFESSOR II I STATISTIKK – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i statistikk godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Ingelin Steinsland i 20 % stilling som professor II i statistikk ved Matematisk institutt uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 3 år med virkning fra 1. januar 2017.

Det taes til etterretning at II-stillingen finansieres av likestillingsmidler.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling ved NTNU.

112.  FØRSTEAMANUENSIS II I UNDERVISNINGSUTVIKLING TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i undervisningsutvikling godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Roy Andersson i 15 % stilling som førsteamanuensis II i undervisningsutvikling ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 1. januar 2017.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som universitetslektor og «Excellent Teaching Practitioner» ved Lunds universitet i Sverige.

113.  PROFESSOR II I MOLEKYLÆRBIOLOGI – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i molekylærbiologi godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Manfred Schartl i 20 % stilling som professor II i molekylærbiologi ved Molekylærbiologisk institutt uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 1. januar 2017.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som professor ved Universität Würzburg iTyskland.

114.  FØRSTEAMANUENSIS II I ORGANISK KJEMI/BIORAFFINERING – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i organisk kjemi/bioraffinering godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Mike Kleinert i 20 % stilling som førsteamanuensis II i organisk kjemi/bioraffinering ved Kjemisk institutt uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 01.01.2017.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling ved SE Tylose GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Tyskland.
 
115.  PROFESSOR II I RESERVOARKJEMI – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i reservoarkjemi godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Arne Skauge i 20 % stilling som professor II i reservoarkjemi ved Kjemisk institutt uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 5 år med virkning fra 01.01.2017.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling ved Uni CIPR, Uni Research AS.

116.  PROFESSOR II I BÆREKRAFTIG HAVBRUK – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i bærekraftig havbruk godkjennes.
 
I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Albert Imsland i 20 % stilling som professor II i bærekraftig havbruk ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 3 år med virkning fra 1. februar 2017.
 
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som ”Research director in Aquaculture, Manager Iceland Office, Akvaplan-niva”.

117.  PROFESSOR II I FISKEFYSIOLOGI – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i fiskefysiologi godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Lars Ebbesson i 10 % stilling som professor II i fiskefysiologi ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 15. januar 2017.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker ved Uni Research Miljø.
 
118. PROFESSOR II I TERRESTRISK/LIMNISK ENTOMOLOGI – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i terrestrisk / limnisk entomologi godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Gaute Velle i 20 % stilling som professor II i terrestrisk / limnisk entomologi ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 3 år med virkning fra 1. januar 2017.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker I ved Uni Research Miljø.
 
EVENTUELT
Ingen saker under eventuelt.

ORIENTERINGSSAKER
 a.  Kandidattall
• Antall master så langt i år: 242, måltall 290.
2017 måltall 275. 2017 måltallet er redusert i forhold til 2016, da antall kandidater som var tatt opp i 2014, er noe lavere.

• Disputaser i 2016: 59.

Måltall for 2017 satt til 68.

 b.  Rekneskapsrapport per november 
 
 c.  HMS-AVVIK

 d.  Løypemelding Scenario 2030 – for et styrket fakultet (muntlig orientering)

 e.  Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UiB 2015 – tilbakemelding
      Universitetsdirektørens ekspedisjon til MN datert 2.11.2016

 f.  Policy for bruk av postdoktorer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
     Dekanen orienterte om at det skal utarbeides en institusjonell policy for bruk av stillingskategorien postdoktor ved UiB.
     Fakultetsstyret tar til orientering at det skal utarbeides en institusjonell policy for bruk av stillingskategorien postdoktor ved UiB, og at den foreslåtte policyen for bruk av postdoktorer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet blir veiledende for fakultetet inntil den institusjonelle policyen foreligger.

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
 a.  Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2016
 b.  Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2016
 c.  Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) Utgår (ingen nye saker siden siste møte)
 d.  Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2016


15. desember 2016/GPA

 

                                 Helge Dahle
                                 dekan 
                                                         Elisabeth Müller Lysebo
                                                         fakultetsdirektør