Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 22. februar 2017

Hovedinnhold

Protokoll fra møte i Studiestyret

Onsdag 22. februar 2017 kl. 1015-1200

Til stede: Geir Ersland (Institutt for fysikk og teknologi), Pål Magnus Gunnestad (Institutt for informatikk), Natalie Johnsen (studentrepresentant), Henrik Kalisch (Matematisk institutt), Kristin Kalvik (Institutt for biologi), Rune Male (Molekylærbiologisk institutt), Rolf Mjelde (Institutt for geovitenskap), John Georg Seland (Kjemisk institutt), Tora Skarvatun (studentrepresentant), Harald Walderhaug (prodekan)

Fra administrasjonen: Eli Neshavn Høie (studiesjef), Thomas Kalvik (studieseksjon), Ingrid Solhøy (studieseksjon), Harald Åge Sæthre (studieseksjon)

 

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE       
VEDTAK:.
Innkallingen ble godkjent

II   Protokoll fra møte 7. desember 2016
VEDTAK: Protokollen ble godkjent


SAK 17/1
Retningslinjer for timeplanlegging ved MN
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9838)

Vedlegg:


VEDTAK:
Studiestyret vedtar de utfyllende retningslinjene med de endringene som fremkom under møtet. Studiestyret delegerer fullmakten til å innvilge/avslå søknader om tilrettelegging av undervisningstid og rom for undervisere til studieseksjonen.


SAK 17/2
Studiestyrets og programstyrenes mandat
Drøftingssak (Saksnr. 2014/360)

 

SAK 17/3
EVENTUELT
Ingen saker


ORIENTERINGSSAKER

 1. Prosjektet: kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning
 2. Endring av undervisningsleder på BIO
 3. Studiebarometeret 2016
 4. NOKUTs nye studietilsynsforskrift (Forskriften i Lovdata)
 5. Revisjon av alle studieprogram - status. Muntlig orientering
 6. Arbeidsgruppe for rekruttering: Status for arbeidet. Muntlig orientering
 7. Mandat for arbeidsgruppe for sivilingeniør
 8. Status for ETP-arbeidet. Muntlig orientering
 9. Praksis for egenandeler ved feltundervisning. Muntlig orientering
 10. Nedlegging av MIRE-programmet (Bachelor i miljø- og ressursfag). Muntlig orientering
 11. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning

 

Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
Sekretær

MN/INSO
Bergen, 22.2.17