Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

PROTOKOLL FRA MØTET 02.02.2017

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 2. FEBRUAR 2017
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.


Til stede: Helge K. Dahle (dekan)
Gruppe A: Jarle Berntsen, Inga Berre, Vigdis Vandvik

Gruppe B: Anders Husebø
 
Gruppe C: Kristin Kalvik, Terje Restad

Gruppe D: Andreas Trohjell, Ida Landmark Fjermestad

Fra adm.: Elisabeth Müller Lysebo, Kristin Bakken (gikk under Orienteringssak d),
                     Astrid  Breivik, Gunnar Larsen, Eli Høie
                     Gry E. Parker (sekretær)

I. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endring:

• Orienteringssak d) ble flyttet frem før orienteringssak c).


II. PROTOKOLL FRA MØTET 15. DESEMBER 2016
Vedtak: 
Protokollen ble godkjent med følgende tillegg (i kursiv) i sak 101 Budsjett 2017. Forslag til rammetildeling til institutter og enheter:

Jarle Berntsen fremmet følgende tilleggsforslag med bakgrunn i vedlagte notat.


1. OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL FAKULTETETS VALGSTYRE
Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter til valgstyret for 2017-2020:

Vedtak: Gruppe A
• Professor Fredrik Manne, Institutt for informatikk (gjenoppnevning)
   Vara: Professor Dag L. Aksnes, Institutt for biologi (ny)

• Professor Jorun Egge, Institutt for biologi (gjenoppnevning)
   Vara: Professor Inga Berre, Matematisk institutt (ny)

Gruppe C
 • Seniorkonsulent Linda Vagtskjold, MN/Geofysisk institutt    (gjenoppnevning)
    Vara: Administrasjonssjef Terje Erstad, Institutt for geovitenskap

Og følgende representanter til valgstyret for 2017:

Gruppe B
• Hulda Hardardottir, institutt for biologi
  Vara: Siri Vatsø Haugum, Institutt for biologi

Gruppe D
• Stein Skoglund Skåtøy, Institutt for biologi
   Vara: Roger Han, Institutt for fysikk og teknologi


2. REKNESKAP FOR 2016 OG OVERFØRING TIL 2017
Vedtak:  
Fakultetsstyret vedtek å:

1. Godkjenne rekneskapen for 2016
2. Overføre over- og underskot frå 2016 til institutta og avdelingane i samsvar med følgjande tabell, under føresetnad om at universitetsstyret ikkje avkortar fakultetet si overføring: 

Avdeling

Overføring å 2016 til 20

1200 MN-felles, inkl. fak.adm. og NIFES

1211 Matematisk institutt

1212 Institutt for informatikk inkl. CBU

1224 Institutt for fysikk og teknologi

1231 Kjemisk institutt

1232 Molekylærbiologisk institutt

1244 Geofysisk institutt inkl. Bjerknes-UiB

1250 Institutt for geovitenskap

1260 Institutt for biologi

1280 Senter for geobiologi

1290 Senter for klimadynamikk

13 256

-1 575

-11 720

-12 895

1 687

3 874

-942

2 793

-10 466

3 280

387

 

-12 321

Inntekt med minus framfor beløpet

3. INNSTILLING FRA BEDØMMELSESKOMITÉ – PH.D.-GRAD
Vedtak: 
Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.


4. PROFESSOR II I FYSISK OSEANOGRAFI – TILSETTING
Vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner stillingsomtalen for stillingen som professor II i fysisk oseanografi.
Frank Nilsen tilsettes i 5 % stilling som professor II i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 2 år i perioden 01.01.2017 - 31.12.2018.
Det tas til etterretning at professor II-stillingen finansieres av instituttets grunnbevilgning.


5. PROFESSOR II I KLIMADYNAMIKK – TILSETTING
Vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner stillingsomtalen for stillingen som professor II i klimadynamikk.
Yongqi Gao tilsettes i 10 % stilling som professor II i klimadynamikk ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 2 år i perioden 01.01.2017 - 31.12.2018.
Det tas til etterretning at professor II-stillingen finansieres av prosjektet toppfinansieringen til prosjektet EU-Blue Action.
Tilsettingen kombineres med Gaos hovedstilling som forskningsdirektør ved Nansensenteret (NERSC).


6. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 2016
Vedtak: 
Bedømmelsen av Harald Sodemann godkjennes i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
Fakultetsstyret tar til etterretning at Harald Sodemann fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet meteorologi (numerisk modellering), og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2016.


7. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 2016
Vedtak: 

Bedømmelsen av Jan Asle Olseth godkjennes i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
Fakultetsstyret tar til etterretning at Jan Asle Olseth fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet meteorologi (eksperimentell meteorologi), og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2016.

EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

ORIENTERINGSSAKER

a. Kandidattall (så langt i år)

Avlagte:
• Bachelorkandidater: 33
• Masterkandidater: 3
• Ph.d: 4 disputerte (totalt 15 innleverte, 1 av disse er dr.philos)

b. Erfaringer etter 12 måneder med felles personalenhet
ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB
(muntlig orientering)

c. HMS-AVVIK

d. Løypemelding Scenario 2030 – for et styrket fakultet (muntlig orientering)
Fakultetsstyret gir fullmakt til administrasjonen om å sende saken på høring hos instituttene, før den behandles i fakultetsstyret 4.mai 2017.


SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

d. Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger (ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2017


2. februar 2017/GPA


                                     Helge Dahle
                                         dekan
                                                             Elisabeth Müller Lysebo
                                                                 fakultetsdirektør