Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 5. april 2017

Hovedinnhold

Protokoll fra møtet i Studiestyret

Onsdag 5. april 2017 kl. 1015-1200

Til stede: Helge Drange (Geofysisk institutt), Pål Magnus Gunnestad (Institutt for informatikk), Natalie Johnsen (studentrepresentant), Henrik Kalisch (Matematisk institutt), Rolf Mjelde (Institutt for geovitenskap), Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi), Jan-Joachim Rückmann (Institutt for informatikk), John Georg Seland (Kjemisk institutt), Tora Skarvatun (studentrepresentant), Ørjan Totland (Institutt for biologi), Harald Walderhaug (prodekan)

Fra administrasjonen: Eli Neshavn Høie (studiesjef), Ingrid Solhøy (studieseksjon)

Gjester: Studieadministrativt ansatte fra studieseksjonen og instituttene

 

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE       
VEDTAK:.
Innkallingen ble godkjent

II   Protokoll fra møte 22. februar 2017
VEDTAK: Protokollen ble godkjent


SAK 17/4
PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG

 1. Oppdatert plan for programevaluering 2014-17 (i saksforelegget)
 2. Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap
 3. Programevaluering Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk
 4. Evaluering av bachelorprogrammet i molekyklærbiologi
 5. Evaluering av masterprogrammet i molekylærbiologi
 6. Søknader om utsettelse av innleveringsfrist


VEDTAK: Evalueringsrapportene masterprogram i geovitenskap, erfaringsbasert master i undervisning og bachelor- og masterprogram i molekylærbiologi tas til etterretning. Rapportene blir lagt ut i studiekvalitetsbasen.

Det innvilges utsatt innleveringsfrist 15. juni for MSc biologi, BSc fysikk og alle bachelor- og masterprogram på Matematisk institutt. Geofysisk institutt får utsatt frist for evalueringsrapportene for bachelor- og masterprogram i meteorologi og oseanografi til 1. november 2017. BSc Informatikk-matematikk-økonomi, MSc Informatikk og BSc Petroleum- og prosessteknologi får utsatt frist til 1. mars 2018.

 

SAK 17/5
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HAUST 2017
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9271)

VEDLEGG: Brev fra fakultet og oversendelser fra instituttene

VEDTAK: Studiestyret tar til etterretning forslaga til små endringar i emneskildringar som programstyra har fremja.

 

SAK 17/6
UTDANNINGSMELDING 2016
Vedtakssak (Saksnr. 2017/314)

VEDLEGG: Utkast til Utdanningsmelding 2016

VEDTAK: Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2016 og prioriteringer for 2017 med de endringer som fremkom under møtet. Prodekan får fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer. Utdanningsmeldingen oversendes til Universitetsdirektøren under forbehold av godkjenning i fakultetsstyret.

 

SAK 17/7
REVISJON AV STUDIEPROGRAM - LØYPEMELDING - saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2016/7218)

 

SAK 17/8
EVENTUELT
Ingen saker


ORIENTERINGSSAKER

 1. ETP-ordning – Løypemelding. Muntlig orientering
 2. Sivilingeniørprogram. Faglig og administrativ arbeidsgruppe. Muntlig orientering
 3. Utlysning av Ugle-prisen og insentivmidler for utdanningskvalitet
 4. Orientering om masteropptak våren 2017
 5. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning

 

Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
Sekretær

MN/INSO
Bergen, 11.4.17