Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGENDET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 4. mai 2017
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.


I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II PROTOKOLL FRA MØTET 16.03.2017

13.  BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS 2018

14.  HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-2019

15.  SCENARIO 2030 – FOR ET STYRKET FAKULTET – ANBEFALINGER FRA EN
         ARBEIDSGRUPPE MED HØRINGSINNSPILL


16.  ØKONOMIOMSTILLINGEN – FORSLAG TIL ORGANISERING OG BEMANNING AV
         NY ØKONOMIENHET

17.  FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG
        FORSKERUTDANNINGSMELDING FOR 2016

18.  POLICY FOR ANSETTELSE I REKRUTTERINGSSTILLINGER OG MIDLERTIDIGE
        STILLINGER UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING


19.  NOMINASJON TIL EKSTERN LEDER OG NESTLEDER FOR FAKULTETSSTYRET 

20.  INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP – TILSETTING
         
Unntatt offentlighet

21.  PROFESSOR I ALGORITMER – TILSETTING
        
Unntatt offentlighet

22.  INNSTILLING FRA BEDØMMELSESKOMITÉ – PH.D.-GRAD
        
Unntatt offentlighet

23.  FØRSTEAMANUENSIS II I ENERGI – TILSETTING
         
Unntatt offentlighet

24.  FØRSTEAMANUENSIS II I STORSKALA ATMOSFÆRISK DYNAMIKK – TILSETTING
         
Unntatt offentlighet

25.  KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I INFORMATIKK 2016
 
        Unntatt offentlighet

26.  KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I FYSIKK 2016
     
   Unntatt offentlighet

27.  PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I MATEMATIKK/MATEMATIKKDIDAKTIKK 
         - TILSETTING
        
Unntatt offentlighet

28.  FØRSTEAMANUENSIS I MATEMATIKK/MATEMATIKKDIDAKTIKK - TILSETTING
         
Unntatt offentlighet

EVENTUELT

ORIENTERINGSSAKER
a  Kandidattall

b  Rekneskapsrapport per mars

c  HMS-AVVIK

d  LØYPEMELDING FRA ARBEIDSGRUPPE MOLEKYLÆR LIVSVITENSKAP INKL.
     BIOINFORMATIKK
(muntlig orientering)


SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
a  Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt)
     (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

b  Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt)
     (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

c  Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige
     stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

d  Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger
     (ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2017


24.04.2017/GPA

                                                     Helge K. Dahle          
                                                            dekan       
                                                                                                  Elisabeth Müller Lysebo       
                                                                                                        fakultetsdirektør