Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

PROTOKOLL FRA MØTET 16.03.2017

UNIVERSITETET I BERGENDET
MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 16. MARS 2017
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

Til stede: Helge K. Dahle (dekan),
Gruppe A: Jarle Berntsen, Inga Berre, Vigdis Vandvik

Gruppe B: Anders Husebø 

Gruppe C: Kristin Kalvik, Terje Restad

Gruppe D: Andreas Trohjell, Ida Landmark Fjermestad

Fra adm.: Elisabeth Müller Lysebo, Tove-Lise Størksen, Astrid Breivik (kom under
                     gjennomgangen av protokollen fra møtet 02.02.2017).   

                     Gry E. Parker (sekretær)

I. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent.

II. PROTOKOLL FRA MØTET 2. FEBRUAR 2017

Dekan Helge Dahle fremmet følgende forslag:
Jarle Berntsens protokolltilførsel i sak II Protokoll fra møtet 15. desember 2016 tas ut av protokollen.
Forslaget fikk 6 stemmer (Dahle, Berre, Vandvik, Restad, Trohjell og Landmark Fjermestad)

Jarle Berntsen fremmet følgende forslag:
Ordene «at han oppfattet» tas ut av protokolltilførselen i sak II Protokoll fra møtet 15. desember.
Forslaget fikk 2 stemmer (Berntsen og Kalvik)

Anders Husebø ba om at det kom fram i protokollen fra møtet 2. februar 2017 at han var til stede.

Vedtak: 
Protokollen fra møte 2. februar 2017 godkjennes med følgende endringer

• Anders Husebø var til stede i møtet 02.02.2017.
• Jarle Berntsens protokolltilførsel i sak II Protokoll fra møtet 15. desember 2016 tas ut av protokollen.

Protokolltilførsler:
Jarle Berntsen presiserer at det han har bedt om å få protokolltilført er at dekanen i diskusjonen knyttet til sak 101 Budsjett 2017 i styremøtet 15. desember 2016 uttrykte
at han ville oppfatte støtte til Berntsens forslag med begrunnelse som mistillit.

Inga Berre vil som tilsvar til Berntsens protokolltilførsel begrunne sin stemmegivning med at forslaget til protokolltilførsel er knyttet til diskusjon i møtet 15.12.16 og ikke er
en stemmeforklaring. Hun vil tilføre at Berntsen endret sitt opprinnelige forslag til alternativt vedtak i sak 101 Budsjett 2017 før styret gikk til avstemming.

Helge Dahle vil som tilsvar til Berntsens protokolltilførsel begrunne sin stemmegivning med at han oppfatter Jarle Berntsens ønske om en protokolltilførsel som en
stemmeforklaring som burde kommet i møtet 15.12.16.

8. HMS-ÅRSRAPPORT 2016 - DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
Vedtak: 
Fakultetsstyret tar fakultetets samlede HMS-årsrapport for 2016 til etterretning.

Fakultetsstyret registrerer at lederne ved enhetene har fokus på det systematiske HMS-arbeidet. Dette er positivt og avgjørende for at fakultetets virksomhet skal
tilfredsstille de krav som settes til et godt og forsvarlig arbeids- og læringsmiljø for ansatte og studenter.

Fakultetsstyret ber om at de enhetene som har forbedringspotensial innenfor det systematiske HMS-arbeidet, og innenfor HMS-området generelt, tar dette på alvor,
og allokerer nødvendige ressurser til å følge opp disse områdene i 2017.

9. PROFESSOR I BIOSTRATIGRAFI – TILSETTING
Vedtak:  
Fakultetsstyret vedtar å tilsette Gunn Mangerud som professor i biostratigrafi ved Institutt for geovitenskap med virkning fra 10. august 2017.

10. PROFESSOR II I DYNAMISK METEOROLOGI – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i dynamisk meteorologi godkjennes.

Michael John Reeder tilsettes i 20 % stilling som professor II i dynamisk meteorologi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i åremålsperioden
01.03.2017 – 31.12.2020.

Det tas til etterretning at professor II-stillingen finansieres av NFR FRINATEK, prosjektet UNPACC: «UNifing Perspectives on Atmosphere-Ocean Interactions during CyClone Development».

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som professor i meteorologi ved School of Earth, Atmosphere and Environment, Monash University i Australia.

11. PROFESSOR II I TEORETISK BIOLOGI – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i teoretisk biologi godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Marc Mangel i 20 % stilling som professor II i teoretisk biologi ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring.
Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 1. april 2017.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som «Distinguished research professor» ved University of California Santa Cruz, Department of Applied Mathematics and Statistics, USA.

Det tas til etterretning at deler av stillingen er finansiert av Norges forskningsråd.

EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

ORIENTERINGSSAKER

a. Kandidattall (så langt i år)

Avlagte:

• Masterkandidater: 5
• Ph.d: 12 disputerte (inkludert 1 dr.philos), 1 er underkjent.
I tillegg er 12 avhandlinger til levert.b. Rekneskapsrapport per februar

c. HMS-AVVIK

d. Løypemelding Scenario 2030 – for et styrket fakultet

e. Økonomiomstilling – status

f. Kjønnsbalanseutvikling Matnat og UiB

g. Gjennomføring av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt)
(professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt)
(forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

d. Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger
(ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2016

16. mars 2017/GPA

                                                  Helge Dahle     
                                                      dekan

                                                                            Elisabeth Müller LysebO
                                                                                  fakultetsdirektør