Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

PROTOKOLL FRA MØTET 04.05.2017

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 4. MAI 2017
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

Til stede: Helge K. Dahle (dekan), Gruppe A: Jarle Berntsen, Inga Berre,
Forfall:     Vigdis Vandvik

Gruppe B: Anders Husebø

Gruppe C: Kristin Kalvik, Terje Restad

Gruppe D: Andreas Trohjell, Ida Landmark Fjermestad

Dessuten møtte: Jarl Giske (prodekan), Harald Walderhaug (prodekan),
                                   Anne Marit Blokkhus (prodekan), Leder av arbeidsgruppen
                                   instituttleder Mathias Ziegler (gikk etter orienteringssak d.)

Fra adm.: Elisabeth Müller Lysebo, Kristin Bakken, Eli Neshavn Høie
                                  (kom under Orienteringssak 14), Kristine Breivik (gikk etter sak 16), 
                                  Gunnar Larsen, Rigmor Geithus, Kari Nordvik (gikk etter sak 20),
                                  Tove-Lise Størksen (gikk etter sak 14), Bjørn Arild Petersen

                                  Gry E. Parker (sekretær)

I. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent, med følgende endring:
Orienteringssak d. ble flyttet frem før sak 13.

II. PROTOKOLL FRA MØTET 16. MARS 2017
Vedtak:
Protokollen fra møte 16. mars 2017 godkjennes.13.

BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS 2018
Vedtak:
Fakultetsstyret drøftet saken, og innspillene som kom fram i diskusjonen tas med videre i budsjettprosessen for 2018.

14. HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-2019
Vedtak:
Fakultetsstyret sluttet seg til forslaget til Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 2017-2019 med de endringer som fremkom i møtet.

15. SCENARIO 2030 – FOR ET STYRKET FAKULTET – ANBEFALINGER FRA EN ARBEIDSGRUPPE MED HØRINGSINNSPILL
Vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til situasjonsbeskrivelsen og hovedinnsatsområdene slik disse er beskrevet av arbeidsgruppen som 10. mars 2017 la fram innstillingen Scenario 2030 - For et styrket fakultet - Anbefalinger om framtidig organisering for å sikre gode vilkår for fakultetets fagområder, med de merknader som fremkom i møtet bl.a. knyttet til utdanning.

For å følge opp konkrete anbefalinger fra arbeidsgruppen, også sett i lys av de innkomne høringsinnspill, bes fakultetsledelsen legge fram en konkret plan for oppfølging. Første fase av konkret oppfølging, Scenario 2030 fase 2 - ytterligere utredning og begynnende implementering, bes framlagt til fakultetsstyrets møte 15. juni 2017.

16. ØKONOMIOMSTILLINGEN – FORSLAG TIL ORGANISERING OG BEMANNING AV NY ØKONOMIENHET
1) Fakultetsstyret vedtar den fremlagte funksjonsplanen for sentralisert økonomienhet med lokalisering i to noder, og godkjenner derigjennom den tilhørende bemanningsplanen for enheten.

Forslaget fikk seks stemmer (Berntsen, Husebø, Kalvik, Trohjell, Fjermestad, Dahle)

Alternativt vedtak pkt. 1
1) Fakultetsstyret vedtar den fremlagte funksjonsplanen for økonomienhet med full sentralisering som valgt lokaliseringsalternativ, og godkjenner derigjennom den tilhørende bemanningsplanen for enheten. Fakultetsstyret ber om at teksten i hoveddokumentet justeres slik det fremkommer i dokumentets vedlegg 4 og at det må legges vekt på å finne gode løsninger for utetid i fagmiljøene.

Forslaget fikk to stemmer (Berre, Restad)

Vedtak:
1) Fakultetsstyret vedtar den fremlagte funksjonsplanen for sentralisert økonomienhet med lokalisering i to noder, og godkjenner derigjennom den tilhørende bemanningsplanen for enheten.

2) Fakultetsstyret ber om at innplasseringsprosessen gjennomføres i henhold til de fremlagte planene, med sikte på etablering og oppstart av ny enhet fra 1. september 2017.

3) Lønnsrammen for stillingene som er direkte berørt av omstillingen overføres til fakultetet felles fra 1. september 2017.

Stemmeforklaring: Terje Restad ser dagens organisering av økonomitenestene som bedre enn dei forslåtte sentraliseringsalternativa. Men fremmer ikkje alternativt forslag om å stoppe omorganiseringsprosessen sidan det ikkje er sannsynleg å få tilslutning til dette.

17. FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING FOR 2016
Vedtak: Fakultetsstyret vedtok, med de merknader som framkom i møtet, å slutte seg til de framlagte forslag til:

• Forskningsmelding 2016
• Utdanningsmelding 2016
• Forskerutdanningsmelding 2016

18. POLICY FOR ANSETTELSE I REKRUTTERINGSSTILLINGER OG MIDLERTIDIGE STILLINGER UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar «Policy for ansettelse i rekrutteringsstillinger og midlertidige stillinger uten forutgående kunngjøring».

19. NOMINASJON TIL EKSTERN LEDER OG NESTLEDER FOR FAKULTETSSTYRET
Vedtak:
Fakultetsstyret takker nominasjonsutvalget for godt arbeid.Fakultetsstyret vedtok enstemmig å anbefale at følgende kandidater oppnevnes til henholdsvis leder, nestleder og vararepresentanter i styret for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet i kommende styreperiode 1.8.2017-31.07.2021:

Leder: konsernsjef dr. scient. Jannicke Hilland, BKK

Nestleder: instituttleder dr. scient. Jo Døhl, Kjemisk institutt, UiO

1. vara: kst. direktør dr.ing. Kristin Flornes, IRIS
2. vara: professor Vincent Eijsink, NMBU
3. vara: utdanningsdekan professor Solveig Kristensen, MN-fakultetet, UiO
4. vara: forskningsdirektør dr. scient. Geir Huse, Havforskningsinstituttet

20. INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP – TILSETTING
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar enstemmig, i samsvar med innstillingsutvalgets innstilling, å tilsette Ingunn Thorseth som instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Tilsettingen er for en åremålsperiode på fire år med virkning fra den datoen som avtales.

21. PROFESSOR I ALGORITMER – TILSETTING
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å tilsette Saket Saurabh som professor i algoritmer ved Institutt for informatikk med virkning fra 1. januar 2018.

Det er en forutsetning for tilsettingen at Saurabh, som er indisk statsborger, i løpet av to år etter tilsetting gjennomfører relevant opplæringskurs i norsk.

Da Saurabh ikke har dokumentert pedagogisk basisutdanning, er det videre en forutsetning at han melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk, og at han kan dokumentere at utdanningen er fullført innen to år etter tilsetting.

22. INNSTILLING FRA BEDØMMELSESKOMITÉ – PH.D.-GRAD 
Unntatt offentlighet
Vedtak:
Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

23. FØRSTEAMANUENSIS II I ENERGI – TILSETTING
Vedtak:
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i energi godkjennes.

Lene Sælen tilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II i energi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i åremålsperioden 01.05.2017 – 30.04.2021.

Det tas til etterretning at førsteamanuensis II-stillingen finansieres av UiB som tilskudd til det integrerte masterprogrammet (siv.ing) i energi.
Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som Department Manager i CMR Gexcon.

24. FØRSTEAMANUENSIS II I STORSKALA ATMOSFÆRISK DYNAMIKK – TILSETTING
Vedtak:
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i storskala atmosfærisk dynamikk godkjennes.

Justin Wettstein tilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II i storskala atmosfærisk dynamikk ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i åremålsperioden 01.07.2017 – 30.06.2020.

Det tas til etterretning at førsteamanuensis II-stillingen finansieres av NFR-prosjektene jetSTREAM og DynAMiTe.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som Assistent Professor ved Oregon State University.

25. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I INFORMATIKK 2016
Vedtak:
Bedømmelsen av Jaakko Järvi godkjennes i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Fakultetsstyret tar til etterretning at Jaakko Järvi fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet informatikk(programmeringsspråk), og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2016.

26. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I FYSIKK 2016
Vedtak:
Bedømmelsen av Martin Fernø godkjennes i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Fakultetsstyret tar til etterretning at Martin Fernø fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet fysikk (eksperimentell reservoarfysikk), og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2016.

27. PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I MATEMATIKK/MATEMATIKKDIDAKTIKK – TILSETTING
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere:

1. Trond Stølen Gustavsen som professor

og tilsetter Trond Stølen Gustavsen som professor i matematikk/matematikkdidaktikk ved Matematisk institutt.

Tiltredelsesdato fastsettes senere.

Jarle Berntsen gikk ut under behandling av sak 27.

28. FØRSTEAMANUENSIS I MATEMATIKK/MATEMATIKKDIDAKTIKK - TILSETTING
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere:

1. Johan Lie

og tilsetter Johan Lie som førsteamanuensis i matematikk/matematikkdidaktikk ved Matematisk institutt.

Tiltredelsesdato fastsettes senere.

Jarle Berntsen gikk ut under behandling av sak 28.

EVENTUELT
Mulighet for ekstraordinært møte før 9. juni.Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

ORIENTERINGSSAKER

a. Kandidattall (så langt i år)

Avlagte:

  • Bachelor: 2
  • Masterkandidater: 16
  • Ph.d: 19

b. Rekneskapsrapport per mars

c. HMS-AVVIK

d. LØYPEMELDING FRA ARBEIDSGRUPPE MOLEKYLÆR LIVSVITENSKAP INKL.
    BIOINFORMATIKK 

    (muntlig orientering ved leder av gruppen, instituttleder Mathias Ziegler)

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

d. Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger (ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2017

4. mai 2017/GPA

                             Helge Dahle
                                 dekan
                                                    Elisabeth Müller Lysebo
                                                          fakultetsdirektør