Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET

TORSDAG 07. september 2017
kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I - GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
II - PROTOKOLL FRA MØTET 15.06.2017 Godkjent av avtroppende fakultetsstyre

52. KONSTITUERING AV NYTT STYRE

53. TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN I ÅR 2018 ELLER PERIODEN HØST 2018-VÅR
2019
ØKONOMISK STØTTE VED UTENLANDSOPPHOLD UNDER FORSKNINGSTERMIN FOR PERIODEN VÅR 2018 ELLER PERIODEN VÅR 2018 OG HØST 2018 AVSETNING AV FORLODDSBEVILGNING

54. BUDSJETTFORSLAG 2018

55. FØRSTEAMANUENSIS I KJEMI (VIKARIAT) – TILSETTING
Unntatt offentlighet

56. FAST EKSTERNTFINANSIERT FORSKER I MARIN GEOFYSIKK OG VÆSKEDYNAMIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

57. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I MILJØTOKSIKOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

58. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I FYSISK OSEANOGRAFI - TILSETTING
Unntatt offentlighet

59. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I ALGORITMER - TILSETTING
Unntatt offentlighet

60. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I GEOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Unntatt offentlighet

61. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Unntatt offentlighet

62. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Unntatt offentlighet

63. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Unntatt offentlighet

64. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Unntatt offentlighet

65. PROFESSOR II I KLIMAEFFEKTER I POLOMRÅDENE – TILSETTING
Unntatt offentlighet

66. ADJUNGERT FØRSTEAMANUENSIS II I INFORMATIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

67. SAK UTGÅR

68. PROFESSOR II I FISKEHELSE – TILSETTING
Unntatt offentlighet

69. SAK UTGÅR

70. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER – TILSETTING
Unntatt offentlighet

EVENTUELT

ORIENTERINGSSAKER
a Kandidattall Opplyses i møtet
b Rekneskapsrapport per juli
c HMS-AVVIKd Årsrapport for lokalt HMS-arbeid 2016 – tilbakemelding
(Tilbakemelding fra universitetsdirektøren datert 03.07.2017)

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017
b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017
c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017
d Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
(tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2017

31.08.2017/GPA
Jannicke Hilland,
styreleder

Helge Dahle, 
dekan