Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

PROTOKOLL FRA MØTET 15.06.2017

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 15. JUNI 2017
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

Til stede: Helge K. Dahle (dekan)

Gruppe A: Jarle Berntsen, Vigdis Vandvik
Forfall:   Inga Berre

Gruppe B: Anders Husebø

Gruppe C: Kristin Kalvik, Terje Restad

Gruppe D: Andreas Trohjell, Ida Landmark Fjermestad

Fra adm.: Elisabeth Müller Lysebo, Astrid Breivik, Kristin Bakken, Kristine Breivik (gikk under sak 34), Gunnar Larsen, Kari Nordvik (gikk etter sak 42), Mathias Ziegler (gikk etter sak 31), Irlin Nyland (kom under sak 32 og gikk etter sak 35).  

Gry E. Parker (sekretær)

I. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent.

II. PROTOKOLL FRA MØTET 4. MAI 2017
Vedtak: 

Protokollen fra møte 4. mai 2017 godkjennes.

31. STRATEGISK UTVIKLINGSOMRÅDE MOLEKYLÆR LIVSVITENSKAP INKL. BIOINFORMATIKK – ANBEFALINGER FRA EN ARBEIDSGRUPPE
Vedtak: 

Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for viktige innspill knyttet til videreutvikling av fakultetets utviklingsområde molekylær livsvitenskap, inkludert bioinformatikk. Fakultetsstyret tar innstillingen til orientering, og ber fakultetsledelsen om å legge fram en konkret plan for oppfølging i løpet av høsten 2017.

32. FORSLAG OM SAMMENSLÅING AV MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT OG INSTITUTT FOR BIOLOGI
Vedtak:  

•MBI og BIO slås sammen til ett nytt institutt fra 1. januar 2018.

•Intern organisering avklares i løpet av våren 2018, etter at sammenslåing har funnet sted, og skal gjennomføres i tråd med vilkår som ligger i UiBs omstillingsavtale.

•Sammenslåingen skal styrke utviklingsområdet molekylær livsvitenskap, inkludert bioinformatikk ved fakultetet og bygge på at molekylær livsvitenskap også omfatter grupper ved andre institutt, først og fremst KI og II. 

• Molekylær livsvitenskap skal videreutvikles gjennom grunnleggende molekylærbiologisk forskning samt på tvers av fakultetets institutter gjennom blant annet Computational Biology Unit, Senter for dyphavsforskning, Lakselussenteret, NMR-plattformen, farmasimiljøet og medisinsk teknologi.

• Det må legges til rette for samarbeid, internt og på tvers av institutter, om utvikling av felles utdanningsprogram, infrastrukturer, forskningsgrupper og sentre innen den totale faglige porteføljen til det nye instituttet.

• Instituttleder ved Institutt for biologi (Ørjan Totland), som er tilsatt for en åremålsperiode fram til 31. august 2020, blir instituttleder for det nye instituttet.

• Stedfortreder for instituttleder Mathias Ziegler (professor Øyvind Halskau) konstitueres som instituttleder for MBI fra 1. september 2017 og fram til sammenslåing.

• Påtroppende konstituert instituttleder ved MBI (Halskau) og instituttleder ved BIO (Totland) får ansvar for innen 27. oktober 2017 a) å utarbeide en helhetlig plan for at det nye instituttet skal være operativt som en enhet fra 1. januar 2018, b) fremme forslag om navn på det nye instituttet, c) utarbeide en overordnet plan for å styrke molekylær livsvitenskap internt i instituttet og i samhandling med øvrige relevante fagmiljø og d) utarbeide en overordnet plan for utdanningen som ivaretar studieprogramtilbudet ved begge instituttene. Studentene fra begge institutt involveres i den delen av prosessen som omhandler utdanningstilbudet.

33. VALG TIL FAKULTETSSTYRET – VALGRESULTAT OG SUPPLERING AV VARAMEDLEMMER FOR GRUPPE A OG C 2017-2021
Vedtak: 

a) Fakultetsstyret tar redegjørelsen fra valgstyret om prosessen knyttet tilfakultetsstyrevalget 2017 til etterretning.

b) Fakultetsstyret som valgforsamling sluttet seg til valgstyrets listeforslag på gr. A og C slik det framkommer av saksforelegget. I realiteten innebærer dette suppleringsvalg på 3., 4. og 5. varamedlem for gr. A og 3. varamedlem for gr. C, da øvrige medlemmer og varamedlemmer for disse gruppene er valgt gjennom elektronisk valg i de respektive valgkretsene.

c) Realistutvalget gis fullmakt til å oppnevne 2. og evt. 3. varamedlem for gr. D om behov for dette skulle oppstå.

34. FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING AV REISESTIPEND
Vedtak: 

1. Å delegere til instituttleder å behandle og innvilge søknader om forskningstermin.

2. Å slutte seg til reviderte utfyllende retningslinjer for tildeling av forskningstermin med følgende endring i punkt 8:Kvinner kan innvilges forskningstermin etter halv opptjeningstid for de to første forskningsterminene. 

3. Å slutte seg til reviderte kriterier for prioritering og tildeling av reisestipend fra fakultetet.

4. Søknad om forskningstermin og evt. søknad om reisestipend fra fakultetet, sendes instituttet innen 1. oktober. Instituttet sender fakultetet en prioritert innstilling om tildeling av reisestipend, samt oversikt over hvem  som har fått innvilget forskningstermin, innen 1. desember.

5.  Dekan får fullmakt til å godkjenne eventuelle fremtidige endringer i administrative rutiner knyttet til forskningstermin og reisestipend.

35. ETABLERING AV ORGANER FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGENE
Vedtak: 

Programstyret for sivilingeniørutdanningene opprettes for en periode på inntil 3 år med foreslått sammensetning. Det opprettes en tilhørende struktur i form av lokale programutvalg som administreres av instituttene som eier de ulike sivilingeniørprogrammene, samt et råd. Programstyret gis i oppgave å utforme mandat og foreslå sammensetning for Rådet. Dekanen gis fullmakt til å oppnevne medlemmene i programstyret.

36. FØRSTEAMANUENSIS I FYSISK OSEANOGRAFI – TILSETTING
Vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere følgende søkere:
1. Elin Darelius Chiche
2. Joke Luebbecke
3. Marius Årthun
4. Erik Behrens

og tilsetter Elin Darelius Chiche som førsteamanuensis i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt. Tiltredelsesdato fastsettes senere. Chiche må gjennomføre kurs i universitetspedagogikk iht. gjeldende retningslinjer.

Jarle Berntsen gikk ut under behandling av sak 36.

37. SAKEN UTGÅR

38. SAKEN UTGÅR

39. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER – TILSETTING
Vedtak: 

I samsvar med instituttleders anmodning tilsettes Bertrand Martin Dit Latour i fast stilling som forsker ved Institutt for fysikk og teknologi fra 1. juli 2017. Stillingen finansieres av eksterne midler.

40. PROFESSOR II I GEOFYSIKK (OSEANOGRAFI) – TILSETTING
Vedtak: 

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i geofysikk (oseanografi) godkjennes.

Johnny Johannessen tilsettes i 20 % stilling som professor II i geofysikk (oseanografi) ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i åremålsperioden 01.08.2017 – 31.07.2019.

Det tas til etterretning at professor II-stillingen finansieres av instituttets grunnbevilgning.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forskningsdirektør ved Nansensenteret.

41. PROFESSOR II I BAKTERIOLOGI – TILSETTING
Vedtak: 

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i bakteriologi godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Duncan John Colquhoun i 20 % stilling som professor II i bakteriologi ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på to år med virkning fra 1. august 2017.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som seniorforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo.

42. FØRSTEAMANUENSIS II I MOLEKYLÆRBIOLOGI – TILSETTING
Vedtak: 

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i molekylærbiologi godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Randi Hovland i 20 % stilling som førsteamanuensis II i molekylærbiologi ved Molekylærbiologisk institutt uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 2 år med virkning fra 1. august 2017.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som forsker ved Haukeland universitetssjukehus, Senter for medisinsk genetikk og molekylærbiologi.

43. FØRSTEAMANUENSIS I GEOKJEMI - TILSETTING
Vedtak: 

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Desiree Lisette Roerdink somførsteamanuensis i analytisk geokjemi ved Institutt for geovitenskap.

Tiltredelsesdato fastsettes senere.

Det er en forutsetning for tilsettingen at Roerdink melder seg på kurs iuniversitetspedagogikk, og at hun dokumenterer at utdanningen er fullført innen ett år etter tiltredelse.

44. FØRSTEAMANUENSIS II I ZOOLOGISK ØKOLOGI – TILSETTING
Vedtak: 

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i zoologisk økologi godkjennes.

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Bjørn Arild Hatteland i 10 % stilling som førsteamanuensis II i zoologisk økologi ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på tre år med virkning fra 1. september 2017.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

45. PROFESSOR - PERMISJON UTEN LØNN I 2 ÅR
Vedtak: 

I samsvar med instituttleders anmodning innvilges Jan Petter Hansen permisjon uten lønn i 2 år fra sin faste stilling som professor ved Institutt for fysikk og teknologi fra 1. august 2017 til og med 31. juli 2019.

Fakultetsstyret ønsker at Hansens tilhørighet til UiB fremkommer på publikasjoner i permisjonstiden i tråd med reglene for kreditering

46. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I MATEMATIKK / MATEMATIKKDIDAKTIKK 2016 – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak: 

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

47. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I KJEMI 2016 – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak: 

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

Ida Landmark Fjermestad gikk ut under behandling av sak 47.

48. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I KJEMI 2016 – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak: 

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

49. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI 2016 – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak: 

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

50. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI 2016 – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner bedømmelsen av Inga Kjersti Sjøtun i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Fakultetsstyret tar til etterretning at Inga Kjersti Sjøtun fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet biologi (marinbiologi – makroalger), og tildeler henne tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2016.

51. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI 2016 – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak:
 
Fakultetsstyret godkjenner bedømmelsen av Ida Helene Steen i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Fakultetsstyret tar til etterretning at Ida Helene Steen er funnet kvalifisert som professor i fagområdet biologi (geobiologi), og tildeler henne tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2016.

EVENTUELT
Ingen saker under eventuelt.

ORIENTERINGSSAKER
a. Kandidattall (så langt i år)

Avlagte:
• Mastergrader: 22 
• Ph.d: 41 levert i 2017.Noen har allerede disputert og en noen disputerer de kommende ukene.(I tillegg er to avhandlinger underkjent).

b. Rekneskapsrapport per mai
Vedtak: 
Fakultetsstyret tek økonomirapport per mai 2017 til orientering.

c. HMS-AVVIK

d. UiBs Handlingsplan for likestilling 2017-2020 med policydokument

e. Kjønnsbalansestatistikk nytilsettinger 2007-2016

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

d. Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger (ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2017

15. juni 2017/GPA

Helge Dahle    
dekan
                      Elisabeth Müller Lysebo
                      fakultetsdirektør