Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 5. OKTOBER 2017
kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II PROTOKOLL FRA MØTET 07.09.2017

70. MØTEPLAN FOR 2018, MED ÅRSHJUL FOR FAKULTETSSTYRET

71. PROFESSOR I MOLEKYLÆRBIOLOGI – TILSETTING
       Unntatt offentlighet

72. PROFESSOR II I INFORMATIKK – TILSETTING
       Unntatt offentlighet

73. PROFESSOR II I INFORMATIKK – TILSETTING
       Unntatt offentlighet

74. FØRSTEAMANUENSIS II I PROSESSTEKNOLOGI – TILSETTING
       Unntatt offentlighet

EVENTUELT

ORIENTERINGSSAKER
a Kandidattall
b Rekneskapsrapport per august
c HMS-AVVIK
d Vitenskapelig ansatte fordelt på kategorier og institutter

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
   (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger
    (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige 
    stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

d Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
    (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2017

 

28.09.2017/GPA

Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan