Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

PROTOKOLL FRA MØTET 07.09.2017

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017
kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

Leder:          Jannicke Hilland
Nestleder:  Jo Døhl

Gruppe A:  Tor Eldevik, Jan Arne Telle, Bodil Holst.Holst gikk ut under behandling av sak
                       56, og kom tilbake under presentasjonen fra seksjonsleder HR før sak 60.
Gruppe B:   Lea Svendsen
Gruppe C:   Lill Kristin Knudsen
Gruppe D:   Andreas Trohjell
                        Ida Landmark Fjermestad meldte forfall

Fra adm.:   Helge K. Dahle, Elisabeth Müller Lysebo, Jarl Giske, Anne Marit Blokhus,
                       Gunnar Larsen, Astrid Breivik, Trine Lie,Rigmor Geithus (gikk før sak 55),
                       Kristine Breivik, Kari Nordvik (gikk før sak 55).
                       Gry E. Parker (sekretær)

Presentasjon: Energiomstillingsfeltet ved fakultetet ved Finn Gunnar Nielsen
Fakultetsstyret ber om å få framlagt en samlet oversikt over aktivitet knyttet til energiomstilling.

I. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende omrokkering på sakene:
Sak I ble flyttet til etter sak II
Orienteringssak b. ble flyttet til etter sak 54
Sak 70 ble flyttet til etter sak 59

II. PROTOKOLL FRA MØTET 15. JUNI 2017
Vedtak:

Protokollen fra møte 15. juni 2017 ble godkjent av avtroppende fakultetsstyret.

52. KONSTITUERING AV NYTT STYRE
Vedtak:

Styret konstitueres med interne styremedlemmer og vararepresentanter fra UiB, og ekstern styreleder, nestleder og vararepresentanter;
Styret godkjenner møteplan for høsten 2017: 05.10., 08.11. og 15.12.

53. TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN I ÅR 2018 ELLER PERIODEN HØST 2018-VÅR 2019
ØKONOMSK STØTTE VED UTENLANDSOPPHOLD UNDER FORSKNINGSTERMIN FOR PERIODEN VÅR 2018 ELLER PERIODEN VÅR 2018 OG HØST 2018
AVSETNING AV FORLODDSBEVILGNING
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok enstemmig at søknadene om forskningstermin for året 2018 eller høst 2018 – vår 2019 innvilges slik de fremkommer i vedlagte tabell 1.
Fakultetsstyret vedtok videre enstemmig å slutte seg til det fremlagte forslag til prioritering av søknader om reise- og oppholdsutgifter under forskningstermin for vår 2018 eller perioden vår 2018 og høst 2018 slik de fremkommer i tabell 2. Fakultetets tildeling vil bli gitt under forutsetning av at søkerne også søker om støtte fra L. Meltzers høyskolefond.
Forutsetningen for at fakultetsstyret innvilger søknadene, er at undervisnings- og veiledningsforpliktelser til de som innvilges forskningstermin blir ivaretatt på instituttene.
Fakultetsstyret vedtok å stille til disposisjon kr 1 000 000,- over 2018 budsjettet til dekning av reise- og oppholdsutgifter ved utenlandsopphold under forskningstermin. Avsetningen er en forskottering av reise- og oppholdsutgifter for hele perioden år 2018 eller perioden høst 2018 og vår 2019.

54. BUDSJETTFORSLAG 2018
Vedtak:

1. Styret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2018, med de merknader/korrigeringer som fremkommer i møtet.
2. Fakultetsadministrasjonen gis fullmakt til en siste korrektur og språkvask før oversendelse til universitetsdirektøren.

55. FØRSTEAMANUENSIS I KJEMI (VIKARIAT) – TILSETTING
Vedtak:

I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Mali Husby Rosnes i vikariat som førsteamanuensis i kjemi ved Kjemisk institutt, med varighet frem til 14.08.2020.
Tiltredelsesdato fastsettes senere.
Det er en forutsetning for tilsettingen at Rosnes melder seg på kurs i universitetspedagogikk, og at hun dokumenterer at utdanningen er fullført innen ett år etter tiltredelse. Dette gjelder også for Kasian dersom Rosnes takker nei til stillingen, og hun blir tilsatt.

56. FAST EKSTERNTFINANSIERT FORSKER I MARIN GEOFYSIKK OG VÆSKEDYNAMIKK – TILSETTING
Vedtak:

I samsvar med setteinstituttleders innstilling, tilsettes Thibaut Barreyre i fast eksterntfinansiert stilling som forsker i marin geofysikk og væskedynamikk, knyttet til K. G. Jebsen-senter for dyphavsforskning.

57. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I MILJØTOKSIKOLOGI – TILSETTING
Vedtak:

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som fast eksterntfinansiert forsker i miljøtoksikologi godkjennes.
I samsvar med instituttleders anmodning tilsettes Jérôme Ruzzin i fast stilling som forsker ved Institutt for biologi fra den dato som avtales. Stillingen finansieres av eksterne midler.

58. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I FYSISK OSEANOGRAFI – TILSETTING
Vedtak:

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som fast eksterntfinansiert forsker i oseanografi godkjennes.
I samsvar med instituttleders anmodning tilsettes Marius Årthun i fast stilling som forsker i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt. Stillingen finansieres av eksterne prosjektmidler.
Tor Eldevik gikk ut under behandling av sak 58.

59. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I ALGORITMER - TILSETTING
Vedtak:

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som fast eksternfinansiert forsker i algoritmer godkjennes.
Petr Golovach tilsettes i fast stilling som forsker (kode 1109) ved Institutt for informatikk med virkning fra 1. oktober 2017.
Stillingen finansieres av eksterne midler.

60. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I GEOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak:

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

61. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak:

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

62. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak:

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

63. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner bedømmelsen av Christian Jørgensen i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.Fakultetsstyret tar til etterretning at Christian Jørgensen er funnet kvalifisert som professor i fagområdet biologi (marin økosystemdynamikk), og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2016.

64. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak:

Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.
Tor Eldevik gikk ut under behandling av sak 64.

65. PROFESSOR II I KLIMAEFFEKTER I POLOMRÅDENE – TILSETTING
Vedtak:

Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i klimaeffekter i polområdene godkjennes.
Ole Arve Misund tilsettes i 20 % stilling som professor II i klimaeffekter i polområdene ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i åremålsperioden 01.09.2017 – 31.08.2021.
Det tas til etterretning at professor II-stillingen finansieres av Det Matematisk Naturvitenskapelige Fakultet, UiB.
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som direktør for Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

66. ADJUNGERT FØRSTEAMANUENSIS II I INFORMATIKK – TILSETTING
Vedtak:

Julius Parulek tilsettes i 20% stilling som førsteamanuensis II i informatikk ved Institutt for informatikk uten forutgående kunngjøring for en ny åremålsperiode på 2 år med virkning frå 1. oktober 2017.
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II godkjennes.
Tilsettingen kombineres med Paruleks hovedstilling som «software developer» ved Marine Ecosystem Technologies AS, Bergen.

67. SAKEN UTGÅR

68. PROFESSOR II I FISKEHELSE – TILSETTING
Vedtak:

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i fiskehelse godkjennes.
I samsvar med instituttleders innstilling, tilsettes Mark Powell i 20 % stilling som professor II i fiskehelse ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på to år med virkning fra 1. oktober 2017.
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som seniorforsker ved Havforskningsinstituttet.

69. SAKEN UTGÅR

70. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER – TILSETTING
Vedtak:

Det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som fast eksternfinansiert forsker godkjennes.
Lilya Budaghyan tilsettes i fast stilling som forsker (kode 1109) ved Institutt for informatikk, knyttet til BFS-prosjektet «Construction of Optimal Boolean Functions» med virkning fra 1. mai 2017 i henhold til prosjektavtale mellom BFS og UiB.
Stillingen finansieres av eksterne midler.

ORIENTERINGSSAKER
a. Kandidattall (så langt i år)

Avlagte:
Mastergrader: 203 (Måltall 2017: 275)
Ph.d: 
- Vår 17: 40
- Høst 17: 3 disputaser så langt (20 innleverte avhandlinger).
Måltall 2017: 67

b. Rekneskapsrapport per juli
Vedtak:

Fakultetsstyret tek økonomirapport per juli 2017 til orientering.

c. HMS-AVVIK

d. Årsrapport for lokalt HMS-arbeid 2016 – tilbakemelding
Fakultetsstyret tar Årsrapport for lokalt HMS-arbeid til orientering, og ber om at fakultetets HMS-arbeid blir tema på møtet 8. november.

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
     (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017
b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger
     (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017
c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
     (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017
d. Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger
     (ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2017

EVENTUELT
Ingen saker under eventuelt.

7. september 2017/GPA

Jannicke Hilland
styreleder

Helge K. Dahle
dekan