Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 1. november 2017

Hovedinnhold

Protokoll fra møtet i Studiestyret

Onsdag 1. november 2017 kl. 1015-1200

Til stede: Jarle Berntsen (Matematisk institutt), Geir Ersland (Institutt for fysikk og teknologi), Haakon Ervik (studentrepresentant), Pål Magnus Gunnestad (Institutt for informatikk), Berit Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Bjørn Tore Hjertaker (siv.ing.-utdanningene), Rune Male (Molekylærbiologisk institutt), Svein Are Mjøs (Kjemisk institutt), Jan-Joachim Rückmann (Institutt for informatikk), Stian Torset (studentrepresentant), Ørjan Totland (Institutt for biologi), Harald Walderhaug (prodekan)

Fra administrasjonen: Kristin Kalvik (fungerende studiesjef), Stine Balevik og Ingrid Solhøy (studieseksjon)

Gjester: Studieadministrativt ansatte fra instituttene


I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE       
VEDTAK:
Innkallingen ble godkjent

II   Protokoll fra møte 5. april 2017
VEDTAK:
Protokollen ble godkjent

 

SAK 17/9
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2018/2019 OG VÅRSEMESTERET 2018
Vedtakssak (Saksnr. 2017/11118)

DEL A: Forslag til studieplanendringer
DEL B: Forslag til oppretting og nedlegging av studieprogram  

VEDTAK:
DEL A:
Studiestyret vedtok forslaga til endringar i studieplanane som alle institutt har fremja med enkelte tillegg slik det førekjem av notatet og eventuelle merknadar i møtet. Det føreset at alle forslag til nye emne og studieprogram, vil kunne gjennomførast innan dagens budsjettramme.
DEL B: Studiestyret vedtok å tilrå forslaget om å legge ned Bachelorprogram i miljø- og ressursfag ved Institutt for biologi.

 

SAK 17/10
UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TIMEPLANLEGGING VED MN
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9838)

VEDTAK:
Studiestyret vedtar de utfyllende retningslinjene for timeplanlegging ved MN som fremlagt.

 

SAK 17/11
EVENTUELT
Ingen saker


ORIENTERINGSSAKER

  1. Ny studiesjef. Muntlig orientering
  2. Oppnevning av programstyre for siv.ing.-utdanningene
  3. Leder for programstyre for siv.ing.-utdanningene sitter i studiestyret. Vedtak i fakultetsstyret sak 35 (15.6.2017)
  4. Masteropptak høst 2017 - Tall og hovedfunn
  5. Oppfølging av strategi og vedtak: Generiske kompetanser i realfag. Muntlig orientering
  6. Ny rapport: Analyse av studentflyt og sektorfrafall - utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra UiB
  7. Nytt om meritteringsordningen ETP. Muntlig orientering
  8. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning


Harald Walderhaug
leder

Kristin Kalvik
sekretær

MN/INSO
Bergen, 1.11.17