Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
ONSDAG 08. november 2017
kl. 10.00 i møterom Puddefjorden, Thormøhlensgt. 53 B, 2. etg. (Institutt for biologi), vi møter nede ved hovedinngangen og vi går samlet opp

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II PROTOKOLL FRA MØTET 05.10.2017

75.NYTT INSTITUTT – NAVNEVALG

76.HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT BRUK AV MIDLERTIDIGE STILLINGER

77.STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2018/2019 – DEL 1

78.INNSTILLING FRA BEDØMMELSESKOMITÉ – PH.D.-GRAD
Unntatt offentlighet

79.INNSTILLING FRA BEDØMMELSESKOMITÉ – PH.D.-GRAD
Unntatt offentlighet

80.KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I GEOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Unntatt offentlighet

81.KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I KJEMI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Unntatt offentlighet

82.FØRSTEAMANUENSIS/PROFESSOR I MASKINLÆRING – TILSETTING
Unntatt offentlighet

83.FØRSTEAMANUENSIS I BIOINFORMATIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

84.FØRSTEAMANUENSIS I BIOINFORMATIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

85.FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I MARIN MIKROBIOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

86.SAKEN UTGÅR

87.FØRSTEAMANUENSIS II I MEDISINSK FYSIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

88.FØRSTEAMAUENSIS II I METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI FOR FORNYBAR ENERGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

89.FØRSTEAMAUENSIS II I EKSPERIMENTELL KJEMISK OSEANOGRAFI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

90.SAKEN UTGÅR

91.INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR INFORMATIKK – OPPNEVNING AV ARBEIDSGIVERMEDLEMMER TIL INNSTILLINGSUTVALG

92.INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI – OPPNEVNING AV ARBEIDSGIVERMEDLEMMER TIL INNSTILLINGSUTVALG

93.INSTITUTTLEDER VED MATEMATISK INSTITUTT – OPPNEVNING AV ARBEIDSGIVERMEDLEMMER TIL INNSTILLINGSUTVALG

94.DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETS FOND OG LEGATER – FORSLAG TIL NY KOMITÉ FOR PERIODEN 2017–2021

95.FANNY SCHNELLES FORSKNINGSFOND FOR KJEMISK FORSKNING – FORSLAG TIL NYTT FONDSUTVALG FOR PERIODEN 2017–2021

EVENTUELT

ORIENTERINGSSAKER

a Kandidattall

b Rekneskapsrapport per september

c HMS-AVVIK
Unntatt offentlighet

d HMS- og sikkerhetsarbeid (inkludert datasikkerhet) ved MN-fakultet
Unntatt offentlighet

e Plan for utvikling av karrierepolitikken for vitenskapelig personale ved MN-fakultetet

f Oversikt over programvis fordeling av studenter

g Status for etablering av nytt institutt

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

d Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2017

01.11.2017/GPA

Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan