Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
FREDAG 15. desember 2017
kl. 10.00 i møterom i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II PROTOKOLL FRA MØTET 08.11.2017

96.  BUDSJETT 2018 FORSLAG TIL RAMMEBETINGELSER TIL INSTITUTTER OG ENHETER

97.  STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2018/2019 – DEL 2

98.  ARBEIDSGRUPPE FOR GENERISKE FERDIGHETER I BACHELORUTDANNINGEN; MANDAT OG SAMMENSETNING

99.  BRUK AV POSTDOKTOR- OG FORSKERSTILLINGER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

100.  OPPRETTELSE AV FAKULTETSSTYRETS ANSETTELSESGRUPPE FOR FAST VITENSKAPELIGE STILLINGER OG BISTILLINGER

101.  INNSTILLING FRA BEDØMMELSESKOMITÉ – PH.D.-GRAD
Unntatt offentlighet

102.  FØRSTEAMANUENSIS I ANVENDT ØKOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

103.  FØRSTEAMANUENSIS II I ZOOLOGISK ØKOLOGI – UTVIDELSE AV STILLINGSPROSENT
Unntatt offentlighet

104.  FØRSTEAMANUENSIS II I GRENSELAGSMODELLERING – TILSETTING
Unntatt offentlighet

105.  FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I FYSISK OSEANOGRAFI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

106.  FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I KLIMAMODELLERING – TILSETTING
Unntatt offentlighet

107.  FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I ROMFYSIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

108.  FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I ROMFYSIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

109.  FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I FORTIDSVARIASJONER I KLIMA – TILSETTING
Unntatt offentlighet

110.  FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I MATEMATISK ANALYSE  – TILSETTING
Unntatt offentlighet

111.  LEDER FOR SFU bioCEED – KALLING TIL PROFESSOR 1404 SOM SENTERLEDER
Unntatt offentlighet

112.  FØRSTEAMANUENSIS I BIOINFORMATIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

113.  INSTITUTTRÅD VED INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP I INTERIMPERIODE

EVENTUELT

ORIENTERINGSSAKER
a  Kandidattall
b  Rekneskapsrapport pr november

Ettersendes/deles ut i møtet
c  HMS-AVVIK
Unntatt offentlighet
 KARTLEGGING ENERGIOMSTILLING
 MANDAT FOR OG SAMMENSETNING AV ARBEIDSGRUPPE SOM SKAL UTARBEIDE FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJONf  #METOO – MUNTLIG ORIENTERING OM OPPFØLGING/HÅNDTERING PÅ UIB OG FAKULTETET

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
a  Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

b  Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

c  Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

d  Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2017

07.12.2017/GPA

Jannicke Hilland
styreleder      

Helge Dahle
dekan