Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

PROTOKOLL FRA MØTET 08.11.2017

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
ONSDAG 8. NOVEMBER 2017kl. 10.00 i møterom Puddefjorden, Institutt for biologi, Thormøhlensgt. 53 B, 5. etg.

Leder:  Jannicke Hilland (gikk etter behandling av sak 76)
Nestleder: Jo Døhl (ledet møte fra sak 77)

Gruppe A: Tor Eldevik (gikk under orienteringssak d), Jan Arne Telle, Bodil Holst.

Gruppe B: Lea Svendsen

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen

Gruppe D: Andreas Trohjell  Ida Landmark Fjermestad

Fra adm.: Helge K. Dahle, Harald Walderhaug, Anne Marit Blokhus, Jarl Giske, Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, Gunnar Larsen, Trine Lie (gikk etter sak 84), Ørjan Totland og Øyvind Halskau (gikk etter sak 75), Kristin Kalvik (kom under presentasjon fra HR og gikk etter sak 79), Tove-Lise Størksen (kom under sak 77 og gikk etter behandling av HMS sakene).  

Gry E. Parker (sekretær) 

I. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende omrokkeringer på sakene:
• Sak 75 og orienteringssak g ble flyttet frem til før Godkjenning av innkalling og sakslisten, på grunn av stort publikumsfremmøte.
• Orienteringssak e er flyttet til under sak 76
• Orienteringssaker b, c og d opp til etter sak 81

II. PROTOKOLL FRA MØTET 05. OKTOBER 2017
Vedtak: 
Protokollen fra møte 05. oktober 2017 ble godkjent.

75. NYTT INSTITUTT – NAVNEVALG
Vedtak:  
Fakultetsstyret anbefaler at det nye instituttet får navnet Institutt forbiovitenskap/Department of Biological Sciences (forkortelse BIO)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

76. HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT BRUK AV MIDLERTIDIGE STILLINGER
Vedtak: 
1. Fakultetsstyret vedtar «Handlingsplan for redusert bruk av midlertidige stillinger», med de endringer som fremkom i møtet.

2. Fakultetsstyret vedtar følgende mål for reduksjon i midlertidige stillinger:

Måltall

2018

2019

2020

2021

Faste stillinger (2017-nivå fremskrevet)

453

463

478

493

Andre midlertidige stillinger

115

105

90

75

Andel midlertidige

20,2 %

18,5 %

15,8 %

13,2 %

3. Fakultetsstyret får forelagt status i november hvert år, og har da mulighet for å foreta revidering av måltallene.

4. Fakultetsstyret ber om at universitetsledelsen revurderer innskrenkningen for midlertidige forskerstillinger fra tre til to år.

5. Fakultetsstyret anmoder universitetsledelsen om en praktisering av postdoktorstillingen som er avstemt mot de andre overordnede føringene om redusert midlertidighet og økt eksternfinansiering ved UiB, og innenfor gjeldende lovverk.

Fakultetsstyret ber om at det i arbeidet med utarbeidelse av UiBs policy for bruk av post.doc tas hensyn til behov for nødvendig fleksibilitet for å konkurrere om de internasjonalt beste innen de ulike fagdisipliner.

Vedtaket er enstemmig vedtatt.Vedtakets punkt 4 og 5 ble tilføyd av fakultetsstyret i møtet. Administrasjonen ble bedt om å følge opp disse punktene overfor universitetsledelsen.

77. STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2018/2019 – DEL 1
Vedtak: 
Fakultetsstyre tilrår forslaget om å legge ned bachelorprogram i miljø- og ressursfag.

78. INNSTILLING FRA BEDØMMELSESKOMITÉ – PH.D.-GRAD
Vedtak: 
Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

79. INNSTILLING FRA BEDØMMELSESKOMITÉ – PH.D.-GRAD
Vedtak: 
Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

80. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I GEOLOGI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak: 
Vedtaket er tatt inn i egen protokoll.

81. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I KJEMI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner bedømmelsen av Bjørn Grung i henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Fakultetsstyret tar til etterretning at Bjørn Grung fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet kjemi (kjemometri), og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2016.

82. FØRSTEAMANUENSIS/PROFESSOR I MASKINLÆRING – TILSETTING
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere følgende søkere slik:

1. Rohit Babbar
2. Pekka Parviainen

og tilsetter Rohit Babbar som førsteamanuensis i maskinlæring ved Institutt for informatikk.

Tiltredelsesdato fastsettes senere.

Da Rohit Babbar ikke har dokumentert pedagogisk basisutdanning, er det en forutsetning at han melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk, og at han kan dokumentere at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelsesdato. Det er videre en forutsetning at Babbar, som er indisk statsborger, gjennomfører relevant norskopplæring i løpet av to år etter tiltredelse.

Pekka Parviainen har ikke dokumentert pedagogisk basisutdanning. Hvis det blir aktuelt å tilby stillingen til ham, er det en forutsetning at han melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk, og at han kan dokumentere at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelsesdato. Videre pålegges Pekka Parviainen, som er finsk statsborger, å gjennomføre relevant norskopplæring.

83. FØRSTEAMANUENSIS I BIOINFORMATIKK VED MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTTT/CBU – TILSETTING
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med fungerende instituttleders innstilling, å rangere følgende søkere:

1. Gemma Atkinson
2. Sushma Grellscheid
3. Anagha Joshi

og tilsetter Gemma Atkinson som førsteamanuensis i bioinformatikk. Tiltredelsesdato fastsettes senere. Atkinson må gjennomføre norskkurs og kurs i universitetspedagogikk i henhold til krav stilt i utlysningstekst.

84. FØRSTEAMANUENSIS I BIOINFORMATIKK VED KJEMISK INSTITUTT/CBU – TILSETTING
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere følgende søkere:

1. Markus Lill
2. Johannes Kirchmair

og tilsetter Markus Lill som førsteamanuensis i bioinformatikk. Tiltredelsesdato fastsettes senere. Lill må gjennomføre norskkurs og kurs i universitetspedagogikk i henhold til krav stilt i utlysningstekst.

85. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I MARIN MIKROBIOLOGI – TILSETTING
Vedtak: 
I samsvar med instituttleders anmodning tilsettes Tatiana Tsagaraki i fast stilling som forsker i marin mikrobiologi ved Institutt for biologi. Stillingen finansieres av eksterne prosjektmidler.

86. SAKEN UTGÅR

87. FØRSTEAMANUENSIS II I MEDISINSK FYSIKK – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis medisinsk fysikk godkjennes.

Odd Harald Odland tilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II i medisinsk fysikk ved Institutt for fysikk og teknologi i åremålsperioden 01.11.2017 – 31.10.2020 

Det tas til etterretning at førsteamanuensis II-stillingen delfinansieres av Haukeland Universitetssykehus (HUS), Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Seksjon for medisinsk fysikk iht. avtale inngått mellom HUS og UiB 18.10.2017. Resten av stillingen finansieres over instituttets grunnbevilgning.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som prosjektleder for partikkelterapi ved Haukeland Universitetssykehus.

88. FØRSTEAMAUENSIS II I METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI FOR FORNYBAR ENERGI – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i meteorologi og oseanografi for fornybar energi godkjennes.

Kristin Guldbrandsen Frøysa tilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II i meteorologi og oseanografi for fornybar energi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i åremålsperioden 01.01.2018 – 31.12.2019.

Det tas til etterretning at førsteamanuensis II-stillingen finansieres over Geofysisk institutts grunnbevilgning.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som direktør for NORCOWE-prosjektet ved Christian Michelsen Research AS (CMR).

89. FØRSTEAMAUENSIS II I EKSPERIMENTELL KJEMISK OSEANOGRAFI – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i eksperimentell kjemisk oseanografi godkjennes.

Abdirahman Mohamoud Omar tilsettes i 10 % stilling som førsteamanuensis II i eksperimentell kjemisk oseanografi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i åremålsperioden 01.01.2018 – 31.12.2020.

Det tas til etterretning at førsteamanuensis II-stillingen finansieres av NFR-prosjektet ICOS / OTC «Integrated Carbon Observation System (ICOS) - Norway and Ocean Thematic Centre (OTC)». Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker II ved Uni Research Klima. 

90. SAKEN UTGÅR

91. INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR INFORMATIKK – OPPNEVNING AV ARBEIDSGIVERMEDLEMMER TIL INNSTILLINGSUTVALG
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar å oppnevne følgende arbeidsgivermedlem og varamedlem til innstillingsutvalget som skal vurdere søkere til instituttlederstillingen ved Institutt for informatikk:

• Ellen Munthe-Kaas, instituttleder ved Institutt for informatikk, UiO
• Vara: Dag Elgesem, visedekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 

92. INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI – OPPNEVNING AV ARBEIDSGIVERMEDLEMMER TIL INNSTILLINGSUTVALG
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar å oppnevne følgende arbeidsgivermedlem og varamedlem til innstillingsutvalget som skal vurdere søkere til instituttlederstillingen ved Institutt for fysikk og teknologi:

• Marit Bakke, prodekan, Det medisinske fakultet, UiB
• Vara: Gro Mjeldheim Sandal, prodekan, Det psykologiske fakultet, UiB

93. INSTITUTTLEDER VED MATEMATISK INSTITUTT – OPPNEVNING AV ARBEIDSGIVERMEDLEMMER TIL INNSTILLINGSUTVALG
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar å oppnevne følgende arbeidsgivermedlem og varamedlem til innstillingsutvalget som skal vurdere søkere til instituttlederstillingen ved Matematisk institutt:

• Dag Elgesem, visedekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB
• Vara: Marit Bakke, prodekan, Det medisinske fakultet, UiB   

94. DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETS FOND OG LEGATER – FORSLAG TIL NY KOMITÉ FOR PERIODEN 2017– 2021
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar å innstille de foreslåtte medlemmene og varamedlemmene til fakultetets fond og legatkomité for perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.

Saken oversendes Styret for fond og legater (FOL) ved Sekretariat for universitetsledelsen for endelig behandling.

95. FANNY SCHNELLES FORSKNINGSFOND FOR KJEMISK FORSKNING – FORSLAG TIL NYTT FONDSUTVALG FOR PERIODEN 2017–2021
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar å innstille de foreslåtte medlemmene og varamedlemmene til fondsutvalget for Fanny Schnelles forskningsfond for kjemisk forskning for perioden 1. august 2017 – 31. juli 2021.Saken oversendes styret for fond og legater (FOL) ved Sekretariat for universitetsledelsen for endelig behandling.

EVENTUELT
Ingen saker under eventuelt.

ORIENTERINGSSAKER
a. Kandidattall pr 31.10.2017
Fullførte mastergrader:
229 kandidater
Prognose/ måltall 2017: 275

Fullførte doktorgrader:
54 kandidater (14 inneværende semester).
Prognose/ måltall 2017: 67

b. Rekneskapsrapport per september 2017

c. HMS-AVVIK

d. HMS- og sikkerhetsarbeid (inkludert datasikkerhet) ved MN-fakultet

e. Plan for utvikling av karrierepolitikken for vitenskapelig personale ved MN-fakultetet
Fakultetsstyret ber om at praktisering av post.doc policyen tas opp til behandling som en del av saken om karrierepolitikk for vitenskapelige stillinger som skal legges frem i desember.

f. Oversikt over programvis fordeling av studenter

g. Status for etablering av nytt institutt
Vedtak: 
Fakultetsstyret tar sakene til orientering

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

d. Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger (ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2017

8. november 2017/GPA

Jannicke Hilland
styreleder

Helge K. Dahle
dekan