Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

PROTOKOLL FRA MØTET 05.10.2017

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 5. OKTOBER 2017kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

Leder:  Jannicke HillandNestleder: Jo Døhl

Gruppe A: Tor Eldevik, Jan Arne Telle, Bodil Holst.

Gruppe B: Lea Svendsen

Gruppe C: Lill Kristin Knudsen

Gruppe D: Andreas Trohjell  Ida Landmark Fjermestad

Fra adm.: Helge K. Dahle, Harald Walderhaug, Elisabeth Müller Lysebo, Kristine Breivik, Gunnar Larsen, Astrid Breivik, Rigmor Geithus, Ørjan Totland (gikk etter sak 71).  

Gry E. Parker (sekretær) 

I. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent.

II. PROTOKOLL FRA MØTET 07. SEPTEMBER 2017
Vedtak: 
Protokollen fra møte 07. september 2017 ble godkjent.

70. MØTEPLAN FOR 2018, MED ÅRSHJUL FOR FAKULTETSSTYRET
Vedtak:  
Fakultetsstyret vedtar møteplan for 2018.

71. PROFESSOR I MOLEKYLÆRBIOLOGI - TILSETTING
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere følgende søkere:

1. Kathrin Thedieck
2. Fabian Rentzsch
3. Andreas Hejnol

og tilsetter Kathrin Thedieck som professor i molekylærbiologi. Tiltredelsesdato fastsettes senere. Thedieck må gjennomføre norskkurs og kurs i universitetspedagogikk i henhold til krav stilt i utlysningstekst.

72. PROFESSOR II I INFORMATIKK – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i informatikk godkjennes.

Kai Olsen tilsettes i 20% stilling som professor II i informatikk ved Institutt for informatikk uten forutgående kunngjøring for åremålsperioden 01.01.2018 – 12.03.2020.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som professor ved Høgskolen i Molde.

73. PROFESSOR II I INFORMATIKK – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i informatikk godkjennes.

Eduard Gröller tilsettes i 10% stilling som professor II i informatikk ved Institutt for informatikk uten forutgående kunngjøring for en ny åremålsperiode på 2 år med virkning fra 1. oktober 2017.

Tilsettingen kombineres med Gröllers hovedstilling som professor ved Technische Universität Wien.

74. FØRSTEAMANUENSIS II I PROSESSTEKNOLOGI – TILSETTING
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i prosessteknologi godkjennes.

Trygve Skjold tilsettes i 20 % stilling som førsteamanuensis II i prosessteknologi ved Institutt for fysikk og teknologi uten forutgående kunngjøring i åremålsperioden 01.01.2018 – 31.12.2020.

Det tas til etterretning at førsteamanuensis II-stillingen finansieres av UiB / IFT. 2

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som Research and Development Director i Gexcon AS.

ORIENTERINGSSAKER
a. Kandidattall pr 25.09.2017

Fullførte mastergrader: 207
Prognose 2017: 275

Fullførte doktorgrader: 44
Prognose 2017: 67

Vi ligger an til å nå prognosen på mastergrader og doktorgrader.

b. Rekneskapsrapport per august

c. HMS-AVVIK

d. Vitenskapelige stillinger fordelt pr stillingskategori og institutt
Viser til fakultetsstyremøte 15.12.2016, fakultetsstyresak 101, Budsjett 2017 og punkt ‘2.4.1 Refordeling av rekrutteringsstillinger’ for mer detaljert informasjon om prinsipper for fordeling av stillinger ved fakultetet. 
Vedtak: 
Fakultetsstyret tar sakene til orientering

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

a. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

b. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

c. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

d. Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger (ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2017

EVENTUELT
1. Dekanen har, som oppfølging av avslag om professoropprykk i forrige styremøte, tatt opp med de aktuelle instituttlederne at de bør gjennomføre oppfølgingssamtale med kandidatene dette gjelder. Det er viktig å legge til rette for god dialog om karriereutvikling mellom den ansatte og leder.

2. Instituttlederstillingene ved Institutt for informatikk, Institutt for fysikk og teknologi og Geofysisk institutt er nå klar for utlysning. Søknadsfrist blir 19. november.

Etter møtet ble det gjennomført samling mellom fakultetsstyret, fakultetsledelsen og instituttlederne.

5. oktober 2017/GPA

Jannicke Hilland
styreleder

Helge K. Dahle
dekan