Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Ekstern hospitanter

Studierett for HVL-studenter

HVL-studentar innan nokre fagområder kan ta emne ved MN-fakultetet, medan studentar frå andre utdanningsinstitutasjonar dessverre må søke seg inn gjennom samordna opptak for å ta emne ved MN-fakultetet.

Studentar frå andre utdanningsinstitusjonar enn HVL må søke seg inn gjennom samordna oppptak for å ta emne ved MN-fakultetet.

UiB og HVL har innan enkelte fagområder eit tett samarbeid. Som HVL-student er du derfor velkommen til å ta enkelte emne ved MN-fakultetet.
Det er ulike framgangsmåte for dei ulike fagområda:

Kjemi

Studentar frå ingeniørstudiet i kjemi kan ta emna KJEM120 eller KJEM123 dersom dei oppfyller forkunnskapskrava til emna.
For opptak til desse emna, ta kontakt med fagkoordinator på HVL innan:

  • 10. juni for haustsemesteret
  • 1. januar for vårsemesteret

Fysikk

Emna PHYS109, PHYS114, PHYS118 og PHYS119 er opne for studentar frå HVL, men mest aktulet for studentar på ingeniørstudiet i elkraftteknikk eller automatiseringsteknikk.
For opptak til desse emna, send e-post til studie.fysikk@uib.no innan:

  • 20. august for haustsemesteret
  • 20. januar for vårsemesteret

Informatikk

Emna INF225 og INF226 er opne for studentar frå HVL, men mest aktuelt for studentar på ingeniørstudiet i data.
For opptak til desse emna, send e-post til studieveileder@ii.uib.no innan:

  • 20. august for haustsemesteret
  • 20. januar for vårsemesteret

Master i innovasjon og entreprenørskap

Studentar med ein realfagleg bachelor kan få godkjent aktuelle emne ved MN-fakultetet som ein del av mastergrada deira.
For opptak, ta kontakt med rådgiver på Avdeling for ingeniør- og økonomifag innanfor desse søknadsperiodane:

  • 1. august-25. august for haustsemesteret
  • 1. januar-25. januar for vårsemesteret

Dess tidlegare i søknadsperioden studenten søker, dess større sjanse for å få plass på emna ein ønsker å ta.