Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
ONSDAG 7. februar 2018kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II PROTOKOLL FRA MØTET 15.12.2017

1.  GODKJENNING AV REGNSKAP OG OVERFØRINGER

2.  NY ØKONOMIMODELL – MANDAT FOR OG SAMMENSETNING AV ARBEIDSGRUPPE

3.  FORDELING AV STIPENDIAT- OG POSTDOKTORSTILLINGER

4.  FØRSTEAMANUENSIS II I LEGEMIDDELKJEMI (MEDISINSK BILDEDIAGNOSTIKK, RADIOKJEMI OG RADIOAKTIVITET) – TILSETTING
Unntatt offentlighet

5.  FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I ROMFYSIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

6.  INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR INFORMATIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

7.  INSTITUTTLEDER VED MATEMATISK INSTITUTT – TILSETTING
Unntatt offentlighet

8.  INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

9.  UNIVERSITETSLEKTOR II I NATURFAGDIDAKTIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

EVENTUELT

ORIENTERINGSSAKER
a  Kandidattall

b  HMS-AVVIK

 Evaluering av ordning med forenklet tilsettingsprosess for postdoktorstillinger

d Presentasjon av skisseprosjektet for ENTEK (muntlig)

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
a  Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018

b  Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018

c  Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2018

d  Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2018

30.01.2018/GPA

Jannicke Hilland
styreleder      

Helge Dahle
dekan