Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 14. februar 2018

Hovedinnhold

Protokoll fra møtet i Studiestyret

Onsdag 14. februar 2018

Til stede: Jarle Berntsen (Matematisk institutt), Helene Bing (studentrepresentant), Helge Drange, (Geofysisk institutt), Geir Ersland (Institutt for fysikk og teknologi), Berit Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Bjørn Tore Hjertaker (siv.ing.-utdanningene), Fredrik Manne (Institutt for informatikk), Svein Are Mjøs (Kjemisk institutt), Ørjan Totland (Institutt for biologi), Harald Walderhaug (prodekan)

Fra administrasjonen: Birthe Gjerdevik (fungerende studiesjef), Ingrid Solhøy (studieseksjon)

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE       
VEDTAK:
Innkallingen ble godkjent

II   Protokoll fra møte 1. november 2017
VEDTAK: Protokollen ble godkjent
 

SAK 18/1
PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDTAK:
Studiestyret tar følgende evalueringsrapporter til etterretning

 • IFT: bachelorprogram i fysikk
 • BIO: masterprogram i biologi
 • MI: studieprogrammene i matematikk og statistikk
 • GFI: bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk, masterprogram i meteorologi og oseanografi

Rapportene blir lagt ut i studiekvalitetsbasen. BSc Petroleum- og prosessteknologi, MSc Petroleumsteknologi og MSc Prosessteknologi får utsatt frist til 1. juni 2018.
 

SAK 18/2
ARBEIDSGRUPPE FOR GENERISK KOMPETANSE OG FERDIGHETER - INNSPILL TIL MANDATET
Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)

Studiestyret diskuterte mandatet til arbeidsgruppen og kom med en rekke innspill og forslag som blir videreformidlet til arbeidsgruppen. Punkter fra diskusjonen:

 • Kravet om mer generisk kompetanse i bachelorutdanningen medfører behov for ett eller to fellesemner som samler ferdigheter, og/eller å få mer generiske elementer i enkeltemner.
 • Fellesemner kan fort bli kjedelig fordi de mangler den faglige godbiten.
 • Studentene ønsker akademisk skriving inn i relevante emner. Studentene har mange emner med skriving men mangler forkunnskaper og opplæring.
 • Kjemi har bacheloroppgave, men ønsker at studentene har fått skriveopplæring før
 • BIO og GEO er skeptisk til innføring av obligatoriske bacheloroppgaver pga veilederressurser
 • Forslag: skrivemoduler på fakultetet som kan tas inn i emner (tilbud fra biblioteket)
 • Forslag: Gi en oppgave i begynnelsen av bachelorstudiet, som leveres i slutten. Lære generiske ferdigheter underveis
 • BIO problematiserer gruppearbeid, hva er læringsutbytte? Trenger god gruppeveiledning.
 • Samhandling: Eksperter i team a la NTNU
 • Inkludere studentene ved å skape møteplasser
 • Arbeidsgruppen bør snakke med SV om integrering av ferdigheter (Exfac) i programmene
 • IKT og programmering for biologer og geologer: er det plass i programmene?


SAK 18/3
BEHANDLING AV INNPASSINGSSAKER
Drøftingssak (Saksnr. 2018/2373)

Studiestyret drøftet saken og er enig i studieseksjonens forslag vedrørende saksbehandling av innpassingssaker. Det skal være felles praksis ved overlapp av emner og man skal ikke bruke poengreduksjon der grad av overlapp er begrenset. Endelig vedtak om innpassing skal alltid gjøres av programeier og i forhold til studieplanen for programmet studenten søker innpassing til. Når det gjelder innpassing av fagfremmede emner i et program, så kan det innhentes råd fra fagmiljøet, men emnets funksjon i programmet/studieplanen må tydeliggjøres.
 

SAK 18/4
MENTORORDNINGER FOR STUDENTER
Diskusjonssak (Saksnr. 2013/2238)

Studiestyret diskuterte saken. Studiestyret er prinsipielt positivt til en mentorordning, men ønsker at det blir lagt vekt på stor fleksibilitet med tanke på modeller for praktisk gjennomføring av en mentorordning.
 

SAK 18/5
EVENTUELT
Ingen saker

ORIENTERINGSSAKER

 1. Ny studiesjef. Muntlig orientering
 2. Studiebarometeret 2017 - Fakultetsrapport MatNat
 3. Oppnevning av lærerutdanningsutvalg
 4. Oppnevning av programstyre for nanoVT (ny sammensetning)
 5. Oppnevning av programsensor for PTEK-programmene
 6. Kvalitet i utdanningen - Handlingsplan 2017 - 2022 // Universitetet i Bergen. Nettside
 7. Hvilke faktorer har betydning for å oppnå høy kvalitet i mastergradsprogrammer? - NOKUT-rapporter med master i molekylærbiologi som eksempel
 8. Undervisning står godt på egne ben - NOKUT-rapport Undervisningsarbeidet i endring? Rammevilkår, samarbeid og kvalitetskultur i høyere utdanning
 9. NIFU-rapport 2018:3 Pathways to quality in higher education: Case studies of educational practices in eight courses
 10. Orientering om masteropptak våren 2018 - utsatt til møtet 4. april
 11. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning

 

Harald Walderhaug
leder

Birthe Gjerdevik
sekretær

MN/INSO
Bergen, 28.2.18