Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
FREDAG 6. april 2018
kl. 08.30 på Solstrand Hotel & Bad, Solstrandveien 200, 5201 Os

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PRESENTASJON AV REALISTUTVALGETS ARBEID
(muntlig orientering)

II PROTOKOLL FRA MØTET 07.02.2017

10. ENTEK-BYGGET – HVORDAN JOBBER VI VIDERE MED DEN STORE VISJONEN?
Drøftingssak

11. RISIKOVURDERING – STØRRE STRATEGISKE SAKER OG PROSESSER 2018

12. HMS-ÅRSRAPPORT 2017 - DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

13. FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING FOR 2017

14. FAKULTETETS VALGSTYRE 2018/2019 - OPPNEVNING AV MEDLEMMER FOR GRUPPE B OG GRUPPE D

15. PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I HAVTEKNOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

16. PROFESSOR II I MARIN MIKROBIOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

17. PROFESSOR I MATEMATIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

18. PROFESSOR II I METEOROLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

19. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 2017 – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Unntatt offentlighet

20. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 2017 – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Unntatt offentlighet

21. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I KVARTÆRGEOLOGI/PALEOKLIMA – TILSETTING
Unntatt offentlighet

22. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I KVARTÆRGEOLOGI/PALEOKLIMA – TILSETTING
Unntatt offentlighet

23. FØRSTEAMANUENSIS (INNSTEGSTILLING) I KRYPTOGRAFI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

24. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I KLIMAPREDIKSJON – TILSETTING
Unntatt offentlighet

25. FØRSTEAMANUENSIS II I MEDISINSK TEKNOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

26. PROFESSOR II I METALLORGANISK KJEMI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

27. FØRSTEAMANUENSIS II I ANALYTISK KJEMI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

28. FØRSTEAMANUENSIS I FISKERIBIOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

EVENTUELT

ORIENTERINGSSAKER
a Kandidattall

b Rekneskapsrapport per februar

c HMS-AVVIK

d Løypemelding: Oppfølging av strategi 2016-2022 – Dypere innsikt – Felles innsats – Sterkere innflytelse

e Innvilgelse av forskningstermin og tildeling av reisestipend

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018

c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2018

d Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2018

e Endret sammensetning av bedømmelseskomite for kompetanseopprykk i kjemi

20.03.2018/GPA

Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan